Икономически университет – Варна

Университетът днес

В своята 100-годишна история Икономически университет – Варна е подготвил над 155 хиляди икономисти, сред които много чужди граждани на повече от 60 страни, реализирали се успешно у нас и в чужбина. Той е един от основните стълбове на икономическото образование и наука в страната, който се развива като предприемаческа и социално отговорна институция. Днес в него се обучават над 7 500 български и чуждестранни студенти. Подготвят ги над 230 редовни преподаватели, над 100 от които са хабилитирани. Те са креативни и с постоянно научно израстване – над 40% от тях имат собствен бизнес или консултират такъв с експертния и научния си потенциал.

Икономически университет – Варна е акредитирана образователна и научна институция, сертифицирана по ISO 9001:2015, която не спира да утвърждава своя авторитет. Високата оценка (9,28) при институционалната акредитация на университета от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) през 2018 г. е признание за качеството на обучението във висшето училище и неговото съответствие със Закона за висшето образование. Срокът на валидност на акредитацията е 6 години и дава право на ИУ – Варна да осъществява дейността си и да провежда обучение в рамките на определен институционален капацитет от 13 000 студенти и докторанти.

През 2019 г. Икономически университет – Варна получава Удостоверение за регистрация на културна организация

В ОКС "бакалавър" Икономически университет – Варна предлага избор между 26 акредитирани специалности от четири професионални направления: "Икономика", "Администрация и управление", "Туризъм" и "Информатика и компютърни науки". В ОКС "магистър" учебният процес се реализира в 25 магистърски специалности в три форми на обучение – редовна (вкл. редовна електронна и редовна модулна), задочна и дистанционна. В Колежа по туризъм към ИУ – Варна се осъществява обучение в ОКС "професионален бакалавър" в 2 специалности.

Икономически университет – Варна подкрепя проекти за обмен на знания в образователната и изследователската работа с чуждестранни академични центрове. Поддържа международни контакти и развива сътрудничеството с близо 190 чуждестранни университета. Страна е в проекти по различни програми - ERASMUS+, CEEPUS, TEMPUS и др. Над 5% от студентите ни участват в практика или обучение в чужбина.

В ИУ – Варна се обучават над 300 чуждестранни студенти от 52 държави. 258 университета от 45 страни са наши партньори и сме третата опорна точка на британския Нотингам бизнес скул (заедно с Валенсия и Тулуза) при провеждане на практическите им стажове. Имаме над 1 800 партньори от бизнеса и администрацията.

В университета е създаден и функционира Научноизследователски институт с 6 центъра с изследователски и консултативни функции, през които се реализират голям брой проекти. Изграденото през годините от поколения академични радетели на Икономически университет – Варна превърна висшето училище в модерна среда за конкурентно образование:

  • Библиотека с разгъната площ от 2100 кв. метра и над 350 хиляди книги, електронен каталог, роботизиран скенер за дигитализация, автомат за връщане на книги, компютърен терминал за сканиране и четене за хора с нарушено зрение. Тя е носител на наградата "Библиотека на годината 2011" на Българската библиотечно-информационна асоциация. Днес е една от най-модерните в страната с осигурен абонамент за най-добрите информационни електронни бази и издания. Чрез електронния каталог на библиотеката могат да се ползват в пълен текст над 6200 заглавия. От 2007 г. е одобрена за Европейски документационен център като получава и предоставя за ползване издания на Европейската комисия.
  • Развитие на проекта "Университетът – i-зона" с бърз достъп до интернет и мащабно внедряване на IT технологии във всички дейности.
  • Иновативната мрежа за сътрудничество с бизнеса UEBN – уникална за страната.
  • Функционален спортен комплекс с пет специализирани зали за развитие на предпочитани от студентите академични спортове.
  • Модерна Студентска улица с книжарница, банка, Кариерен център, Информационен център, офиси на "Международно сътрудничество", "Стипендии и общежития" и Студентския съвет, конферентна ЗАЛА 1.
  • Аула с 600 места, сценично пространство и технически възможности за атрактивни събития, включени в Културния календар за свободното време на студентите, галерия "Академика".

ИУ – Варна е удостоен с приз "Сграда на годината – 2015" в категория "Сгради паметници на културата, музеи, храмове". През 2016 г. в навечерието на 24 май получи колективна награда "Варна" за мащабен проект и реставрация на старата класическа сграда на висшето училище. Материалната база за обучение и научноизследователска дейност непрекъснато се модернизира. В трите учебни корпуса се използват над 110 аудитории за обучение и изследователска дейност. Компютърните зали, лабораториите и кабинетите са на разположение на студентите както по време на упражненията, така и за самостоятелна подготовка.

Икономически университет – Варна има вековно минало, с което се гордее, продължавайки да се утвърждава сред университетите в Европа с високо качество на обучението, квалифицирани и компетентни преподаватели; учебни програми, хармонизирани с европейските. Той е сред най-добрите университети в международното образователно пространство по показатели като: стратегически партньорства, % дипломирани студенти за стандартен срок на обучение и студентска мобилност. В него функционира система за пълно академично признаване на периоди на обучение в чуждестранни висши училища, предоставяща възможност на студентите да получат едновременно две дипломи.

Да следваш в Икономически университет – Варна е избор на качествено обучение, световно призната диплома и успешна подготовка за добра реализация!