Икономически университет – Варна

Монографична библиотека "Проф. Цани Калянджиев"

В Монографична библиотека "Проф. Цани Калянджиев" се публикуват научноизследователски трудове - монографии, посветени на комплексно изследване на един значим научен проблем. Монографиите са разработени самостоятелно или колективно и съдържат теоретични и емпирични изследвания със значими научни и приложни резултати.

Приемат се разработки от автори, които са на основен трудов договор или докторанти в ИУ - Варнa. По изключение и след одобрение от редколегията могат да се приемат и трудове от външни автори. Минималният обем на монографията трябва да бъде 100 стр. (основен текст).

Технически изисквания за публикуване / Форматиране

Основният текст трябва да бъде подготвен на Word for Windows, шрифт Times New Roman, размер 14 pt, междуредие 1,5.  Ръкописите трябва да бъдат напечатани стандартно (30 реда по 60 знака в ред). Първата страница на ръкописа трябва да включва последователно следната информация: заглавие на научния труд, име и фамилия на автора (авторите). Заглавията на научните трудове не трябва да съдържат абревиатури. Препоръчително е основният текст на научния труд да съдържа увод, методология, описание на изследването, анализи и изведени теоретични или практически резултати, заключения.

Забележките под линия да са номерирани последователно с арабски цифри и да са ограничени по обем и брой. Включените в изследването формули да се номерират (1), (2) и т. н. отдясно на тяхното представяне. Графиките и диаграмите трябва да са означени като фигури, номерирани последователно с арабски цифри, като наименованието им се изписва под фигурата на езика на монографията. Таблиците да се номерират последователно с арабски цифри в горния десен край и да бъдат наименувани (над таблиците). Размерът на таблиците и схемите да не е по-голям от формат A4, шрифт Times New Roman размер 12 Pt.

Научният труд не трябва да бъде обременен с голям брой таблици, ако това е наложително, част от тях следва да бъдат отправени в приложения.

Всички използвани източници трябва да бъдат цитирани в текста по съответния формат. Списъкът на използваната литература следва да бъде след основния текст с последователна номерация с арабски цифри по фамилия на авторите, първо на кирилица, а след това и на латиница и други езици. Използваната литература се цитира по формата Harvard Referencing.

Контакти


Елисавета Маринова

Елисавета Маринова

Елисавета Маринова

Технически секретар

Н-301

+359 882164646

library@ue-varna.bg