Икономически университет – Варна

Образователни услуги

I. Правно основание

Закон за висшето образование, чл. 68

ІI. Заявител

Заявители по настоящата услуга могат да бъдат лица, придобили средно образование и успешно положили държавни зрелостни изпити, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование.

 1. Физически лица:
 • лично – с документ за самоличност;
 • родители, съпруг(а) – с писмено нотариално заверено пълномощно или документ, удостоверяващ гражданското състояние;
 • адвокати – с писмено нотариално заверено пълномощно от гражданите;
 • други граждани – с писмено нотариално заверено пълномощно.

ІII. Орган, предоставящ услугата

Колеж по туризъм към Икономически университет – Варна

ІV. Необходими документи

 • Диплома-оригинал за завършено средно образование;
 • Удостоверение от регионалния инспекторат по образование /по местоживеене/ за завършено средно образование в чужбина;
 • Заявление до директора за кандидатстване;
 • Документ за самоличност;
 • Документ, удостоверяващ владеенето на чужди езици в случай на отсъствие на оценка от ДЗИ по чужд език;
 • Документ за внесена такса за участие в кандидатстудентския прием;
 • Документ, удостоверяващ определени обстоятелства – от инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, кръгли сираци, майки с 3 и повече деца.

V. Процедура по предоставяне на административната услуга

5.1. Начини на заявяване на услугата:
Заявителят подава необходимите за кандидатстване в каб. 102 в сградата на Колежа по туризъм – Варна на бул. "Сливница" №158а с работно време:

Работно време
Понеделник - Петък
08:00 - 16:30
Почивки
10:15 - 10:30
12:00 - 12:30
14:30 - 14:45

5.2. Описание на процеса
5.2.1. Общи положения

5.2.1.1. Студентите в Колеж по туризъм – Варна се приемат след завършено средно образование и успешно положени държавни зрелостни изпити, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование.
5.2.1.2. Завършилите средно образование се допускат да кандидатстват едновременно във всички специалности и форми на обучение.
5.2.1.3. Местата за прием в Колежа по туризъм – Варна се обявяват по специалности, форми на обучение, език на кандидатстване в рамките на определения от Министерството на образованието и науката (МОН) план.
5.2.1.4. При подаването на кандидатстудентските документи, кандидат-студентите обявяват специалност и форма на обучение, както и първи чужд език, който ще изучават по време на обучението си (английски, немски, руски и френски).
5.2.1.5. Студентите заплащат за обучението си такса, определена от Министерския съвет.
5.2.1.6. При наличие на свободен капацитет в рамките на капацитета на професионално направление "Туризъм" колежът може да организира прием на студенти срещу заплащане по реда на чл.21, ал.2 от ЗВО, след решение на Академичния съвет на Икономически университет – Варна.
5.2.1.7. При подаване на документите за кандидатстване се заплаща такса, съгласно действащите нормативни актове.
5.2.1.8. Освобождават се от плащане на тази такса кръгли сираци, близнаци, когато са кандидатствали едновременно в Колежа по туризъм – Варна, майки с три и повече деца, лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН, инвалиди с 70% и над 70% инвалидност, при представяне на съответния документ.

5.3. Прием – държавна поръчка, редовна и задочна форма
5.3.1. Кандидатстването за ОКС "професионален бакалавър" за всяка учебна година се провежда по утвърден от Съвета на Колежа, съгласуван с Постоянната комисия по учебна дейност и приет на АС, предварително обявен график.
5.3.2. Приемът се организира под ръководството на Колежа по туризъм – Варна чрез приемни комисии, утвърдени със заповед на директора, съгласно действащия Правилник за прием на студенти в Колежа по туризъм – Варна.
5.3.3. Условията за кандидатстване и прием в ОКС "професионален бакалавър", както и учебната документация на предлаганите специалности (квалификационни характеристики, учебни планове и програми) се оповестяват посредством:

 • Брошура за кандидатстудентска кампания в Колежа по туризъм - Варна;
 • Уеб-сайта на Колежа по туризъм – Варна при ИУ-Варна;
 • Ден на отворени врати в Колежа по туризъм - Варна;
 • Информационни табла и рекламни материали в рамките на КСП.

5.3.4. При кандидатстване в ОКС "професионален бакалавър" от кандидатите се подават или изискват за справка следните документи:

 • Диплома-оригинал за завършено средно образование;
 • Удостоверение от регионалния инспекторат по образование /по местоживеене/ за завършено средно образование в чужбина;
 • Заявление до директора за кандидатстване;
 • Документ за самоличност;
 • Документ, удостоверяващ владеенето на чужди езици в случай на отсъствие на оценка от ДЗИ по чужд език;
 • Документ за внесена такса за участие в кандидатстудентския прием;
 • Документ, удостоверяващ определени обстоятелства – от инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, кръгли сираци, майки с 3 и повече деца.

5.3.5. Специфичните условия, касаещи приема и/или свързаните с него такси при специфични групи студенти (инвалиди, военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци; майки с три и повече деца; близнаци, когато са кандидатствали едновременно в ИУ-Варна и единият от тях е приет, лауреати на олимпиади и др.), са описани в Правила за условията и реда за приемане на студенти по чл. 68, ал. 3 и 5 от Закона за висшето образование, за облекченията на студенти по чл. 70, ал. 2 от Закона за висшето образование и за таксите на някои категории студенти по чл. 95, ал. 2 от Закона за висшето образование.
5.3.6. Новоприетите студенти за обучение в ОКС "професионален бакалавър" се записват със заповед на ректора и по график, утвърден от директора.
5.3.7. При записването си, освен подадените, студентите представят и следните документи:

 • документи за записване (по образец, валиден за Колежа по туризъм – Варна - папка-опис;);
 • четири броя снимки формат 3,5/4,5 см;
 • документ за внесена семестриална такса за обучение в обслужващата ИУ – Варна банка;
 • диплома-оригинал за завършено средно образование;
 • документ за самоличност.

5.3.8. Разпределянето на приетите студенти по административни групи се извършва от Колежа по туризъм – Варна и се утвърждава от директора на Колежа по туризъм – Варна.

VI. Документи за кандидатстване

VII. Подаване на предложения, сигнали и жалби

Извършва се по реда на VI от Правилата за административно обслужване на студенти и докторанти в ИУ – Варна.

VIII. Приложения

07.01.06 FM Заявление - състезателен картон

IX. Банкова сметка:

Банкова сметка: УниКредит Булбанк АД
Колеж по туризъм - Варна
IBAN:
BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Задължено лице: Трите имена и ЕГН на кандидат-студента
Основание: кандидатстудентска такса

(уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 157)

I. Правно основание

ІI. Заявител

Заявители по настоящата услуга могат да бъдат лица, завършили средно образование български и чуждестранни граждани.

Кандидат-студенти:

 • лично – с документ за самоличност;
 • чрез системата за онлайн регистрация;
 • пълномощник – с писмено нотариално заверено пълномощно.

ІII. Орган, предоставящ услугата

Икономически университет – Варна

IV. Необходими документи

 • Документ за самоличност (лична карта);
 • Диплома за завършено средно образование (оригинал и копие);
 • Документ за внесена такса за кандидатстване;
 • Документ с резултат от олимпиада (за кандидатстващи с резултат от участие в олимпиада);
 • Документ, удостоверяващ определени обстоятелства (лица с трайни увреждания 70 и над 70 %, военноинвалиди и военнопострадали, кръгли сираци, майки с три и повече деца, близнаци и др.;
 • Състезателна карта (образец на ИУ – Варна);
 • Документ, удостоверяващ владеенето на чужд език (английски или руски) в случай на отсъствие на необходим резултат от ДЗИ по съответния език за специалностите преподавани на чужд език;
 • Нотариално заверено пълномощно в оригинал (когато документите се подават от упълномощено лице). В случай че упълномощеното лице желае да приложи към документите копие на нотариално завереното пълномощно, следва да представи оригиналът на същото за сверка.

V. Процедура по предоставяне на образователната услуга

Начини на заявяване на услугата:
Заявителят подава необходимите за кандидатстване документи пред комисия за приемане на кандидатстудентски документи в сградата на ИУ – Варна, с адрес бул. "Княз Борис I" 77 по предварително обявен график за приемане на документи от 8:00 до 16:30 часа. Документите се регистрират с входящ номер в системата за КСП и се издава талон съдържащ предоставените данни за кандидат-студента.
Документи могат да се подават и чрез достъп до информационната система на ИУ – Варна за кандидатстване в ОКС "бакалавър", където се прикачат сканирани файлове на изискваните документи. След проверка на попълнените данни и прикачените документи оторизирано лице от комисията за приемане на кандидатстудентски документи одобрява подадените документи и кандидат-студентът получава входящ номер и онлайн достъп до данните си в системата на ИУ – Варна.
В случай че не са налице основания за приключване на регистрацията се изготвя мотивиран писмен отказ, който се изпраща на посочената от кандидат – студента електронна поща.

Описание на процеса:
Условията за кандидатстване и прием са определени в Правилник за приемане на студенти в ОКС "бакалавър" за съответната академична година.
Правила за условията и реда за приемане на студенти почл.68, ал.3 и 5 от ЗВО и за таксите на някои категории студенти по чл. 95, ал. 2 от ЗВО, Процедура 07.02 WP Обучение в ОКС "бакалавър".

VІ. Дължими такси

Таксата за кандидатстване е 70 лв. (седемдесет лева).
Заплащането на такса за кандидатстване се извършва:

Банкова сметка: УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Трите имена на студента, Факултетен номер и Специалност

VII. Срок за извършване на образователната услуга

Сроковете за приемане на документи и класиране се определят в ежегодния Правилник за приемане на студенти в ОКС "бакалавър" в ИУ – Варна.

I. Правно основание

ІI. Заявител

Право да кандидатстват за ОКС "магистър" имат:

 • придобилите ОКС "професионален бакалавър" (или приравнената на нея "специалист"), завършена в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение, в акредитирани по тези форми висши училища или колежи със статут на висши училища;
 • придобилите ОКС "бакалавър", завършена в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, в акредитирани по тези форми висши училища със статут на висши училища.
 • придобилите ОКС "бакалавър" "магистър", завършена в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, в акредитирани по тези форми висши училища със статут на висши училища.

ІII. Орган, предоставящ услугата

Икономически университет – Варна, Център за магистърско обучение

Център за магистърско обучение
9002 Варна, бул. "Княз Борис I" № 77, кабинет 114, ет. 1
тел. 052 830806, 0885 637600
e-mail: cmo@ue-varna.bg

IV. Условия за кандидатстване в ОКС "магистър"

1. Условия за кандидатстване от кандидати завършили висше образование в страната

Студентите, обучаващи се в ОКС "магистър" в ИУ – Варна, се приемат чрез конкурс по документи.
За завършилите ОКС "бакалавър" или "магистър" се допуска да кандидатстват във всички обявени от ИУ – Варна магистърски специалности и форми на обучение. Завършилите ОКС "професионален бакалавър" имат право да кандидатстват единствено в същото професионално направление (СПН), съответстващо на завършената специалност в ОКС "професионален бакалавър".
Приемът на студенти в ОКС "магистър" в ИУ – Варна се извършва в редовна (включително редовна електронна и редовна модулна), задочна и дистанционна форма на обучение. Приемът в дистанционна форма се осъществява за специалности, които отговарят на Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища, на Правилника на ИУ – Варна и на Правилата за устройството, дейността и управлението на ЦЕДО при ИУ – Варна.
Право на държавна поръчка за дадена магистърска специалност имат придобилите ОКС "бакалавър" или "професионален бакалавър", кандидатстващи в редовна форма на обучение, въз основа на утвърдените от Министерски съвет планови места и в съответствие с плана за прием на ИУ – Варна.
Не се допуска да кандидатстват за държавна поръчка студенти, които са били записани държавна поръчка в предходни години на кандидатстване, съгласно ЗВО.
Задочната и дистанционна форма в ОКС "магистър" се прилагат само за платено обучение.
Кандидатите за професионално направление "Информатика и компютърни науки", завършили други направления и други области на висшето образование (ДНДО) и кандидатите за професионално направление "Туризъм", завършили колежи в същото професионално направление (СПН), имат право да ползват държавна поръчка за първите два семестъра на обучението си в редовна форма, а за третия семестър заплащат дължимата семестриална такса за платено обучение.
Придобилите ОКС "магистър" могат да кандидатстват за държавна поръчка в случай, че до момента не са ползвали субсидирано от държавата обучение в магистърска степен, съгласно чл. 91, ал. 7, т. 2 от ЗВО.
За обучение срещу заплащане могат да кандидатстват всички, завършили в редовна, дистанционна и задочна форма на обучение ОКС "професионален бакалавър", "бакалавър" и "магистър", придобита от акредитирани по тази форма висши училища, които имат успех не по-малко от "добър" от диплома за завършена степен на висшето образование, съгл. чл. 21, ал. 4 на ЗВО.
Успех от дипломата за завършена степен на висшето образование е успехът, който се формира като средноаритметична величина от средния успех по предметите, включени в учебния план, и от средния успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.
Кандидат-студентите за придобиване на ОКС "магистър" имат право да кандидатстват едновременно за всички специалности и форми на обучение срещу заплащане.
Местата за прием в ИУ – Варна се обявяват по области на висшето образование, професионални направления, магистърски специалности, форми на обучение и основание за прием (държавна поръчка и платено обучение). Местата за прием се обявяват преди началото на приема за съответната учебна година.
За обявените планови места могат да кандидатстват всички български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, които не изтърпяват присъда лишаване от свобода към момента на кандидатстване.
Право да кандидатстват за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" имат придобилите  ОКС "бакалавър" със срок на обучение, не по-малък от 4 години и не по-малко от 240 кредита или ОКС "магистър" със срок на обучение, не по-малък от 1 година и придобити не по-малко от 60 кредита. Придобилите ОКС "бакалавър" или "магистър" могат да се обучават, както следва:

 1. в същата специалност (СС), която са завършили, съответстваща на обявената магистърска специалност от ИУ – Варна;
 2. в направление "Стопански, правни науки и управление" (СПНУ), в която група попадат всички студенти, завършили професионални направления:
  а) 3.6. Право;
  б) 3.7. Администрация и управление;
  в) 3.8. Икономика;
  г) 3.9. Туризъм.
 3. в "Други направления и други области на висше образование" (ДНДО), в които попадат другите области на висше образование и всички останали направления от "Социални, стопански и правни науки" като:
  а) 3.1. Социология, антропология и науки за културата;
  б) 3.2. Психология;
  в) 3.3. Политически науки;
  г) 3.4. Социални дейности;
  д) 3.5. Обществени комуникации и информационни науки.

Право да кандидатстват за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" имат и притежаващите ОКС "професионален бакалавър", за придобиването на която в съответствие с учебния план се изискват не по-малко от 180 кредита със срок на обучение, не по-малък от три години, съгласно чл. 42, ал. 1, т.1, буква "а" от Закона за висше образование. Те имат право да кандидатстват единствено в същото професионално направление (СПН), съответстващо на завършената специалност в ОКС "професионален бакалавър" съгл. чл. 42, ал. 6 от ЗВО.

Право да кандидатстват за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" имат и кандидатите, придобили ОКС "бакалавър" в чуждестранни висши училища, които са имали по учебен план не по-малко от 180 кредита при срок на обучение 3 години или не по-малко от 240 кредита при срок на обучение 4 години. За придобиване на ОКС "магистър" следва да са изпълнени изискванията на ЗВО за минимален брой от 300 кредити по учебен план сумарно за двете образователно-квалификационни степени.

Не се допускат да кандидатстват прекъснали, но неотписани студенти-магистри по друга или същата магистърска специалност в ИУ-Варна.

При кандидатстване в специалности с обучение на чужд език се изисква владеене на съответния език. Владеенето на чужд език от кандидат-магистрите се удостоверява с оценка от дипломата за ОКС "бакалавър" или ОКС "магистър",  не по-ниска от добър 4,25; оценка от държавен изпит за ОКС "професионален бакалавър" или с международно признати сертификати, посочени в Таблица 1.

Таблица 1
Международни сертификати, валидни за кандидатстване в специалностите с обучение на чужд език*


Онлайн тест
СЕРТИФИКАТИ
Английски език Френски език Немски език Руски език

Оценка от онлайн тест

Cambridge ESOL

IELTS

PTE Academic

PTE General

TOEFL
(iBT)

CIEP/
Alliance françаise

Deutschsprachige Zertifikate

МГУ; Институт русского языка им. Пушкина; Институт дружбы народов им. П. Лумумбы

Min 4.25

FCE
Min 45

Min 4.0

Min 47

Level 2

Min 41

DELF В1/
TCF B1

DSD der KMK
Test DaF
Goethe Zertifikat B1
ÖSD Mittelstufe Deutsch 1

ТРКИ В1

* Таблицата е разработена за нуждите на ИУ-Варна при определяне на минимални езикови прагове за прием на студенти в специалностите с обучение на чужд език.

Кандидат-магистрите, които владеят чужд език, но не могат да удостоверят това с диплома или сертификат, полагат тест при подаване на документи за кандидатстване по съответната специалност. За резултатите от проведения тест се изготвя протокол, подписан от член на комисията и кандидат-магистъра. Минималните резултати от теста, позволяващи кандидатстване в ОКС "магистър", са посочени в Таблица 1.

2. Условия за кандидатстване от кандидати завършили висше образование в чуждестранни висши училища

Кандидатите, завършили чуждестранни висши училища, могат да кандидатстват единствено ако са преминали през процедурата за признаване на придобито висше образование от ИУ – Варна. Признаването на завършеното висше образование се извършва по реда, предвиден в Правилата на ИУ – Варна за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. Документите за признаване следва да бъдат депозирани от кандидата в сектор "Учебна дейност" преди началото на съответния етап на приема за ОКС "магистър". Депозирането на документите за признаване като време следва да бъде съобразено с необходимия срок за приключване на процедурата по признаване, предвиден в същите правила.

Записването на кандидатите с дипломи от чуждестранни висши училища се извършва след решение на АС за признаване на придобитото образование и при представяне на уведомително писмо, съгласно Правилата на ИУ – Варна, за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

3. Условия за кандидатстване на чуждестранни граждани

Чуждестранните граждани могат да кандидатстват по условията и реда, установени за български граждани, ако:

 1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;
 2. имат статут на бежанци;
 3. са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина;
 4. са граждани на държавите-членки на ЕС и Европейското икономическо пространство;
 5. са лица с двойно гражданство, едното от които българско или на страна-членка на ЕС.

Чуждестранните граждани, приети за обучение в ОКС "магистър" по реда на чл. 4, ал. 1 от ПМС № 103/1993 г. и чл. 3 от ПМС № 228/1997 г. и завършили ОКС "бакалавър", кандидатстват и се обучават в ОКС "магистър" при условията и по реда за приемане на българските граждани, съгласно чл. 11, ал. 3, т. 3 и ал. 4 от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.
Чуждестранни граждани, завършили чуждестранни висши училища, могат да кандидатстват единствено ако са преминали през процедурата за признаване на придобито висше образование от ИУ-Варна.
За обучение в ОКС "магистър" в ИУ – Варна могат да кандидатстват чужденци, които притежават документ за завършена степен на висшето образование, с успех, не по-нисък от 62% от максималния за страната, от която е издадена дипломата.
Приемът на чуждестранни граждани от страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство за обучение в КС "магистър" се урежда с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.

Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават:

 1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;
 2. съгласно актове на Министерския съвет;
 3. срещу заплащане по реда на чл. 95, ал. 8, 9, 11 от ЗВО.

Чуждестранните граждани се приемат за обучение чрез конкурс по документи, като представят следните документи:

 1. заявление;
 2. диплома за завършено висше образование. Освен оригинал на дипломата се представя и нотариално заверено копие на дипломата с всички необходими заверки съгласно международно-правните норми и легализиран превод на същата;
 3. приложение към дипломата с оценките и скала на оценяване;
 4. копие на документ за самоличност;
 5. документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България, или документ от изпит, положен пред комисия в ИУ-Варна – за кандидатите, които няма да преминават специализирана езикова подготовка (с изключение на кандидатите за специалности с обучение на чужд език);
 6. уведомително писмо за признато висше образование по реда на Правилата на ИУ – Варна за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища – за кандидатите, завършили чуждестранни висши училища.

Документите за кандидатстване се представят преведени на български език, легализирани и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред на легализациите, преводите и заверките на документи.
При записване, чуждестранните граждани представят документите, предвидени за български граждани.
Чуждестранните студенти с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат 50% от таксата за чуждестранни студенти, съгласно чл. 95, ал. 10 от ЗВО.

4. Продължителност на обучението

Продължителността на обучението е в зависимост от областта, в която кандидат-магистрите притежават диплома за завършена степен на висше образование. Диференцирана е за завършилите в:

 • Същата специалност (СС), съответстваща на обявената магистърска специалност от ИУ-Варна.
  • Направление Стопански, правни науки и управление (СПНУ), в която група попадат всички, завършили професионални направления:

3.6. Право.
3.7. Администрация и управление.
3.8. Икономика.
3.9. Туризъм.

 • Други направления и други области на висше образование (ДНДО), в които попадат другите области на висше образование и всички останали направления от "Социални, стопански и правни науки" като:

3.1. Социология, антропология и науки за културата.
3.2. Психология.
3.3. Политически науки.
3.4. Социални дейности.
3.5. Обществени комуникации и информационни науки.

 • Същото професионално направление (СПН), където попадат кандидатите, придобили образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

Продължителността на обучението по форма на обучение и в зависимост от завършената степен на висше образование, е посочена в Таблица 2.

Таблица 2
Продължителност на обучението (брой семестри)


Форма на обучение
Брой семестри за:
Същата
специалност
(СС)
Стопански,
правни науки и управление
(СПНУ)
Други направления и други области на висшето образование (ДНДО)

Същото професионално направление
(СПН)

Редовна

2

2

3

3

Задочна

2

2

3

3

Дистанционна

2

2

3

3

5. Обучение по втора специалност

Кандидатстването за обучение в друга специалност може да стане след като студентът вече е записан за обучение в първата специалност.
За паралелно обучение по две специалности могат да кандидатстват всички студенти, с изключение на тези от групата на ДНДО и СПН.
Избраните магистърски специалности от кандидата следва да бъдат в различна форма на обучение.
При кандидатстване по две паралелни специалности се спазва изискването за успех "Добър" от дипломата за завършена предходна ОКС, съгласно ЗВО.
В случай, че втората избрана специалност е с обучение на чужд език, кандидатът следва да удостовери нивото на владеене на чужд език с оценка от дипломата за ОКС "бакалавър" или ОКС "магистър" не по-ниска от добър 4,25; оценка от държавен изпит за ОКС "професионален бакалавър", с международно признати сертификати, посочени в Таблица 1, или с полагане на тест.

V. Документи за кандидатстване

Кандидат-магистрите подават следните документи:

 • диплома-оригинал за придобита ОКС "професионален бакалавър", "бакалавър" или "магистър" и копие на същата (след проверка от длъжностното лице копието се оставя за съхранение към описа; оригиналът на дипломата се връща на кандидата). Кандидатите с дипломи от чуждестранни висши училища представят нотариално заверено копие на дипломата с всички необходими заверки съгласно международно-правните норми и легализиран превод на същата, както и решение на АС на ИУ – Варна за признаване на придобито висше образование;
 • студентска книжка – за завършилите ИУ – Варна, които не са получили диплома за завършена образователно-квалификационна степен;
 • академична справка – за завършилите други висши училища, които не са получили дипломите си; в академичната справка е необходимо да са посочени среден успех от следването, оценка от държавен изпит, специалност и професионално направление, година на дипломиране;
 • заявление – състезателен картон (по образец, валиден само за ИУ – Варна);
 • документ за самоличност;
 • документ (диплома за завършена ОКС или международно признат сертификат), удостоверяващ владеенето на чужди езици – за специалностите с обучение на чужд език;
 • документ за внесена такса за участие в кандидатстудентския прием;
 • документ, удостоверяващ определени обстоятелства – от инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70  и над 70 на сто, военноинвалиди, кръгли сираци, майки с 3 и повече деца;
 • декларация за условията за обучение в ОКС "магистър" по специалност, финансирана от държавата (отнася се само за кандидати от ДНДО и СПН).
 • декларация за условията за обучение в ОКС "магистър" при заплащане на преференциална такса (отнася се само за кандидати от ДНДО и СПН).
 • декларация за съгласие за обработка на лични данни.

При условие, че кандидатстващият притежава дипломи за няколко степени на висше образование, може да кандидатства само с една от тях, по избор.
Документите за кандидатстване се подават лично или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което се оставя на съхранение заедно с документите на кандидата.
Подадените кандидат-студентски документи важат за кандидатстване едновременно за всички обявени места, при условие че са записани със съответните шифри в състезателния картон.
След подаване на документите не се допускат промени в състезателния картон.
Не се приемат кандидат-студентски заявления, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо.
Отговорността за подреждането на магистърските специалности и формите на обучение в състезателния картон е изцяло на кандидат-магистъра. При класирането се спазва последователността на шифрите на специалностите, а не тяхното словесно описание.

VІ. Образуване на бала за класиране и класиране на кандидат-магистрите

Успехът от дипломата за завършена степен на висше образование (средноаритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа) служи за бал при класирането по документи.
Броят на местата за класиране по държавна поръчка се определя на основание утвърдения план от Министерския съвет по професионални направления и в съответствие с плана за прием на ИУ – Варна.
Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидат-магистъра специалности в състезателния картон, в съответствие с обявените места по области на висшето образование, професионални направления, магистърски специалности, форми на обучение и основание за прием (държавна поръчка или платено обучение).
Кандидат-магистри, на които балът позволява да бъдат класирани в държавна поръчка в магистърски специалности, които не формират група, могат да се запишат с държавна такса за обучение в следваща желана специалност от същото професионално направление (в редовно обучение), попълнена в състезателния картон, за която има сформирана група и за която кандидатът има достатъчен бал.
Класирането се извършва отделно за всеки етап на приема.
Кандидатите не се класират за специалности и форми на обучение, които не са посочили в състезателния картон.
Кандидат-студентите, получили равен състезателен бал на последното планово място за същата специалност, независимо от основанието за прием (държавна поръчка или платено обучение), се приемат над утвърдените места.
При несформиране на група в определена магистърска специалност, се извършва служебно прекласиране по следваща желана специалност, посочена от кандидата в състезателния картон, за която ще се осъществява обучение.

VІI. Документи за записване

Новоприетите студенти за обучение в ОКС "магистър" се записват със заповед и по график, утвърден от ректора. Записването на приетите студенти е лично или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от папката опис на студента.
При записването си освен подадените документи студентите представят още:

 • документи за записване (по образец, валиден само за ИУ – Варна);
 • пет броя снимки формат 3,5/4,5 см;
 • документ за внесена семестриална такса за обучение в обслужващата ИУ – Варна банка;
 • диплома-оригинал и две копия на дипломата за висше образование; за студенти на ИУ – Варна, които не са получили дипломите си – студентска книжка; завършилите други висши училища (в т.ч. и колежи), представят две копия на академична справка, при условие че не са получили диплома. Студентите, записани с академична справка, са длъжни да представят в ЦМО оригинал и едно копие на дипломата си в двуседмичен срок след получаването ?;
 • документ за самоличност.

Не се допуска записване на студенти за обучение в ОКС "магистър" с уверения.
Записването на кандидатите с дипломи от чуждестранни висши училища се извършва след решение на АС за признаване на придобитото образование и при представяне на уведомително писмо, съгласно Правилата на ИУ – Варна, за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
Кандидат-магистрите са длъжни да проверяват изнесената информация за класирането и записването, и да спазват посочените срокове. Приетите студенти, които не са се записали в определените срокове, губят мястото си на класиране.
Студентите, обучаващи се по втора специалност в ОКС "бакалавър" в ИУ – Варна, могат да бъдат записани за обучение в ОКС "магистър" след дипломиране и по двете специалности в ОКС "бакалавър".

VІII. Такси

Кандидат-студентите за обучение в ОКС "магистър" заплащат такса за кандидатстване в размер на 50 лв.
Студентите за обучение в ОКС "магистър", приети по държавна поръчка, заплащат такса, съгласно действащите нормативни актове, а студентите, приети в платена форма на обучение, заплащат такса, утвърдена със Заповед на Ректора на ИУ-Варна и от АС на ИУ – Варна. Таксата се превежда се в началото на всеки семестър по банкова сметка в обслужващата ИУ – Варна банка.

Банкова сметка: УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Трите имена на студента, Факултетен номер и Специалност

Информация за конкретния размер на таксите е на разположение на сайта на университета http://www.ue-varna.bg
При заличаване на записан студент в платена форма на обучение преди началото на учебната година се възстановяват 75% от внесената такса. При заличаване преди началото на учебната година на студент, който се обучава по държавна поръчка, внесената такса не се възстановява.
След започване на учебната година внесената такса не се връща.
При обучение по две специалности студентите заплащат определените за съответната учебна година семестриални такси  в зависимост от основанието за прием (държавна поръчка или платено обучение) и формата на обучение
Кандидатите за обучение в специалности от професионални направления "Икономика" и "Администрация и управление" със състезателен бал "отличен" (5,50 – 6,00) заплащат преференциална такса, чиито размер се определя със заповед на ректора. Студентите със срок на обучение три семестъра (СПН и ДНДО) заплащат преференциална такса за първите два семестъра на обучението си, а за третия семестър заплащат пълния размер на семестриална такса за платен прием. Преференцията не се отнася за специалности с обучение на чужд език.

IX. Срок за извършване на образователната услуга

Кандидатстването за ОКС "магистър" в Икономически университет – Варна се провежда по утвърден от ректора и предварително обявен график.
Независимо от формата на обучение, приемът в ОКС "магистър" в ИУ-Варна се реализира на три етапа:

Конкретните дати са на сайта на ИУ-Варна www.ue-varna.bg

 1. прием месец юни 2019
  • подаване на документи - в края на месец юни 2019 г.
  • класиране - месец юли 2019 г.
  • записване - месец юли 2019 г.
 2. прием месец септември 2019
  • подаване на документи - в края на месец юни 2019 г.
  • класиране - месец юли 2019 г.
  • записване - месец юли 2019 г.
 3. прием месец януари 2020
  Този етап се отнася само за кандидати, придобили ОКС "бакалавър" или "магистър" в ДНДО или придобили ОКС "професионален бакалавър" в СПН.
  • подаване на документи - в края на месец януари 2019 г.
  • класиране - месец февруари 2020 г.
  • записване - месец февруари 2020 г.

X. Процедура по предоставяне на административната услуга

Приемът на студенти за обучение в ОКС "магистър" се организира под ръководството на Центъра за магистърско обучение на ИУ-Варна чрез приемни комисии, утвърдени със заповед на ректора.
Заявяването на услугата свързана с обучението в ОКС "магистър" става лично или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице пред комисията по прием в рамките на посочения график или в кабинета на Центъра за магистърско обучение.
Записването за обучението става лично или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице пред комисията по прием в рамките на посочения график или в кабинета на Центъра за магистърско обучение

Работно време на комисията за прием на документи:
от 8,00 до 16,30 ч. (без събота и неделя и официалните празници)
Център за магистърско обучение
9002 Варна, бул. "Княз Борис I" № 77, кабинет 114, ет. 1
тел. 052 830806, 0885 637600
e-mail: cmo@ue-varna.bg

(уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 175)

I. Правно основание

 • Закон за висшето образование – Глава IX
 • Закон за развитието на академичния състав в Република България – Глава II
 • Правилник за прилагане на ЗРАСРБ - Глава II

ІI. Заявител

Заявители по настоящата услуга могат да бъдат лица, придобили ОКС "магистър".

ІII. Орган, предоставящ услугата

Икономически университет – Варна, отдел "Научноизследователска работа и докторантура"

IV. Необходими документи

Прием – държавна поръчка, редовна и задочна форма:
Заявление за кандидатстване
, към което се прилагат следните документи:

 • автобиография (CV) по образец;
 • диплома за придобита ОКС "магистър" - оригинал и копие;
 • удостоверение за призната ОКС "магистър", ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 • справка за отработени аудиторни часове, ако има такива;
 • удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
 • списък с научни публикации, ако има такива;
 • договори за участие в проекти, ако има такива;
 • препоръки от хабилитирани лица, ако има такива;
 • документ за заплатена такса за участие в конкурса.

Прием – редовно и задочно обучение срещу заплащане:
Заявление за кандидатстване редовно и задочно обучение
или Заявление за чужди граждани, към което се прилагат следните документи:

 • автобиография;
 • диплома за придобита ОКС "магистър".

Прием самостоятелна форма на обучение:

 • заявление за кандидатстване самостоятелна подготовка;
 • автобиография;
 • диплома за придобита ОКС "магистър".

V. Процедура по предоставяне на образователната услуга

Прием – държавна поръчка, редовна и задочна форма

 • Ежегодно, по предложение на катедрения съвет, ФС обсъжда местата за обучение на докторанти по държавна поръчка през следващата учебна година и ги предлага на АС.
 • АС взема решение относно предложенията на ФС за докторантури по държавна поръчка и ги предлага за утвърждаване от Министерския съвет (МС).
 • За утвърдените от МС с ПМС места със заповед на ректора се обявява конкурс за прием в началото на учебната година.
 • Отдел НИДД подготвя документите за обявяване на конкурса в "Държавен вестник".
 • След излизане на обявата, тя се публикува и на интернет страницата на ИУ – Варна със срок за подаване на документи – 2 месеца.
 • Кандидатите за участие в конкурса, подават заявление (Заявление за кандидатстване редовно и задочно обучение) до ректора на ИУ – Варна чрез отдел "НИДД".
 • Допускането на кандидатите до участие в конкурса се извършва от комисия, назначена със заповед на ректора, която включва: декана на факултета като председател и членове: ръководителя на първичното звено, преподавател в докторската програма и инспектора по докторантура.
 • Подготовката за организиране на работата на комисията по допускане се извършва от отдел НИДД.
 • Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията за допустимост на ЗРАСРБ, правилника за неговото приложение и на настоящите правила и взема решение за допускане в 20–дневен срок след изтичането на срока за подаване на документи.
 • След определяне на допуснатите кандидати, отдел НИДД подготвя заповед с график за провеждане на кандидат-докторантските изпити, в която са посочени имената на комисиите по съответните докторски програми и имената на кандидат-докторантите по съответната програми. Заповедта се обявява и на интернет страницата на университета.
 • Отдел НИДД разпраща до кандидатите уведомителни писма, в които са посочени: датите за провеждане на изпита по специалността и по език, тематичните програми, по които се провеждат конкурсните изпити и критериите за класиране. Уведомлението се изпраща най-късно един месец преди датата на първия изпит, едновременно за всички кандидати.
 • Конкурсът се провежда не по-рано от един месец след изтичане на срока за подаване на документи.
 • Писменият изпит по специалността се провежда преди изпита по чужд език.
 • Успешно положили изпита са кандидатите, които са получили оценка най-малко "много добър" (4,50).
 • До изпита по чужд език се допускат само кандидатите, успешно положили писмения изпит по специалността.
 • Успешно положили изпита по чужд език са кандидатите, получили оценка най-малко "добър" (4,00).
 • Протоколите на изпитните комисии и всички документи на кандидатите по чл. 10 се предават в отдел "НИДД".
 • На основание получените оценки от двата изпита и разработените критерии за класиране на съответните катедри, председателят на конкурсната комисия изготвя писмен доклад (Протокол за резултатите от проведен конкурсен кандидат-докторантски изпит) и го депозира до съответния факултет.
 • ФС избира чрез явно гласуване предложените от конкурсната комисия кандидати, като взема под внимание по съвкупност, изследователската работа, учебната работа и оценките от проведените конкурсни изпити.
 • ФС утвърждава научния ръководител на докторанта по предложение на първичното звено. За научен ръководител се утвърждава хабилитирано лице. По изключение за научен ръководител може да се утвърди и лице, притежаващо степента "доктор", с доказани научни постижения или практически опит.
 • За взетите решения за зачисляване на докторанти декана на факултета депозира докладна записка до ректора на университета. На основание резолюцията на ректора отдел НИДД издава заповед за зачисляване на докторанта оформя досие на всеки един зачислен докторант.
 • След зачисляването докторанта, съвместно с научният си ръководител, изготвя индивидуален план за обучението си по съответната докторска програма, който се приема на заседание на катедрения съвет и се депозира във факултета. Факултетните съвети обсъждат индивидуалните планове на докторантите и ги предоставят на ректора за утвърждаване.

Прием – редовно и задочно обучение срещу заплащане
Приемът в докторски програми срещу заплащане в редовна и задочна форма се извършва без конкурс, през цялата академична година.

 • Кандидатът представя в съответното първично звено план на дисертационен труд и библиография. Представеният план на дисертационния труд се обсъжда от съвета на първичното звено.
 • В случай че съветът одобри работата на кандидата, ръководителят на първичното звено прави предложение до декана на съответния факултет за зачисляване на кандидата в докторантура срещу заплащане. В предложението се посочват темата на дисертацията, област на висшето образование, професионално направление, докторска програма и научен ръководител.
 • Въз основа на предложението по ФС взема решение за зачисляване на докторанта, като утвърждава темата на дисертационния труд и научният ръководител.

Прием самостоятелна форма на обучение

 • Приемът в самостоятелна форма на обучение на докторанти за присъждането на образователна и научна степен "доктор" се извършва без конкурс, през цялата академична година.
 • Кандидатът представя в съответното първично звено проект на дисертационен труд, разработен в основната му част и библиография.
 • В случай че съветътодобри работата на кандидата, ръководителят на първичното звено прави предложение до декана на съответния факултет за зачисляване на кандидата в докторантура на самостоятелна подготовка. В предложението се посочват темата на дисертацията, област на висшето образование, професионално направление, докторска програма и научен ръководител. Отдел НИДД подготвя заповед за зачисляване на докторанта.

VІ. Начини на заявяване на услугата

Заявителят заявява желанието си за издаване на уверение в:

 • отдел "НИДД", ет. 5, каб. 503, който се намира в основната сграда на Икономически университет - Варна на бул. "Княз Борис ­І" №77
Работно време
Понеделник - Петък
08:00 - 16:30
Почивки
10:15 - 10:30
12:00 - 12:30
14:30 - 14:45

І. Правно основание

 • Закон за висшето образование
 • Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

ІI. Заявител

Заявители по настоящата услуга са български граждани, чужденци и лица със статут на бежанци, които са се обучавали във висши училища, създадени и функциониращи по законоустановения ред в страната, в която е придобито висшето образование, или са завършени периодите на обучение.
В съответствие с чл. 6, т. 1 от наредбата, в ИУ – Варна признаването на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, се извършва с цел достъп до по-нататъшно обучение в ИУ – Варна, включващо:

 • образователно-квалификационната степен "бакалавър" –"професионален  бакалавър" и "бакалавър";
 • образователно-квалификационната степен "магистър";
 • образователната и научна степен "доктор";
 • продължаващо обучение за повишаване на квалификацията.

ІII. Орган, предоставящ услугата

Икономически университет – Варна, Комисия по признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, сектор "Учебна дейност и студенти", Отдел "Международно сътрудничество", Център за магистърско обучение, Отдел НИДД.

IV. Необходими документи

Лицата, желаещи признаване на висше образование, подават лично или чрез упълномощено лице в комисията писмено заявление по образец (приложение 1), към което представят следните документи:

 • оригинал и копие на дипломата за висше образование или друг аналогичен документ, издаден от образователна институция;
 • оригинал и копие на приложението към дипломата, както и оригинал и копие на европейско дипломно приложение, ако притежават такова;
 • документ за самоличност и документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава;
 • документ за платена такса.

Документите по т. 1 и 2, с изключение на европейското дипломно приложение, се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България, в която са издадени, а при липса на такива разпоредби – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

V. Процедура по признаване

Признаването на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, се извършва чрез оценяване съответствието на данните от представените документи с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България. При признаването се отчитат следните показатели:

 • начин на приемане на студентите;
 • продължителност на обучението;
 • общ хорариум на изучаваните учебни дисциплини и/или придобити кредити;
 • съотношение на учебните дисциплини и на техните хорариуми, които осигуряват фундаменталната, специалната и специализиращата подготовка;
 • съотношение на учебните дисциплини и на техните хорариуми, които осигуряват теоретичната и практическата подготовка;
 • резултатите от обучението като съвкупност от придобитите знания, умения и компетентности през периода на обучение;
 • начин на дипломиране.

Когато в документите по чл. 4, ал. 1 не е посочена образователната степен, комисията взема решение на коя образователно-квалификационна степен съответства придобитото висше образование съгласно българското законодателство.

Признаването на периоди на обучение в чуждестранно висше училище включва установяване на съответствието на част от програма за висше образование, която е била оценена и документирана от чуждестранно висше училище, с програмата на българското висше училище, в което се иска признаване.

Начини на заявяване на услугата:
Заявителят заявява желанието си за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, в сектор "Учебна дейност", ет. 2, каб. 219, който се намира в основната сграда на Икономически университет - Варна на бул. "Княз Борис І" № 77.

Работно време
Понеделник - Петък
08:00 - 16:30
Почивки
10:15 - 10:30
12:00 - 12:30
14:30 - 14:45

Получаване на решение за признаване или отказ за признаване.
Решението, с което АС признава придобито висше образование и завършени периоди на обучение, важи само за продължаване на обучението в ИУ-Варна, и не осигурява права, които могат да бъдат ползвани в отношенията с трети страни. Въз основа на това решение, на всеки кандидат се изпраща уведомително писмо, подписано от председателя на комисията.
Признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, се отказва, когато се установят съществени различия между данните от представените документи и държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България. В отказа може да се включи препоръка за възможните мерки, които лицето да предприеме, за да получи признаване на по-късен етап, включително полагане на допълнителните изпити.

VІ. Дължими такси

Административна такса за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища – 200 лв.

Банкова сметка: УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Трите имена на студента, Факултетен номер и Специалност

VII. Срок за извършване на образователната услуга

Комисията разглежда подаденото заявление за признаване на висше образование в срок до един месец, считано от датата на представяне на всички необходими документи. Срокът може да се удължи еднократно с времето, необходимо за получаване на отговор на искането за допълнителна информация от висшето училище, издало дипломата за висше образоване, или от компетентните органи на държавата, в която е придобито висшето образование.

VIII. Срок на действие

Решението за признаването на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища е безсрочно.

ІX. Ред за обжалване

Отказът от признаване подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Разрешение за преместване в друга специалност от редовна (задочна) в задочна (дистанционна, редовна) форма във висше училище

I. Правно основание

 • Закон за висшето образование – чл. 42, ал. 9, т. 7
 • Правилник на Икономически университет – Варна – чл. 115, т. 2,
  т. 3 и т. 4

ІІ. Цел

Настоящата образователна услуга има за цел да регламентира дейността по преместването на студенти от Икономически университет – Варна от специалност в специалност и от една форма на обучение в друга (редовна, задочна – за Център за магистърско обучение, и дистанционна).

III. Отговорности

Отношение към изпълнението на настоящата услуга имат следните отговорни лица:

 • Ректор на Икономически университет – Варна;
 • Декан на факултет;
 • Директор на Център за магистърско обучение;
 • Директор на Колеж по туризъм;
 • Инспектори студенти.

IV. Описание на процеса

4.1. Общи положения
4.1.1 Съгласно чл. 42, ал.9, т. 7 от Закона за висшето образование висшите училища предоставят възможност и определят условията за смяна на специалност и форма на обучение.
4.1.2 Студентът, който желае да премине от една специалност в друга, от една форма на обучение в друга, като това е еднократно при успешно завършена учебна година. За ОКС "магистър" преминаването от една специалност в друга или от една форма на обучение в друга се разрешава за студенти ДНДО или СПН след успешно завършена първа година от курса на обучение. При невъзможност студентът лично да подаде заявление, упълномощава по надлежния ред друго лице, което да го представлява.
4.1.3 Преминаване от една специалност в друга в един и същи факултет се решава от декана.
4.1.4 Преминаване от една специалност в друга в два различни факултета и от една форма на обучение в друга се решава от ректора по предложение на деканите.
4.1.5 За студентите от ОКС "магистър" преминаването от една специалност в друга и от една форма в друга се разрешава от ректора.
4.1.6 Смяната на специалности и форми на обучение в рамките на университета се извършват до 15 юли на текущата година.
4.1.7 При бременност, 45 дни преди вероятния термин за раждане, при патологична бременност и за майки с деца до 6-годишна възраст се разрешава преминаване от редовно в задочно(дистанционно) обучение и обратно.
4.1.8 Инспектори студенти в сектор "Студенти"’, Център за магистърско обучение, Колеж по Туризъм приемат заявленията от студентите, изготвят справки по актуалното студентско състояние и предоставят заявленията на декана на факултета, директора на център за магистърско обучение и директора на Колеж по Туризъм за мнение относно преместването, след което заявлението се докладва пред Ректора за окончателно решение.
4.1.9 При подаването на заявления студентите представят в сектор "Студенти"’ студентска книжка.
4.1.10 След разрешението ректорът издава заповед, която се публикува на страницата на университета.
4.1.11 По график студентите, преди началото на учебната година заплащат семестриалната си такса за новата специалност или форма на обучение и се записват.

V. Вътрешни нормативни документи

VI. Подаване на предложения, сигнали и жалби

Извършва се по реда на раздел VI от Правилата за административно обслужване на студенти и докторанти в ИУ – Варна.

VII. Такси

За подаване на заявление до Ректора с разрешение за преместване в друга специалност и друга форма на обучение студентите, които се обучават, дължат такса в размер на 60 лв. (шестдесет лева).

Банкова сметка: УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Трите имена на студента, Факултетен номер и Специалност

VIII. Срок за извършване на образователната услуга

Срокът за извършването на услугата е до 10 (десет) работни дни.

IX. Срок на действие

До завършването срока на обучение в съответната специалност.

X. Контакти с отговорните звена

Работно време
Понеделник - Петък
08:00 - 16:30
Почивки
10:15 - 10:30
12:00 - 12:30
14:30 - 14:45

I. Правно основание

 • Закон за висшето образование – чл. 42, ал. 9, т. 7
 • Правилник на Икономически университет – Варна – чл. 115, т. 6

ІІ. Цел

Настоящата образователна услуга има за цел да регламентира дейността по преместването на студенти от Икономически университет – Варна в други висши училища.

III. Отговорности

Отношение към изпълнението на настоящата услуга имат следните отговорни лица:

 • Ректор на Икономически университет – Варна;
 • Декан на факултет;
 • Ръководител сектор „Студенти“.

IV. Описание на процеса

4.1. Общи положения
4.1.1 Съгласно чл. 42, ал.9, т. 7 от Закона за висшето образование висшите училища предоставят възможност и определят условията за смяна на мястото на обучение.
4.1.2 Студентът, който желае да се премести в друго висше училище, подава заявление до Ректора на ИУ-Варна в сектор "Студенти" ( Фронт офис, Студентска улица), в което заявява намерението си и посочва името на висшето училище. При невъзможност студентът лично да подаде заявление, упълномощава по надлежния ред друго лице, което да го представлява.
4.1.3 Ръководителят на сектор "Студенти" приема заявлението от студента, изготвя справка по актуалното студентско състояние и предоставя заявлението на декана на факултета за мнение относно преместването, след което заявлението се докладва пред Ректора за окончателно решение.
4.1.4 При подаването на заявления студентите представят в сектор "Студенти" студентска книжка.
4.1.5 Преди подаването на заявление до Ректора, студентите подават заявление до Декана на факултета, в който се обучават за издаване на академична справка, съпътстваща процеса на преместването в друго висше училище.
4.1.6 След решението на Ректора и изготвената академична справка, студентът заявява своето желание в другото висше училище. След записването му за студент, същият подава отново заявление до Ректора на ИУ-Варна за отписване по собствено желание от университета.
4.1.7 Студентът получава копие на заповедта си за отписване от ИУ-Варна след подписването й от Ректора.

V. Вътрешни нормативни документи

Правилник на Икономически университет – Варна

VI. Подаване на предложения, сигнали и жалби

Извършва се по реда на раздел VI от Правилата за административно обслужване на студенти и докторанти в ИУ – Варна.

VII. Такси

За подаване на заявление до Ректора с разрешение за преместване в друго висше училище студентите, които се обучават, не дължат такса.

За подаване на заявление до Декана на факултета за изготвяне на академична справка, необходима за другото висше училище, дължат такса в размер на 70 лв. (седемдесет лева).

Банкова сметка: УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Трите имена на студента, Факултетен номер и Специалност

VIII. Срок за извършване на образователната услуга

Срокът за извършването на услугата е до 7 (седем) работни дни.

IX. Срок на действие

Издадената академична справка е безсрочна.

X. Контакти с отговорните звена

 • Фронт офис, Студентска улица
 • тел. 052 830 801
 • електронен адрес: g.dobrev.petrov@ue-varna.bg
Работно време
Понеделник - Петък
08:00 - 16:30
Почивки
10:15 - 10:30
12:00 - 12:30
14:30 - 14:45

I. Правно основание

ІI. Заявител

Заявители по настоящата услуга могат да бъдат лица, обучаващи се в ИУ–Варна за придобиване на ОКС "професионален бакалавър", "бакалавър" и "магистър" и докторанти – държавен прием, редовна форма на обучение.

ІII. Орган, предоставящ услугата

Икономически университет – Варна, инспектор "Стипендии и общежития"

IV. Необходими документи

Докторантите и студентите приети по ПМС 103/31.05.1993 г. и ПМС 228/ 20.05.1997 г. предоставят:

 • Копие на лична карта – отнася се за докторантите;
 • Номер на банкова сметка;

Студентите предоставят:

 • Формуляр, генериран от Web базираната система за кандидатстване за стипендии.

Студентите, които кандидатстват с доход или за предимствена група, представят някои от следните документи:

 • Удостоверение за банкова сметка;
 • Документи за семейна принадлежност;
 • Доходни документи;
 • Документи за социално положение;
 • Медицински свидетелства и документи;
 • Други документи от държавни институции;
 • Акт за раждане;
 • Смъртен акт.

V. Процедура по предоставяне на образователната услуга

 1. Отпускането на стипендии в Икономически университет - Варна се извършва на основание ПМС 90/26.05.2000г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации.
 2. Стипендии получават студентите и докторантите – редовна форма на обучение, държавен прием и студентите и докторантите, приети по реда на ПМС 103/31.05.1993 и ПМС 228/20.05.1997 г.
 3. Администрирането и организирането на процеса "Предоставяне на стипендии на студенти и докторанти" се извършва с отговорността на инспектор "Стипендии и общежития".
 4. Контролът на изпълнението на дейностите, описани в настоящата процедура, се осъществява от Ректора и заместник ректора по финанси и управление на проекти.
 5. При осъществяването на процеса се спазват регламентите, описани в Правилата за отпускане на стипендии в Икономически университет – Варна.
 6. Прием на документи за стипендия – докторанти и студенти -държавна поръчка, редовна форма на обучение.
 7. Всеки семестър, КСБВУ обсъжда и гласува разпределението на отпуснатите средства за стипендии на студенти и докторанти.
 8. Стипендии на докторантите се предоставят на основание заповед за зачисляване в докторантура и се изплащат в продължение на 3 години за всеки месец поотделно. Изплащането започва от месеца на зачисляване.
 9. При прекъсване изплащането на стипендията се преустановява до издаването на заповед за възстановяване в докторантура.
 10. Стипендиите на студентите приети по реда на ПМС 103/31.05.1993г и 228/20.05.1997. Първата година от обучението се отпускат въз основа на заповед на ректора, след записване, без оглед на успех за 12 месеца.
 11. Студентите приети по реда на ПМС 103/31.05.1993г и 228/20.05.1997, след първата година, получават стипендия в продължение на 12 месеца, при условие, че успехът им за предходните два семестъра е не по - нисък от 4.00 и всички изпити по план са успешно положени.
 12. Всеки семестър успехът на студентите приети по ПМС 103 и 228 се проверява от инспектор "Стипендии и общежития" и се издава заповед за отпускането на стипендия за съответния семестър на тези от тях, които, отговарят на условията да я получават.
 13. Докторантите получават еднократна стипендия при отчисляване преди крайния срок на докторантурата и при успешна защита до една година след отчисляване.
 14. След издаване на заповед за отчисляване инспектор "Стипендии и общежития" изготвя заповед за изплащане на еднократна стипендия(ако е изпълнено условието в т.5.2.8).
 15. След защита докторантите предоставят копие от диплома за докторска степен и инспектор "Стипендии и общежития" изготвя заповед за изплащане на еднократна стипендия(ако е изпълнено условието в т.5.2.8).
 16. На заседание на КСБВУ се определят сроковете и необходимите документи за кандидатстване за отпускане на стипендия на студентите държавна поръчка, редовна форма на обучение. Същите се съгласуват със Студентски съвет и се утвърждават от Ректора.
 17. Утвърдените срокове и документи за кандидатстване за стипендия се обявяват в сайта на университета най - малко една седмица преди началото на срока за прием на документи.
 18. Инспектор стипендии и общежития подготвя информацията за студентите.
 19. Предимствените групи подават документи за стипендия веднъж годишно – в началото на учебната година, при настъпване на събитие определящо принадлежността към предимствена група, или в началото на летен семестър(ако са пропуснали сроковете за подаване)
 20. Срок за подаване на документи – най- малко 10 дни.
 21. Студентите кандидатстват в онлайн платформа. След завършване на регистрационната форма, системата генерира формуляр (с номер и информация за студента), който се представя в университета при инспектор "Стипендии и общежития"
 22. При непредставен формуляр на хартиен носител, студента не се допуска до класиране.
 23. Допускането на студентите до участие в класиране се извършва от КСБВУ, назначена със заповед на ректора, която включва: Заместник ректора по финанси и материална база, помощник ректора, директора на поделение "Общежития и столове", инспектор "Стипендии и общежития", студенти.
 24. Подготовката за организиране на работата на комисията по допускане на кандидатите до класиране се извършва от инспектор "Стипендии и общежития".
 25. Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията за допустимост съгласно ПМС 90/26.05.2000г, правилника за неговото приложение и на настоящите правила и взема решение за допускане.
 26. За заседанието на комисията инспектор "Стипендии и общежития" изготвя протокол, който се разписва от всички присъстващи и се съхранява в офис "Стипендии и общежития"
 27. Инспектор "Стипендии и общежития" потвърждава или отказва(при нередовни документи) регистрацията на студентите.
 28. При потвърждение/отказ на регистрацията, студентите получават e-mail, че документите им са одобрени и са допуснати до класиране или причината за недопускане.
 29. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал до определения брой отпуснати стипендии от вид.
 30. Инспектор "Стипендии и общежития" изготвя заповед за изплащане стипендиите на класираните студенти, в която са посочени имената, факултетен номер, състезателен бал, вид предимство, доход и/или успех.
 31. При равен бал на повече студенти класирали се на последно място, КСБВУ взема решение дали да бъдат отпуснати стипендии – до последния класирал се преди равния бал или на всички с равен бал.
 32. На интернет страницата на университета се публикува съобщение за направено класиране и къде студентите могат да проверят резултатите си.
 33. Всеки студент може да провери резултатите в студентското си състояние.
 34. Възражения и въпроси относно класирането, могат да бъдат отправяни до 7 дни след публикуване на класирането.
 35. Извън обявените срокове, документи за стипендии не се приемат, освен от студенти, при които е настъпило събитие - основание  за причисляване към предимствена група(студенти с увреждания, майки с деца до 6 годишна възраст, студенти без двама родители, студенти с един починал родител и един който е с увреждания, студенти с двама родители с увреждания, студенти отгледани до пълнолетие в дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска грижа.
 36. Студентите от предимствени групи, които подават документи за стипендия извън обявения срок подават заявление, налично в книжарницата на университета.
 37. След подаване на документите, инспектор "Стипендии и общежития" издава заповед за отпускане на съответния вид стипендия.
 38. Изплащането на стипендията започва от месеца, следващ, месеца на настъпване на събитието определящо предимствената група.
 39. Предимствените групи получават стипендия 12 месеца.
 40. Изплащането на всички видове стипендии може да бъде преустановено със заповед на ректора при отпадане на основанието за получаване (прекъсване, загуба на студентски права, отписване от университета, неподновен ТЕЛК, понижен процент нетрудоспособност, при смърт и др.)
Работно време
Понеделник - Петък
08:00 - 16:30
Почивки
10:15 - 10:30
12:00 - 12:30
14:30 - 14:45

VІ. Дължими такси

Услугата не се заплаща.

VII. Срок за извършване на образователната услуга

След определяне на допуснатите кандидати, инспектор "Стипендии и общежития" и специалист от отдел ЦИПНИКТ извършват класирането в 20 – дневен срок след изтичането на срока за подаване на документи. Класирането се осъществява чрез програмен продукт.

VIII. Контакти с отговорните звена

Звено E-mail Телефон
Стипендии и общежития ios@ue-varna.bg 052 830 809, 0882 164 762

IX. Срок на действие

Стипендиите на докторантите се отпускат за срок от 3 години от датата на зачисляване.
Стипендиите на студентите се отпускат поотделно за всеки учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно, не по- късно от 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се полагат.

X. Ред за обжалване

Обжалване се извършва по реда на Раздел VI от Правилата за административно обслужване на студенти и докторанти в ИУ – Варна.

(уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 175)

І. Правно основание

 • Закон за висшето образование – Глава IX
 • Закон за развитието на академичния състав в Република България – Глава II
 • Правилник за прилагане на ЗРАСРБ - Глава II

ІІ. Заявител

Заявители по настоящата услуга могат да бъдат лица, придобили ОНС "доктор".

ІII. Орган, предоставящ услугата

Икономически университет – Варна, отдел "Научноизследователска дейност и докторантура"

IV. Необходими документи

Издава се служебно на основание чл. 14 от ЗРАСРБ.

V. Процедура по предоставяне на образователната услуга

Дипломата за придобита образователна и научна степен "доктор" се издава от ИУ – Варна по единен образец, утвърден от министъра на образованието и науката и се регистрира в НАЦИД.

Начини на заявяване на услугата:

 • в отдел НИДД, ет. 5, каб. 503, който се намира в основната сграда  на Икономически университет - Варна на бул. "Княз Борис І" №77
Работно време
Понеделник - Петък
08:00 - 16:30
Почивки
10:15 - 10:30
12:00 - 12:30
14:30 - 14:45

VІ. Дължими такси

Не се дължат такси.

VII. Срок за извършване на образователната услуга

В срок до 14 дни след придобиване на ОНС "доктор".

VIII. Срок на действие

Придобитата ОНС "доктор" е безсрочна и важи на територията на цялата страна.

ІX. Ред на обжалване

Обжалването се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването на акта.

I. Правно основание

 • Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1
 • Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал. 2

II. Заявител

Заявители по настоящата услуга могат да бъдат лица, обучаващи се в ИУ–Варна за придобиване на ОКС "професионален бакалавър", "бакалавър" и "магистър". Уверението се издава на български и чуждестранни граждани за ползване в страната и чужбина. Уверението се издава в момента на поискване веднага. Уверението може да се издаде на следния кръг правни субекти:

 1. Студенти:
  • лично - с документ за самоличност(студентска книжка);
  • родителите – с писмено нотариално заверено пълномощно или документ, удостоверяващ гражданското състояние;
  • адвокати - с писмено нотариално заверено пълномощно от студента;
  • други граждани - с писмено нотариално заверено пълномощно. 
 2. Организации (по смисъла на § 1, т. 2 от Административно-процесуалния кодекс) – студентите се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.
  При подаване на заявлението организациите се представляват от:
  • представителите по закон;
  • лице упълномощено от представителя по закон с писмено нотариално заверено пълномощно.

III. Орган, предоставящ услугата

Икономически университет – Варна, сектор "Студенти", Център за магистърско обучение, Колеж по туризъм

IV. Необходими документи

 • Документ за самоличност (студентска книжка или студентска лична карта);
 • Нотариално заверено пълномощно в оригинал (когато документите се подават от упълномощено лице). В случай че упълномощеното лице желае да приложи към документите копие на нотариално завереното пълномощно, следва да представи оригиналът на същото за сверка.

V. Процедура по предоставяне на образователната услуга

Извършването на услугата се подава устно.
Устните заявления се приемат от инспекторите студенти, които обслужват съответните образователни степени, Колеж по туризъм, сектор "Студенти" и Център за магистърско обучение.

VI. Дължими такси

Услугата не се заплаща.

VII. Срок за извършване на образователната услуга

Уверението се издава в момента на неговото поискване.

VIII. Срок на действие

Издаденото уверение е безсрочно.

IX. Ред за обжалване

Обжалването се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването на акта.

X.Контакти с отговорните звена

Работно време
Понеделник - Петък
08:00 - 16:30
Почивки
10:15 - 10:30
12:00 - 12:30
14:30 - 14:45

Издаване на свидетелство за успешно завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци – студенти, специализанти и докторанти

I. Правно основание

 • Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1
 • Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал. 1
 • Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България – чл. 19

ІI. Заявител

Заявители по настоящата услуга могат да бъдат лица, завършили 9-месечния подготвителен курс за специализирана езикова подготовка по български език за чужденци в Департамент "Езиково обучение" при Икономически университет – Варна, и положили успешно всички изпити от учебния план.
Заявление може да се подава от следния кръг правни субекти:

 1. Физически лица:
  • лично – с документ за самоличност;
  • родителите, децата и съпруга – с писмено нотариално заверено пълномощно или документ, удостоверяващ гражданското състояние;
  • адвокати – с писмено нотариално заверено пълномощно от гражданите;
  • други граждани – с писмено нотариално заверено пълномощно. 
 2. Организации (по смисъла на 1, т.2 от Административнопроцесуалния кодекс) – гражданите се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.
  При подаване на заявлението организациите се представляват от:
  • представителите по закон;
  • лице, упълномощено от представителя по закон с писмено нотариално заверено пълномощно.

ІII. Орган, предоставящ услугата

Икономически университет – Варна, отдел "Международно сътрудничество"

IV. Необходими документи

 • Заявление по образец до директора на Департамент "Езиково  обучение" при Икономически университет – Варна (може да бъде изтеглено от интернет страницата на университета), в което се вписват личните данни на лицето, чиито документи се внасят за издаване на свидетелство, личните данни на подателя, както и адрес на получателя, в случай че заявителят желае получаване на документите по пощата.
 • Нотариално заверено пълномощно в оригинал (когато документите се подават от упълномощено лице). В случай че упълномощеното лице желае да приложи копие на нотариално завереното пълномощно, следва да предостави оригинала на същото за сверка.
 • Документ за предплащане на цената на пощенската услуга (в случай че потребителят е заявил получаване на документите в чужбина с международна препоръчана пощенска пратка или с международна куриерска услуга).

V. Процедура по предоставяне на образователната услуга

Заявлението за извършване на услугата се подава писмено или устно.
Устните заявления се приемат от служител в отдел "Международно сътрудничество" и се регистрират в деловодната система със самостоятелен регистрационен индекс след съставянето на протокол за приемането им.

Начини на заявяване на услугата:

Заявителят заявява желанието си за издаване на свидетелство в:

 • Отдел "Международно сътрудничество", ет. 1,  в основната сграда на Икономически университет – Варна на бул. "Княз Борис I" № 77
Работно време
Понеделник - Петък
08:00 - 16:30
Почивки
10:15 - 10:30
12:00 - 12:30
14:30 - 14:45

Свидетелството се получава:

 • Отдел "Международно сътрудничество", ет. 1,  в основната сграда на Икономически университет – Варна на бул. "Княз Борис I" № 77

VІ. Дължими такси

Услугата не се заплаща.

VII. Срок за извършване на образователната услуга

Свидетелството се издава в 7-дневен срок след подаване на заявлението.

VIII. Срок на действие

Издаденото свидетелство е безсрочно.

IX. Ред за обжалване

Обжалването се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването на акта.

(уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 170)

І. Правно основание

 • Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1
 • Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал. 1, т. 3

ІІ. Заявител

Заявители по настоящата услуга могат да бъдат лица, обучаващи се в ИУ–Варна, а така също и специализанти към Центъра за професионално обучение (ЦПО) при Икономически университет -Варна, които не са студенти от ИУ-Варна за придобиване на професионална квалификация. Свидетелството се издава на български и чуждестранни граждани за ползване в страната и чужбина и се подписва от заместник-ректорът по учебна дейност и акредитация. Свидетелството може да се издаде на следния кръг правни субекти:

 1. Студенти:
  • лично – с документ за самоличност (студентска книжка);
  • родители – с писмено нотариално заверено пълномощно или документ, удостоверяващ гражданското състояние;
  • адвокати – с писмено нотариално заверено пълномощно от студента;
  • други граждани – с писмено нотариално заверено пълномощно.
 2. Специализанти към ЦПО:
  • лично - с документ за самоличност(студентска книжка);
  • родители – с писмено нотариално заверено пълномощно или документ, удостоверяващ гражданското състояние;
  • адвокати - с писмено нотариално заверено пълномощно от студента;
  • други граждани - с писмено нотариално заверено пълномощно.
 3. Организации (по смисъла на §1, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс) – студентите се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.
  При подаване на заявлението организациите се представляват от:
  • представителите по закон;
  • лице упълномощено от представителя по закон с писмено нотариално заверено пълномощно.

ІII. Орган, предоставящ услугата

Икономически университет – Варна, Център за професионално обучение

IV. Необходими документи

 • Документ за самоличност (студентска книжка или студентска лична карта);
 • Нотариално заверено пълномощно в оригинал (когато документите се подават от упълномощено лице). В случай че упълномощеното лице желае да приложи към документите копие на нотариално завереното пълномощно, следва да представи оригиналът същото за сверка;
 • Изпитен протокол или протокол от държавен изпит.

V. Процедура по предоставяне на образователната услуга

Заявяването на услугата се извършва устно.
Устните заявления се приемат от инспектор ЦПО в сектор "Студенти", Директор ЦПО.

Начини на заявяване на услугата:

Заявителят заявява желанието си за издаване на свидетелство в:

 • в сектор "Студенти", ет. 2, каб. 214 – 216, директор Център за професионално обучение, каб. Н-109, които се намират в основната сграда на Икономически университет – Варна на бул. "Княз Борис І" №77 с работно време:
Работно време
Понеделник - Петък
08:00 - 16:30
Почивки
10:15 - 10:30
12:00 - 12:30
14:30 - 14:45

Документите се получават:

 • в сектор "Студенти", ет. 2, каб. 214 – 216, директор Център за професионално обучение, каб. Н-109, които се намират в основната сграда на Икономически университет – Варна на бул. "Княз Борис І" № 77.

VІ. Дължими такси

Услугата не се заплаща.

VII. Срок за извършване на образователната услуга

Свидетелството се издава до 10 (десет) работни дни от момента на заявяването.

VIII. Срок на действие

Издаденото свидетелство е безсрочно.

ІX. Ред за обжалване

Обжалването се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването на акта.

(уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 164)

І. Правно основание

 • Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти – чл. 48, ал. 1, т. 2
 • Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал. 1, т. 6

ІІ. Заявител

Заявители по настоящата услуга могат да бъдат лица, обучаващи се в ИУ–Варна, а така също и специализанти към Центъра за професионално обучение (ЦПО) при Икономически университет -Варна, които не са студенти от ИУ-Варна за придобиване на специализация или допълнително обучение. Свидетелството се издава на български и чуждестранни граждани за ползване в страната и чужбина и се подписва от заместник-ректорът по учебна дейност и акредитация. свидетелството може да се издаде на следния кръг правни субекти:

 1. Студенти:
  • лично – с документ за самоличност (студентска книжка);
  • родители – с писмено нотариално заверено пълномощно или документ, удостоверяващ гражданското състояние;
  • адвокати – с писмено нотариално заверено пълномощно от студента;
  • други граждани – с писмено нотариално заверено пълномощно.
 2. Специализанти към ЦПО:
  • лично - с документ за самоличност(студентска книжка);
  • родители – с писмено нотариално заверено пълномощно или документ, удостоверяващ гражданското състояние;
  • адвокати - с писмено нотариално заверено пълномощно от студента;
  • други граждани - с писмено нотариално заверено пълномощно.
 3. Организации (по смисъла на §1, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс) – студентите се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.
  При подаване на заявлението организациите се представляват от:
  • представителите по закон;
  • лице упълномощено от представителя по закон с писмено нотариално заверено пълномощно.

ІII. Орган, предоставящ услугата

Икономически университет – Варна, Център за професионално обучение

IV. Необходими документи

 • Документ за самоличност (студентска книжка или студентска лична карта);
 • Нотариално заверено пълномощно в оригинал (когато документите се подават от упълномощено лице). В случай че упълномощеното лице желае да приложи към документите копие на нотариално завереното пълномощно, следва да представи оригиналът същото за сверка;
 • Изпитен протокол или протокол от държавен изпит.

V. Процедура по предоставяне на образователната услуга

Заявяването на услугата се извършва устно.
Устните заявления се приемат от инспектор ЦПО в сектор "Студенти", Директор ЦПО.

Начини на заявяване на услугата:
Заявителят заявява желанието си за издаване на удостоверение в:

 • в сектор "Студенти" /Фронт офис, Студентска улица/, директор Център за професионално обучение, каб. Н-109, които се намират в основната сграда на Икономически университет – Варна на бул. "Княз Борис І" №77 с работно време:
Работно време
Понеделник - Петък
08:00 - 16:30
Почивки
10:15 - 10:30
12:00 - 12:30
14:30 - 14:45

Документите се получават:

 • в сектор "Студенти" /Фронт офис, Студентска улица/, директор Център за професионално обучение, каб. Н-109, които се намират в основната сграда на Икономически университет – Варна на бул. "Княз Борис І" № 77.

VІ. Дължими такси

Услугата не се заплаща.

VII. Срок за извършване на образователната услуга

Свидетелството се издава до 10 (десет) работни дни от момента на заявяването.

VIII. Срок на действие

Издаденото свидетелство е безсрочно.

ІX. Ред за обжалване

Обжалването се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването на акта.

(уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 174)

І. Общи положения

Академичните справки отразяват резултатите от обучението на студента на всеки негов етап.
С академичната справка се обслужва както академичната мобилност (прекъсване, обучение в друго висше училище или в чужбина, смяна на специалност, факултет или висше училище), така и признаването на периоди на обучение.
Академичната справка се издава на български и чуждестранни граждани за ползване в страната и чужбина.
Академичната справка се издава на български език.

ІI. Правно основание

 • Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1
 • Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал. 2

ІІI. Заявител

Заявители по настоящата образователна услуга могат да бъдат лица, обучаващи се в ИУ–Варна за придобиване на ОКС "професионален бакалавър", ОКС "бакалавър" или ОКС "магистър".

Академичните справки се издават лично на обучаващите се лица при поискване, след представяне на документ за самоличност (студентска книжка или студентска лична карта).

При невъзможност за лично подаване на заявление за издаване на академична справка, студентът може да упълномощи по надлежния ред друго физическо или юридическо лице да го представлява, както следва:

 • родител - с писмено нотариално заверено пълномощно или документ, удостоверяващ гражданското състояние;
 • адвокат - с писмено нотариално заверено пълномощно от студента;
 • други граждани - с писмено нотариално заверено пълномощно;
 • организации (по смисъла на § 1, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс) – студентите се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

При подаване на заявлението от организация, тя се представлява от:

 • представителя ѝ по закон;
 • лице, упълномощено от представителя по закон с писмено, нотариално заверено пълномощно.

ІV. Звено, предоставящо услугата

Образователната услуга се предоставя от следните звена в Икономически университет - Варна:

 • за студенти, обучаващи се в ОКС "професионален бакалавър" – Учебен отдел при Колеж по Туризъм - Варна (бул. "Сливница" № 158 А, кабинет 3-102);
 • за студенти, обучаващи се в ОКС "бакалавър" – сектор "Студенти" (бул. "Княз Борис І" № 77, Фронт офис, Студентска улица);
 • за студенти, обучаващи се в ОКС "магистър" – Център за магистърско обучение (бул. "Княз Борис ­І" № 77, кабинет 114).

V. Необходими документи

 • Документ за самоличност (студентска книжка или студентска лична карта);
 • Заявление за предоставяне на услугата:
  • За студенти, обучаващи се в ОКС "професионален бакалавър" - 07.01.01.03 FM Заявление до директора на Колежа. Бланката се закупува от книжарницата, намираща се в Колежа по Туризъм или се изтегля от сайта на висшето училище;
  • За студенти, обучаващи се в ОКС "бакалавър" – 07.02.01.03 FM Заявление до декана. Бланката се закупува от книжарницата, намираща се в Икономически университет – Варна или се изтегля от сайта на висшето училище.
  • За студенти, обучаващи се в ОКС "магистър" – 07.03.01.03 FM Заявление до директора на ЦМО. Бланката се закупува от книжарницата, намираща се в Икономически университет – Варна или се изтегля от сайта на висшето училище.
 • за студенти, обучаващи се в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" – бланка 07.02.01.02 FM Академична справка. Закупува се от книжарницата, намираща се в Икономически университет – Варна;
 • документ за платена такса (в случаите, когато подобна се изисква, вж. т. VIII);
 • нотариално заверено пълномощно в оригинал (когато документите се подават от упълномощено лице). В случай че упълномощеното лице желае да приложи към документите копие на нотариално завереното пълномощно, следва да представи оригиналът на същото за сверяване.

VІ. Процедура по предоставяне на образователната услуга

Заявлението за предоставяне на образователната услуга се извършва писмено.

Студентът или упълномощеното от него лице попълва отнасящото се за съответното ОКС, в което се обучава, заявление (07.01.01.03 FM Заявление до директора на Колежа, 07.02.01.03 FM Заявление до декана или 07.03.01.03 FM Заявление до директора на ЦМО), като в свободен текст вписва, че желае да му бъде издадена академична справка.

В случаите, когато обучаваното лице дължи такса за предоставяне на образователната услуга (вж. т. VIII), същата се заплаща на касата на Икономически университет – Варна (кабинет 231).

Попълненото заявление, както и документите, представени в т. V, се подават в звената, обслужващи съответните ОКС (вж. т. IV). Студентите, обучавани в ОКС "Бакалавър", следва да се обърнат към инспектора, обслужващ съответната специалност.
Работното време на отговорните звена е както следва:

Работно време
Понеделник - Петък
08:00 - 16:30
Почивки
10:15 - 10:30
12:00 - 12:30
14:30 - 14:45

При приемане на подадените документи инспекторите по звена извършват следните проверки:

 • лични данни на студента;
 • наличие на Заявление и правилното му попълване;
 • наличие на касов бон за платена такса (в случаите, когато подобна се дължи);
 • установяване на статуса на обучаващото се лице при справка с информационната система на университета.

Издаваната академична справка съдържа следните реквизити:

 • наименование и местонахождение на висшето училище;
 • наименование и местонахождение на основното звено (факултета);
 • данни на обучаващия се - име, презиме и фамилия, факултетен номер, дата и място на раждане (град, село, област, държава), гражданство, ЛНЧ (за чуждестранни граждани);
 • дата на записване за студент и поредност на курса;
 • образователно-квалификационна степен, специалност и професионална квалификация;
 • продължителност на обучението по учебен план за образователно-квалификационната степен (брой заверени семестри или учебни години);
 • форма на обучение;
 • наименование на учебните дисциплини, лекции, практически и семинарни упражнения, самостоятелна работа, индивидуална работа с преподавател, научни изследвания, творчески проекти, участие в практика, стаж, със съответстващия хорариум и брой кредити;
 • оценки по изучаваните учебни дисциплини (с думи и цифри) и техните съответствия по скалата на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ЕСТS), както следва: Отличен-А ; Много добър-В ; Добър-C; Среден- D; Слаб- F
 • имената на преподавателите, провели изпитите (формирали текущи оценки);
 • теми на курсовите работи или проектите, тема на дипломната работа или на държавния(те) изпит(и) (с думи и с цифри), брой кредити;
 • оценка от положен държавен изпит (за дипломираните студенти);
 • среден успех от курса на обучение;
 • печат и подпис на ръководителя на звеното, организирало обучението;
 • когато академичната справка е с повече от един лист, същата се скрепя с печат в горния ляв ъгъл на листа се подгъва назад (тип "ветрило") и се подпечатва;
 • изходящ номер и дата на издаване на академичната справка.

При издаване на академични справки на студенти-бакалаври, прехвърлени от други висши училища от Република България и чужбина и обучавали се по програма "Еразъм"’, съгласно заповед РД-05-2522 от 05.10.2010г. на Ректора на ИУ- Варна, в графата "преподавател" да се вписва името на титуляря на съответната дисциплина по учебен план.

Издадената академична справка се получава лично от студента или от упълномощено от него лице от звеното на подаване на заявлението.

VІІ. Дистанционно заявяване на образователната услуга

VІІІ. Дължими такси

 • Първо издаване на академична справка на активни студенти – безплатно;
 • 70 лева – в случай че студентът е отстранен или отписан; вече дипломиран с получена диплома; загубил студентските си права или вече е ползвал издаването на академичната справка през семестъра.

ІX. Срок за извършване на образователната услуга

Срокът за изготвяне на академичната справка е до 7 работни дни.

X. Срок на действие

Издадената академична справка е безсрочна.

XІ. Приемане на жалби

Жалби, свързани с предоставяната образователна услуга, се приемат и обработват в съответствие с утвърдените Правила за административно обслужване на студенти и докторанти по реда на работна процедура 09.05 WP Управление на жалбите от обучаваните лица.

XІІ. Контакти с отговорните звена

Звено E-mail Телефон

Учебен отдел при Колеж по туризъм – Варна

college_varna@ue-varna.bg

052 620 722, 0879 313 926

Сектор "Студенти"

Подробно разписани на уеб сайта на ИУ - Варна

 

Център за магистърско обучение

cmo@ue-varna.bg

052 830 806, 0885 637600

XІІI. Начини за плащане

Чрез ПОС терминал на касата на ИУ-Варна, каб. 231 или по следната сметка в банка ДСК:

Банкова сметка: УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Трите имена на студента, Факултетен номер и Специалност

(уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 173)

І. Правно основание

 • Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1
 • Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал. 1, т. 8

ІІ. Заявител

Заявители по настоящата услуга могат да бъдат лица, обучаващи се в ИУ–Варна, а така също и специализанти към Центъра за професионално обучение (ЦПО) при Икономически университет -Варна, които не са студенти от ИУ-Варна за придобиване на специализация или допълнително обучение. Удостоверението се издава на български и чуждестранни граждани за ползване в страната и чужбина и се подписва от заместник-ректорът по учебна дейност и акредитация. Удостоверението може да се издаде на следния кръг правни субекти:

 1. Студенти:
  • лично – с документ за самоличност (студентска книжка);
  • родители – с писмено нотариално заверено пълномощно или документ, удостоверяващ гражданското състояние;
  • адвокати – с писмено нотариално заверено пълномощно от студента;
  • други граждани – с писмено нотариално заверено пълномощно.
 2. Специализанти към ЦПО:
  • лично - с документ за самоличност(студентска книжка);
  • родители – с писмено нотариално заверено пълномощно или документ, удостоверяващ гражданското състояние;
  • адвокати - с писмено нотариално заверено пълномощно от студента;
  • други граждани - с писмено нотариално заверено пълномощно.
 3. Организации (по смисъла на §1, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс) – студентите се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.
  При подаване на заявлението организациите се представляват от:
  • представителите по закон;
  • лице упълномощено от представителя по закон с писмено нотариално заверено пълномощно.

ІII. Орган, предоставящ услугата

Икономически университет – Варна, Център за професионално обучение

IV. Необходими документи

 • Документ за самоличност (студентска книжка или студентска лична карта);
 • Нотариално заверено пълномощно в оригинал (когато документите се подават от упълномощено лице). В случай, че упълномощеното лице желае да приложи към документите копие на нотариално завереното пълномощно, следва да представи оригиналът също за сверка;
 • Изпитен протокол или протокол от държавен изпит.

V. Процедура по предоставяне на образователната услуга

Заявяването на услугата се извършва устно.
Устните заявления се приемат от инспектор ЦПО в сектор "Студенти", Директор ЦПО.

Начини на заявяване на услугата:
Заявителят заявява желанието си за издаване на удостоверение в:

 • в сектор "Студенти" /Фронт офис, Студентска улица/, директор Център за професионално обучение, каб. Н-109, които се намират в основната сграда на Икономически университет – Варна на бул. "Княз Борис І" № 77 с работно време:
Работно време
Понеделник - Петък
08:00 - 16:30
Почивки
10:15 - 10:30
12:00 - 12:30
14:30 - 14:45

Документите се получават:

 • в сектор "Студенти" /Фронт офис, Студентска улица/, директор Център за професионално обучение, каб. Н-109, които се намират в основната сграда на Икономически университет – Варна на бул. "Княз Борис І" № 77.

VІ. Дължими такси

Услугата не се заплаща.

VII. Срок за извършване на образователната услуга

Свидетелството се издава до 10 (десет) работни дни от момента на заявяването.

VIII. Срок на действие

Издаденото свидетелство е безсрочно.

ІX. Ред за обжалване

Обжалването се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването на акта.

 (уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 175)

І. Правно основание

Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1, Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 5, ал. 1

ІІ. Заявител

Заявители по настоящата услуга могат да бъдат лица, обучавали се  в ИУ–Варна за придобиване на ОКС "професионален бакалавър, бакалавър,  магистър", както и лица, които са завършили степен на висшето образование в предходни години. Дубликатът на дипломата се издава на български и чуждестранни граждани за ползване в страната и  чужбина. Дубликатът на дипломата може да се издаде на следния кръг правни субекти:

При подаване на заявлението организациите се представляват от:

 1. Заявители:
  • лично – с документ за самоличност (студентска книжка);
  • родителите – с писмено нотариално заверено пълномощно или документ, удостоверяващ гражданското състояние;
  • адвокати – с писмено нотариално заверено пълномощно от студента;
  • други граждани - с писмено нотариално заверено пълномощно.
 2. Организации (по смисъла на § 1, т. 2 от Административно процесуалния кодекс) – студентите се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.
  При подаване на заявлението организациите се представляват от:
  • представителите по закон;
  • лице упълномощено от представителя по закон с писмено нотариално заверено пълномощно.

ІII. Орган, предоставящ услугата

Икономически университет – Варна, отдел „Ректорат, сектор „Секретариат“

IV. Необходими документи

 • Документ за самоличност;
 • нотариално заверено пълномощно в оригинал (когато документите се подават от упълномощено лице). В случай че упълномощеното лице желае да приложи към документите копие на нотариално завереното пълномощно, следва да представи оригиналът на същото за сверка.

V. Процедура по предоставяне на образователната услуга

 1. Дубликат на диплома за висше образование се издава, когато оригиналната диплома е изгубена или е станала негодна за ползване.

(1) За получаване на дубликат заинтересованото лице подава заявление до:

 • ректора на висшето училище, издало оригиналната диплома;

Дубликатът на диплома се издава върху образец-дубликат, съдържащ всички реквизити на оригиналната диплома, като в него се отразяват данните, съответстващи на периода на обучението, и се подписва от действащите в момента на издаването декан на факултет (ръководител на основното звено) и ректор на висшето училище. В дубликата се включва следния текст: "Дипломата е дубликат на невалидна диплома серия…, уникален идентификационен номер  …, регистрационен номер…, издадена от  (изписва се името на висшето училище, издало оригиналната диплома)".
Върху подписа на ректора се полага печатът на висшето училище с държавния герб и се вписват датата и годината на издаване на дубликата. Регистрационния номер, под който се регистрира дубликата на дипломата, е поредния номер в книгата за регистриране.
Върху дубликата на диплома под или до снимката на притежателя висшето училище поставя холограмен стикер. Дубликат на диплома без холограмен стикер не се признава от държавата.
Негодната за ползване диплома се представя във висшето училище и върху нея се записва текст: "невалидна – издаден дубликат", поставят се подпис на длъжностното лице, дата и печат на висшето училище. Същата подлежи на унищожение.

(2) При подаването на заявление лицето или упълномощеният посочват причината, поради която се налага издаването на дубликат. При загубен оригинал заявителят подава обява в местен всекидневник, в която обявява невалидността с посочени три имена и регистрационен номер. Когато бъде публикувана обявата във всекидневника, в рубриката "Невалидни", лицето я предоставя в сектор "Секретариат", като обявата е неделима част от подаденото заявление.

 • Начини на заявяване на услугата:
  • Заявителят подава заявление до ректора на ИУ-Варна, за издаване на дубликат на диплома в сектор "Секретариат", в каб. 209, ет. 2, в основната сграда на университета на бул. "Княз Борис I" № 77 всеки работен ден от 08:00 до 16:30 ч. с почивки от 10:15 до 10:30 и от 14:30 до 14:45 ч.;
  • На подаденото заявление до ректора се поставя входящ номер в системата за управление на документооборота в ИУ, който се дава на приносителя.

В сектор "Секретариат" се извършва експертна оценка на представената диплома, ако е доведена до негодност, проверява се в регистъра на издадените дипломи от ИУ-Варна, както и за тези оригинали, които са изгубени и се изготвя удостоверение за правата, които дава дипломата. При необходимост се извършва проверка за установяване на автентичността на документа в регистъра на дипломите на  висшето училище,  в Регистъра на завършилите студенти или в информационната система на ИУ-Варна. В случай че не са налице основания за издаване на дубликат, се изготвя мотивиран писмен отказ.

 • Дубликатите се получават:
 1. В сектор "Секретариат" към отдел "Ректорат" на ИУ-Варна от заявилия образователната услуга или упълномощеното лице срещу представяне на входящ номер, полагане на подпис и изписване на имената на получателя в заявлението;
 2. Притежателят на дубликата или упълномощеното лице се подписва за получаването на документа в регистъра на издадените дипломи.

VІ. Дължими такси

Услугата се заплаща в размер на 150 лева.

VII. Срок за извършване на образователната услуга

Срокът за издаване на дубликат без холограмен стикер е седем работни дни, освен в случай на необходимост от проверка, когато срокът от седем работни дни започва да тече от получаването на резултатите от проверката.

Срокът за издаване на дубликат с холограмен стикер е тридесет работни дни, освен в случай на необходимост от проверка, когато срокът от тридесет работни дни започва да тече от получаването на резултатите от проверката.

VIII. Срок на действие

Издаденият дубликат на диплома е безсрочен.

IX. Приемане на жалби

Обжалването се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването на акта.

X. Начини за плащане

Чрез ПОС терминал на касата на ИУ-Варна, каб. 231 или по следната сметка

Банкова сметка: УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Трите имена на студента, Факултетен номер и Специалност

(уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 175)

І. Правно основание

Закон за висшето образование – чл.7, ал.1, Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл.1, ал.1, т. 1

ІІ. Заявител

Заявители по настоящата услуга могат да бъдат лица, обучаващи се в ИУ–Варна за придобиване на ОКС "професионален бакалавър", "бакалавър" и "магистър”. Дипломата и приложението към нея  се издава на български и чуждестранни граждани за ползване в страната и  чужбина. Дипломата и приложението към нея могат да се издадат на следния кръг правни субекти:

При подаване на заявлението организациите се представляват от:

 1. Студенти:
  • лично - с документ за самоличност (студентска книжка) и подадено заявление;
  • родителите – с писмено нотариално заверено пълномощно или документ, удостоверяващ гражданското състояние и подадено заявление;
  • адвокати - с писмено нотариално заверено пълномощно от студента и подадено заявление;
  • други граждани - с писмено нотариално заверено пълномощно и подадено заявление.
 2. Организации (по смисъла на § 1, т. 2 от Административно-процесуалния кодекс) – студентите се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.
  При подаване на заявлението организациите се представляват от:
  • представителите по закон;
  • лице упълномощено от представителя по закон с писмено нотариално заверено пълномощно.

ІІІ. Орган, предоставящ услугата

Икономически университет – Варна, сектор "Студенти", Център за магистърско обучение, Колеж по Туризъм

ІV. Необходими документи

 • Документ за самоличност(студентска книжка или студентска лична карта)
 • Нотариално заверено пълномощно в оригинал (когато документите се подават от упълномощено лице). В случай че упълномощеното лице желае да приложи към документите копие на нотариално завереното пълномощно, следва да представи оригиналът на същото за сверка.

V. Процедура по предоставяне на образователната услуга

Студентите, завършили семестриално ОКС "професионален бакалавър", "бакалавър" и ОКС "магистър", които ще се явяват на държавен изпит на определените дати, съгласно графика на учебния процес, предварително  представят:

 1. На инспектори УД катедри и Колеж по туризъм следните документи:
 • 2 бр. снимки с формат 3.4 см/4.5 см, като на гърба на снимката дипломанта изписва факултетния си номер;
 • обходен лист по образец;
 • плик с написан точен адрес, на който следва да бъде изпратена дипломата (ако дипломанта не присъства на промоцията);
 • заявление за явяване на държавен изпит по образец, закупено от книжарницата на Университета.
 1. В сектор "Студенти", Център за магистърско обучение (ЦМО) и Колеж по туризъм:

Студентите подават заверено заявление и инспекторите сверяват посочените данни с главната книга на студента, която да бъде предварително подготвена за нанасяне на оценката от държавния изпит.

Отговорници: Декани на факултети, директор ЦМО, директор на Колеж по туризъм, инспектори "Студенти", ЦМО, Колеж по туризъм

 1. Инспектори "Студенти" от сектор "Студенти", ЦМО и Колеж по туризъм изготвят протоколите за държавен изпит и ги предават на инспектори УД от катедрите в срок до 1 (една) седмица преди провеждането на държавния изпит.

Отговорници: Декани, директор ЦМО, директор на Колеж по туризъм, инспектори "Студенти" , ЦМО, Колеж по туризъм

 1. Инспектори УД на катедри и Колеж по туризъм отново сверяват представените протоколи с наличните документи на студентите, които ще се явяват на държавен изпит и заедно с ръководителите на катедри разпределят студентите по изпитни комисии, дати и учебни зали, като ги обявяват на съответните информационни табла до 2 (два) работни дни преди определената дата за държавен изпит, а също така ги публикуват и на страницата на Университета.

Отговорници: Ръководители на катедри и инспектори УД на катедри, Колеж по туризъм

 1. Инспектори УД на катедри представят оформените протоколи от държавните изпити в сектор "Студенти", ЦМО и Колеж по туризъм най-късно на следващия работен ден от последната изпитна дата.

Отговорници: Ръководители на катедри, инспектори УД на катедри и Колеж по туризъм

 1. Инспектори "Студенти" от сектор "Студенти", ЦМО и Колеж по туризъм извършват въвеждането на темите и оценките от защитата на дипломните работи или оценките от комплексния държавен изпит в предварително подготвените главни книги на студентите.

Отговорници: Декани, директор ЦМО, инспектори "Студенти", ЦМО, Колеж по туризъм

 1. Ръководител сектор "Студенти", ЦМО и Колеж по туризъм предават в Ректората при техническите сътрудници готовите списъци с факултетните номера на дипломираните студенти от съответния випуск.
 1. Техническите сътрудници от Ректората отпечатват и връщат черновите на дипломите, съгласно представените от сектор "Студенти" и ЦМО списъци на дипломанти по специалности.

Отговорник: Ръководител отдел "Ректорат"

 1. Инспектори от сектор "Студенти", ЦМО и Колеж по туризъм сверяват черновите на дипломите с данните от главните книги. При установени несъответствия извършват корекции и разпечатват актуалните чернови. Всички чернови се подписват от инспектори от сектор "Студенти", ЦМО и Колеж по туризъм след което се връщат в Ректората при техническите сътрудници.

Отговорници: Декани, директор ЦМО, инспектори "Студенти" и ЦМО, Колеж по туризъм, Технически сътрудници

 1. Техническите сътрудници от Ректората отпечатват оригиналите на дипломите и приложенията.

Срок: до 10 дни от постъпване на първите проверени чернови

 1. Отпечатаните оригинали на дипломите се връщат в сектор "Студенти" и ЦМО за последна проверка и се подписват от деканите и директор на Колеж по Туризъм.

Срок: 15 дни
Отговорници: Декани, инспектори "Студенти", ЦМО и директор на Колеж по туризъм

 1. Инспектори УД на катедри, съвместно с инспектори от сектор "Студенти", ЦМО и Колеж по туризъм, извършват комплектоване на дипломите (снимки, обходни листи, пощенски  пликове с точен адрес на студента) и ги предават в Ректората по опис. Инспектори УД на катедри изготвят списъци на студентите, съдържащи фак. №, трите имена и домашен адрес, необходими за изпращане на дипломите по пощата (които не участват в промоцията).

Срок: 5 дни след всяка получена от техническите сътрудници партида от дипломи-оригинали на дадената специалност
Отговорници: Декани, директор ЦМО, инспектори "Студенти" и ЦМО, инспектори УД на катедри и Колеж по туризъм

 1. В канцеларията на Ректората се подготвят дипломите със снимки и се представят за подпис на Ректора. На подписаните дипломи се вписват регистрационни номера и същите се извеждат в регистъра, след което се поставят печати на Р България и на ИУ – Варна.

Срок: до 15 дни
Отговорник: Ректор и Ръководител отдел "Ректорат"

 1. Ръководителят на сектор "Студенти" лично получава от МОН отпечатаните холограмни стикери, съставя протокол и срещу подпис ги връчва на инспектори "Студенти", ЦМО и Колеж по туризъм.

Срок: до 2 дни от получаването на стикерите
Отговорник: Ръководител сектор "Студенти"

 1. Инспектори "Студенти", ЦМО и Колеж по туризъм внасят в информационната система регистрационен и уникален идентификационен номер на всяка диплома.
 1. Инспектори УД на катедри и от Колеж по туризъм поставят холограмните стикери на подписаните от Ректора дипломи, след което те се сканират по работните места в сектор "Студенти", ЦМО и Колеж по туризъм.

Срок: до 7 дни
Отговорници: Ръководител сектор "Студенти", директор ЦМО, директор на Колеж по Туризъм и ръководител катедри

 1. Сканираните по работни места в сектор "Студенти", ЦМО и Колеж по туризъм изображения на дипломи се комплектуват и се изпращат по указания начин в МОН. Файловете се съхраняват и в отдел ИТО.

Срок: до 3 дни след сканиране на дипломите
Отговорник: Ръководител отдел ИТО, Ръководител сектор "Студенти"

 1. Промоцията за връчване на дипломите (за майска, юнска и септемврийска сесия) се организира в тържествена обстановка от Деканите, Директор ЦМО, директор на Колеж по туризъм и секретари на Декани.
 1. Неполучените дипломи от промоцията и тези от януарска сесия се връщат в Ректората комплектовани в пощенски пликове за изпращане с препоръчана поща, като предварително инспектори УД катедри са изготвили списък с точните адреси на студентите.

Начини на заявяване на услугата:

Заявителят подава необходимите за издаване на дипломата и приложението към нея документи:

 • В Колеж по Туризъм, Център за магистърско обучение и в сектор "Студенти" всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа без прекъсване по определен график публикуван на страницата на ИУ-Варна и Колеж по Туризъм към ИУ-Варна.

Отговорни лица по изпълнението на услугата:

 • Ректор;
 • Декани на факултети;
 • Директор на център за магистърско обучение;
 • Директор на Колеж по Туризъм;
 • Ръководител на отдел "ИТО" ;
 • Ръководител на отдел "Ректорат";
 • Ръководител на сектор "Студенти";
 • Инспектори студенти;
 • Технически сътрудници.

VІ. Дължими такси

Услугата не се заплаща.

VІІ. Срок за извършване на образователната услуга

Срокът за издаването на дипломата с приложение е до два месеца след получаването на холограмните стикери от МОН.

VIII. Срок на действие

Издадената диплома с приложение към нея са безсрочни.

IX. Приемане на жалби

Обжалването се извършва по реда на Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването на акта.