Икономически университет – Варна

Финансова информация

Януари Февруари Март Април
Май Юни Юли Август
Септември Октомври Ноември Декември

В изпълнение на изискванията на § 24, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. (ЗДБРБ за 2013 г.) всички първостепенни разпоредители, включително и общините, както и БАН и държавните висши училища следва да публикуват информация за годишния си финансов отчет за 2013 г.

Одитно становище за заверка на ГФО 2013 г.

Одитен доклад за извършен финансов одит за 2013 г.

Баланс към 31.12.2013 г. и приложение към него

Отчет за касово изпълнение на бюджета за 2013 г.

Отчет за касово изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2013 г.

Съгласно чл. 93 от Закона за публичните финанси Бюджетните организации публикуват утвърдените си бюджети на своята интернет страница при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация

Бюджет на Икономически университет – Варна за 2022 г.

Бюджет на Икономически университет – Варна за 2021 г.

Бюджет на Икономически университет – Варна за 2020 г.

Бюджет на Икономически университет – Варна за 2019 г.

Бюджет на Икономически университет – Варна за 2018 г.