Икономически университет – Варна

На 10.01.2023 г. Европейската Комисия отвори покана за проектни предложения по програма "Хоризонт Европа"

Поканата ще подкрепи дейности, които имат за цел установяването на нови знания или провеждането на изследвания на осъществимостта на нови или подобрени технологии, продукти, процеси, услуги или решения, както и да ускорят приобщаването на европейския акад

Класиране на кандидати за участие в краткосрочни специализации в чуждестранни висши училища - асоциирани партньори по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform

Отпуснатите проекти трябва да демонстрират въздействие чрез принос към изпълнение на приоритетите „Ангажиране-Свързване-Овластяване“ на Стратегията на ЕС за младежта 2019-2027 г. и чрез надграждане върху резултатите от Европейските младежки цели, Младежки

Проектите предвиждат разработка на онлайн фасилитирани дискусии между млади хора от младежки организации, като част от младежки проекти и включват симулации на ролеви игри, обучение за младежки работници и на университетски преподаватели/персонал за разра

За средно езиково ниво, английски език. Период на провеждане: 07.02.2023 г. - 31.05.2023 г. Срок за кандидатстване: 30.01.2023 г.

Поканата предвижда финансиране на дейности за повишаване на качеството в работата и практиките на участващите организации, отваряне към нови участници и разработка на обучителна платформа за повишаване качеството на обучението по английски език

Фонд "Култура" на Община Варна обяви сесия за набиране на проектни предложения

От 1 януари 2023 г. обслужващата банка на Икономически университет – Варна е УниКредит Булбанк АД.

Срок за кандидатстване 06.01.2023 г.