Икономически университет – Варна

Катедра "Чужди езици и комуникации в туризма"

Катедра "Чужди езици и комуникация в туризма" е основана със създаването на Колеж по туризъм – Варна и отговаря за обучението по чужди езици – английски, немски, френски и руски език.

Преподавателите от катедрата провеждат езиковото обучение в трите специалности – "Мениджмънт на хотели и ресторанти", "Мениджмънт на туризма" и "Мениджмънт на свободното време", защитата на лятна практика, упражненията по екскурзоводство, уводната маршрутна практика, учебната маршрутната практика на чужд език, както и обучението по дисциплината "Странознание" и "Интеркултурна комуникация" за студентите от специалностите "Мениджмънт на туризма" и "Мениджмънт на свободното време".

Преподавателите от катедрата отговарят за задължителното изучаване на първи и втори чужд език от всички студенти в колежа през целия тригодишен курс на обучение.

Обучението по първи чужд език цели студентите да усъвършенстват своите езикови знания и умения, свързани с ежедневното общуване и с обработването на текуща кореспонденция, документация в туристическа фирма, хотел или ресторант. Работи се по специализирани теми от областта на екскурзоводското обслужване, аниматорската дейност, турагентската и туроператорската дейности, оперативния мениджмънт на хотела и ресторанта, обслужването на бизнес клиенти. Разглеждат се теми свърани с психологията на чуждестранните туристи и видовете туризъм.

Усвояването на втори чужд език в Колежа започва с уводен курс по граматика, който се съчетава с работа по специализирани теми, необходими за професиите на екскурзовода, аниматора или служителя в туристическа агенция, хотел, ресторант или друг туристически обект. Езиковата компетентност по втори чужд език при завършването на Колежа е на ниво "средно-напреднали", което дава възможност за свободно общуване на езика.

Обучението се провежда на базата на оригинални чуждоезикови системи, актуални материали от специализирани издания и модерни аудиовизуални средства.

Преподавателите в катедра "Чужди езици и комуникация в туризма " са високо квалифицирани специалисти филолози, някои с докторска степен. Те постоянно усъвършенстват своите постижения в областта на образователната, научно-изследователската и административната дейност. Голяма част от тях имат квалификация и богат професионален опит в сферата на туризма и свободното време като в много случаи съчетават преподавателската работата с реална практика в туристически фирми. Всички преподаватели са работили по проекти, финансирани от ЕС за развитие и усъвършенстване на кадрите във висшето образование или туристическото обслужване – с британския Ноу-хау фонд, по програмите Леонардо и Фар. Част от преподавателите по английски немски език са преминали обучение за екзаминатори за европейски езикови сертификати, преподавателите по френски език обучават висши административни кадри в Алианс Франсез, а някои от преподавателите по немски език са хонорувани преподаватели в езиков център "Варна".

Катедра "Чужди езици и комуникация в туризма " има висок имидж в професионалното обезпечаване на езиково обучение на корпоративни клиенти. Членовете на катедрата са търсени кадри при провеждането на краткосрочно и модулно обучение за бизнеса, като сред постоянните клиенти са Община Варна, Община Провадия, ДКЦ "Двореца" - Балчик, курортен комплекс Албена, Санаторно-оздравителен комплекс "Камчия" и др.