Икономически университет – Варна

Актуални възможности за публикации в SCOPUS / Web of Science

10та международна конференция, 14 октомври 2022 г., Сараево, Босна и Херциговина
Краен срок за подаване на резюмета 1 септември 2022 г. 

Всички приети за представеяне на конфернецията доклади ще могат да бъдат предложени за публикация в South East European Journal of Economics and Business индексиран в SCOPUS.

Участниците ще имат възможност да представят нови изследвания, да обменят информация и да дискутират настоящите предизвикателства, пред които е изправена икономиката при възстановяването й от епидемията  от Ковид-19, ифлационните тенденции и геополитическите ограничения над икономическата активност.

Приветстват се всички доклади от областта на икономиката и бизнеса.

Пълна информация


 

 91-та международна научна конференция Economic and Social Development - “Economics, Management, Finance and Banking”, 28-30 септември 2022 г., Свищoв
Краен срок за изпращане на резюмета – 1 август 2022 г.

Сборникът с научни доклади от конференцията се представя за оценка и индексиране в EconLit (American Economic Association) и CPCI (Web of Science by Thomson Reuters - Conference Proceedings Citation Index) – като всяка публикация преминава през стандартен оценъчен процес (EconLit and WoS are “non-all inclusive” databases). Информация за индексирането на предходни сборници от ESD конференции e достъпна на: https://www.esd-conference.com/past-conferences

Условията за публикуване и шаблони на файлове за резюме и доклад (до 10 стр. с APA стил на цитиране) са публикувани на адрес: https://www.esd-conference.com/publishing

Пълна информация


Международна научна конференция  Knowledge on Economics and Management, (KNOWCON),  8-9 декември 2022 г., Оломоуц, Чехия
Краен срок за подаване на резюмета: 10 май 2022

Предходните издания от конференцията са индексирани в Web of Science.

Пълна информация


Международна научна конференция Economic and Social Development, 23-24 септември, 2022 г., Лисабон, Португалия
Краен срок за подаване на резюмета: 26 юли 2022

Предходните издания от конференцията са индексирани в Web of Science.

Пълна информация


Четиринадесета международна конференция Economics and Busines Administration (ЕBA 2022), 26-28 август 2022, Маратон, Гърция
Краен срок за изпращане на доклада: 10 август 2022

Докладите ще бъдат публикувани в списания индексирани в SCOPUS.

Пълна информация


Международна научна конференция International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Roadmap to NetZero Economies and Businesses", 19-20 октомври  2022, Дубай
Краен срок за подавне на резюмета 15 август

Предходните издания от конференцията са индексирани в Web of Science

Пълна информация


Международна конференция Sustainable Development and Strategic Growth -  STRATEGICA, 20-21 октомври 2022, Букурещ, Румъния
Краен срок за изпращане на доклади: 5 септември 2022

Конференцията ще се проведе в хибридна форма.
Докладите ще бъдат изпратени за включването им в Conference Proceedings Citation Index (Web of Science).

Пълна информация


43та конференция на EBES, 05-07 април 2023 г., Мадрид, Испания
Срок за подаване на резюмета: 01 ноември 2022 г. - 24 февруари 2023 г. 

Организаторите предлагат възможност участиците да изпратят докладите си за оценка и безплатна публикация в периодично издание индексирано в SCOPUS.

Конференцията ще бъде проведена в хибридна форма. Приветстват се доклади от всички сфери на икономиката и финансите.

Пълна информация


42ра конференция на EBES, 12-14 януари 2023 г., Лисабон, Португалия
Срок за подаване на резюмета: 01 септември - 11 ноември 2023 г. 

Организаторите предлагат възможност участиците да изпратят докладите си за оценка и безплатна публикация в периодично издание индексирано в SCOPUS.

Конференцията ще бъде проведена в хибридна форма. Приветстват се доклади от всички сфери на икономиката и финансите.

Пълна информация


41ва конференция на EBES, 12-14 октомври 2022 г., Берлин, Германия
Краен срок за подаване на резюмета - 09 септември 2022 г. 

Организаторите предлагат възможност участиците да изпратят докладите си за оценка и безплатна публикация в периодично издание индексирано в SCOPUS.

Конференцията ще бъде проведена в хибридна форма. Приветстват се доклади от всички сфери на икономиката и финансите.

Пълна информация


Special Issue on Cultural Industries and International Business

JIBS has issued a new call for papers for a special issue on “Cultural Industries and International Business: Transformations in Technologies and Societies,” with a submission deadline of January 31, 2023.

Full Call


Девета национална конференция по електронно обучение във висшите училища, 01-02 септември 2022 г., Икономически университет - Варна
Краен срок за подаване на доклади 31 май 2022 г.

Конференцията е насочена към:
- Стимулиране на научен дебат по методологически, теоретични, практически, нормативни и технологически аспекти на електронното и дистанционното обучение във всичките им проявления;
- Провокиране на дискусия върху ефективни подходи и стратегии за адаптиране на образователната система към потребностите на дигиталното поколение чрез инструментите на електронното обучение;
- Научният форум ще събере заедно изследователи, преподаватели, докторанти и IT специалисти от страната и чужбина, които да споделят своите изследователски резултати и практически опит в проектирането и провеждането на електронно обучение в процеса на дигитална трансформация на университетите.

Теми на конференцията:
- Методологически и теоретични (педагогически, технологични, психологически, социални, етични и пр.) аспекти на електронното обучение;
- Проблеми и решения в процеса на дигитална трансформация на университетите;
- Технологични решения за подпомагане и реализиране на електронното и дистанционното обучение;
- Роля на технологиите за предоставяне на равен достъп до образование обучение;
- Дигиталното поколение и образователната система;
- Качество на електронното обучение;
- Възможности и ограничения на електронното оценяване.

Одобрените от редакционна колегия доклади на английски език ще бъдат публикувани в American Institute of Physics Conference Proceedings, индексиран във водещи бази данни - Web of Science, Scopus и Inspec по желание на автора/ите срещу заплащане на допълнителна такса.

Покана
Покана-писмо
Формат доклад