Икономически университет – Варна

Защита на личните данни

На основание чл. 21 от Правилника за дейността на Икономически университет – Варна и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Комисия за защита на данните (КЗД) осъществява цялостната политика на ИУ-Варна по защита на личните данни и следва да:

  1. Обсъжда на всеки 6 месеца цялостната дейност на администратора и служителите, които извършват обработване на личните данни;
  2. организира въвеждането в действие на Регламента и актуализира действащите в ИУ-Варна вътрешни правила за защита на личните данни;
  3. координира, анализира и контролира дейностите свързани със създаването, получаването, обработването, съхраняването и архивирането на личните данни, както и условията и реда за предоставяне на достъпа до тях в съответствие с Регламента и на други разпоредби за защита на данните
  4. изготвя начална оценка на риска, свързани с операциите по обработване на личните данни на служителите, преподавателите и студентите;
  5. отчита и обсъжда резултатите от оценката на въздействието върху защитата на данните;
  6. разработва програми за информиране и обучение на персонала относно защитата на личните данни;
  7. извършва проверки по спазване на Регламента и законодателството по защита на личните данни.

Политика за поверителност

Председател


гл. ас. д-р Живка Матеева

 гл. ас. д-р Живка Матеева

гл. ас. д-р Живка Матеева

Длъжностно лице по защита на данните

0882164569

dpo@ue-varna.bg

Членове


Яна Донева

Яна Донева

Яна Донева

Ръководител "Библиотека"

Мариана Петкова

Мариана Петкова

Мариана Петкова

Ръководител отдел "Учебна дейност и студенти" - сектор "Учебна дейност"

Валентин Маринов

Валентин Маринов

Валентин Маринов

Ръководител сектор "Обслужване на информационни системи"

инж. Георги Петров

инж. Георги Петров

инж. Георги Петров

Ръководител сектор "Студенти"

Дарина Иванова

Дарина Иванова

Дарина Иванова

Експерт в отдел "Човешки ресурси"