Икономически университет – Варна

доц. д-р Слави Генов

доц. д-р Слави Генов

доц. д-р Слави Генов

436

sdg@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет e-learn: 13:00-15:00

Консултации

Четвъртък, кабинет e-learn: 09:15-11:15

Дати за неположени изпити

15 мар 2022, кабинет ФС1,ФС2 e-learn https://meet.google.com/ypk-gmxp-uhf?pli=1: 13:30-15:30

12 апр 2022, кабинет ФС1,ФС2 1-210: 13:30-15:30

14 мар 2022, кабинет Одит e-learn: 16:00-18:00

18 апр 2022, кабинет Одит 1-406: 16:00-18:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансово счетоводство - I част Курс 3, СО (Редовно обучение)
Финансово счетоводство - I част Курс 3, СО (Дистанционно обучение)
Финансово счетоводство - II част Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Финансово счетоводство - II част Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 127В Л Финансово счетоводство - II част 25, 26
13:30 15:00 127В Л Финансово счетоводство - I част 19, 20
Вторник
13:30 15:00 127В Л Финансово счетоводство - II част 21, 22
2022-09-26 (Понеделник)
09:15 11:00 Е-2 Л Финансово счетоводство - I част 45
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 157-163., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7
Статия 2021
Известия Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 2, 155-172.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 години от създаването на катедра „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 172 - 185.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 181 с.
Учебник 2016
Варна: Геа Принт, 2016, 287 с.
Учебник 2014
- Варна : ИК Геа-Принт, 2014. - 280 с.
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 3, с. 22 - 29.
Учебно помагало 2009
Варна : ИК Геа-Принт, 2009, 216.
Учебник 2009
Варна: Геа Принт, 2009, 279 с.
Студия 2009
Годишник на ИУ - Варна, 81 , 2009, с. 243 - 285 .
Преглед на всички публикации