Икономически университет – Варна

Отдел "Учебна дейност и студенти"

Отдел "Учебна дейност и студенти" подпомага дейността на Заместник-ректор по "Учебна дейност и осигуряване на качеството" във връзка с обучението на студентите. Отделът осъществява координация на всички основни и обслужващи звена в университета, които имат отношение към организиране, провеждане и контролиране на дейностите по придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър".

В структурно отношение отдел "Учебна дейност и студенти" се състои от три сектора: сектор "Учебна дейност", сектор "Бакалаври" и сектор "Магистри".

Сектор "Магистри" е ангажиран с организацията и провеждането на обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър". Той подготвя, организира и провежда приема в магистърска степен и осъществява цялостната учебна работа с магистрите - от записването до дипломирането им.

Сектор "Учебна дейност"

Сектор "Бакалаври"

Сектор "Магистри"

Мариана Петкова

Мариана Петкова

Мариана Петкова

Ръководител отдел "Учебна дейност и студенти"

309

+359 885 676079

mppetkova@ue-varna.bg