Икономически университет – Варна

Организация на административно обслужване в отдел НИДД

Уважаеми колеги,
Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Р. България, в изпълнение на Заповед на Ректора на ИУ – Варна № РД14-878/13.03.2020 г. и с оглед необходимостта от спазване на социална дистанция Ви уведомяваме за следния начин на работа на отдел НИДД по отделните направления:
1. Обявен конкурс за Научни проекти – проектните предложения ще се приемат сканирани и подписани във pdf формат, в случай че не разполагате със скенер – във формат docx.
2. Обявени публични защити на дисертационни трудове – защитите ще се провеждат при спазване на всички превантивни мерки – заседанията ще се провеждат без присъствието на публика. В залата ще присъстват – докторанта, вътрешните членове на Научното жури и представител на отдел НИДД. Връзката с външните членове на научното жури ще се осъществява дистанционно, чрез технически средства.
3. Конкурс за прием на докторанти – документи ще се приемат само по електронната поща и при оставен телефон на кандидата за обратна връзка.
4. Дейности по изпълнение на индивидуалните планове на докторантите – до 29.03.2020 г. се отлагат всички планирани курсове от докторско ниво. Молби за явяване на докторантски минимуми ще се приемат само по електронна поща.
При настъпване на промяна в обстоятелствата ще Ви уведомим своевременно.
За периода на действие на гореописаната заповед можете ни намерите на обявените на сайта телефони и електронна поща.
Бъдете здрави!
Отдел НИДД

16 мар 2020Подобни