Икономически университет – Варна

Акредитация

Решение на Акредитационният съвет към НАОА за институционална акредитация на Икономически университет - Варна:

 • Обща оценка - 9.28 (девет цяло и двадесет и осем стотни);
 • Срок на валидност на акредитацията - до 2024 година;
 • Капацитет на висшето училище - 13 000 студенти и докторанти.

Решение на Постоянната комисия по стопански науки и управление към НАОА за акредитация на професионално направление 3.8 Икономика:

 • Обща оценка - 9.50 (девет цяло и петдесет стотни) ;
 • Срок на валидност на акредитацията - до 2025 година.

Капацитет на професионално направление 3.8 Икономика:

 • ОКС "бакалавър" – 10 000 студенти (редовна и задочна форма на обучение);
 • ОКС "магистър" – 2000 студенти (редовна и задочна форма на обучение);
 • Общо за професионалното направление: 12 000 студенти.

Решение на Постоянната комисия по стопански науки и управление към НАОА за акредитация на професионално направление 3.7 Администрация и управление:

 • Обща оценка - 9.42 (девет цяло и четиридесет и две стотни);
 • Срок на валидност на акредитацията - до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал.2 от ЗВО.

Капацитет на професионално направление 3.7 Администрация и управление:

 • ОКС "бакалавър" – 1000 студенти (редовна форма на обучение);
 • ОКС "магистър" – 360 студенти (редовна форма на обучение);
 • Общо за професионалното направление: 1360  студенти.

Решение на Постоянната комисия по стопански науки и управление към НАОА за акредитация на професионално направление 3.9 Туризъм:

 • Обща оценка - 9.71 (девет цяло и седемдесет и една стотни) ;
 • Срок на валидност на акредитацията - до 2026 година.

Капацитет на професионално направление 3.9 Туризъм:

 • "професионален бакалавър" - 700 студенти (редовна и задочна форма на обучение);
 • ОКС "бакалавър" – 760 студенти (редовна и задочна форма на обучение);
 • ОКС "магистър" – 140 студенти (редовна и задочна форма на обучение);
 • Общо за професионалното направление: 1600 студенти.

Решение на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика към НАОА за акредитация на професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки:

 • Обща оценка - 9.12 (девет цяло и дванадесет стотни);
 • Срок на валидност на акредитацията - до 2025 година.

Капацитет на професионално направление 4.6  Информатика и компютърни науки:

 • ОКС "бакалавър" – 505 студенти (редовна форма на обучение);
 • ОКС "магистър" – 115 студенти (45 редовна, 40 задочна и 30 дистанционна форма на обучение);
 • Общо за професионалното направление: 620  студенти.

Решение на Акредитационният съвет:

Акредитационният съвет дава положителна оценка на организацията и средата за провеждане на дистанционна форма на обучение в Икономически университет – Варна.