Икономически университет – Варна

Отдел "Научноизследователска дейност и докторантура" е обслужващо звено в структурата на Икономически университет - Варна. Отделът обезпечава част от административните процеси в университета в няколко основни направления:

  • прием и обучение на докторанти;
  • конкурси по реда на ЗРАСРБ;
  • администриране на научни проекти;
  • организиране на университетски конференции;
  • регистриране на учени, придобити степени и заети академични длъжности в НАЦИД.

Основна цел на научната политика на Академичното ръководство на ИУ – Варна е да се осигури разгръщане и по-ефективно използване на наличния потенциал на академичния състав за осъществяване на качествени теоретични и научно – приложни изследвания в съответствие  с потребностите на обучението и обслужването на практиката. Възможностите за реализацията й са гарантирани от: наличието на висококвалифициран академичен състав с устойчиви характеристики; качествено формиран състав от докторанти; благоприятна среда за интензивен научен живот чрез научно общуване и научноизследователска дейност; лична мотивация на научно-преподавателските кадри.

каб. 503, телефон: 052 830 - 813; research.department@ue-varna.bg

Контакти


Емилия Киречева

Емилия Киречева

Емилия Киречева

Ръководител отдел

503

+359882164725

e.kirecheva@ue-varna.bg; phd@ue-varna.bg; research.department@ue-varna.bg;

Ралица Петкова

Ралица Петкова

Ралица Петкова

Инспектор учебна дейност

503

+359884682267

ralitsa.petkova@ue-varna.bg; phd@ue-varna.bg; research.department@ue-varna.bg;

Оксана Байчева

Оксана Байчева

Оксана Байчева

Инспектор учебна дейност

503

+359882817076

oksana.baycheva@ue-varna.bg

Несрин Ереджеб

Несрин Ереджеб

Несрин Ереджеб

Организатор дейности

503

+359884908813

nesrin.erdzheb@ue-varna.bg