Икономически университет – Варна

Център за електронно и дистанционно обучение

 • Организира въвеждането и развитието на дистанционната форма на обучение в университета.
 • Планира и организационно осигурява провежданото от основните звена обучение за образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" в дистанционна форма.
 • Съвместно с отдел "ИТО" осъществява техническо осигуряване на дистанционното обучение - поддържа и развива материалната база на ЦЕДО и осигурява технически eлектронната комуникация и отдалечената връзка между студентите и преподавателите в реално време.
 • Извършва технологична и логистична поддръжка на дистанционното обучение - създава, поддържа и развива електронната страница на ЦЕДО и Интернет базираната система за достъп и публикуване на учебните материали и ресурси (УМР) за самоподготовка. Отговаря за въвеждането и поддръжката на единна информационна среда за дистанционно обучение.
 • Съвместно с други звена на ИУ-Варна подготвя и разпространява учебни материали и ресурси, аудио-визуална продукция по програмите и курсовете за дистанционно обучение.
 • Осъществява връзка и координация с основни и обслужващи звена в университета, свързани с дистанционното обучение.
 • Осъществява и развива интеграционни връзки със сродни звена и институции, включително с Националния център за дистанционно обучение - гр. София.

При запитвания от студенти към нашия екип, моля, посочвайте факултетен номер, форма на обучение, курс и специалност.

Така ще можем да отговорим максимално бързо и коректно на Вашите въпроси.

 • Дистанционната форма на обучение е равнопоставена на редовната форма на обучение по отношение на съдържанието на учебния план, изискван брой кредити за съответната специалност, диплома за завършена ОКС (образователно-квалификационна степен) и професионална квалификация.
 • В семестриалната такса за обучение се включва комплект ЕУМ (електронни учебни материали) за съответния семестър.
 • Организацията на обучението на студентите в дистанционна форма включва електронно базирани учебни занятия, които се равняват на 20 на сто от аудиторната заетост, предвидена в учебния план за редовната форма на обучение по дадена специалност. Обучението при тези занятия се провежда с използването на софтуер за видео конферентна връзка.
 • Останалите 80 на сто от учебните занятия, предвидени в плана за редовна форма на обучение, при дистанционно обучение се провеждат под формата на: самоподготовка, синхронна и асинхронна комуникация с титуляри и асистенти, полагане на тестове, подготовка на курсови работи, проекти и други дейности, предвидени в учебната програма по съответната дисциплина.
 • Първият семестър от обучението в специалностите в ДФО от ОКС "бакалавър" започва с присъствен информационен ден, в рамките на който се провежда официално откриване на учебната година и встъпителен курс за запознаване на новоприетите студенти с технологията за осъществяване на интерактивна комуникация чрез платформата за електронно и дистанционно обучение eLearn в ИУ – Варна, както и с организацията на достъпа до електронните учебни материали (ЕУМ) и ресурси. За студентите от ОКС "магистър" в ДФО се провежда онлайн обучение чрез видеоконферентна връзка.
 • Семестриалните изпити се провеждат дистанционно в неприсъствен формат по предварително обявен график.

Центърът за електронно и дистанционно обучение е самостоятелно, обслужващо звено в структурата на ИУ-Варна и осъществява своята дейност в съответствие със Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и Правилника на Икономически университет – Варна.

Дистанционната форма на обучение е организация на учебния процес, при която студентът и преподавателят са разделени по местоположение, но не непременно и по време, като създадената дистанция се компенсира с технологични средства: аудио, видео, компютърни и комуникационни технологии и средства.

Гергана Касабова

Гергана Касабова

Гергана Касабова

Администратор платформа eLearn

315А

+359 885616998

gkasabova@ue-varna.bg

Петя Страшимирова

Петя Страшимирова

Петя Страшимирова

Администратор платформа eLearn

315А

+359 884907249

p.emilova@ue-varna.bg

Никита Мамутов

Никита Мамутов

Никита Мамутов

Администратор платформа eLearn

315А

+359 885614865

n.mamutov@ue-varna.bg

Контакти


Център за електронно и дистанционно обучение

Център за електронно и дистанционно обучение

Център за електронно и дистанционно обучение

315А

cedo@ue-varna.bg