Икономически университет – Варна

Новини

Решението е взето на заседание на Академичен съвет.

Като отбелязва големите теоретически, законодателни и практически приноси на д-р Илко Ескенази в цялостния процес на присъединяването на България към Европейския съюз

В конкурса взеха участие 23 студенти, бакалаври и магистри, редовни и задочни, от всички специалности

Придобилите образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по туризъм" могат да продължат образованието си в образователно-квалификационна степен "магистър" само в същото професионално направление "Туризъм".

Повече от катедра "Западноевропейски езици"