Икономически университет – Варна

Семинар на тема "Трудово право" - покана към студенти от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform

Уважаеми студенти на ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ,
на 05.10.2023 г., от 10:15 ч. до 13:00 ч. ви каним да участвате в семинар с адвокат Надежда Панова, експерт от практиката на тема "Трудово право" с продължителност 3 учебни часа.
 
Ключови теми: 
1. Трудов договор - правна регламентация, същност, видове, отграничаване от други видове договори;
3. Как мога да започна работа – изисквания и документация;
4. Какви са правата и задълженията ми като работник/служител;
5. Какви са правата и задълженията на моя работодател;
6. Как мога да защитя правата си, ако бъдат нарушени;
7. Как се прекратява трудовото правоотношение;
8. Данъчно-осигурителни аспекти на трудовия договор;
9. Решаване на казус и дискусия;
 
Мястото е зала 446, ет. 4, Икономически университет – Варна, бул. „Княз Борис I” №77.
Начален час 10:15 ч., край 13:00 ч. 
 
Критерии за допустимост до участие:
1) Вие сте студент във втори или по-горен курс в Икономически университет – Варна или в Технически университет – Варна или във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“.
 
Обучавате се професионално направление (ПН) както следва:
* За Икономически университет - Варна:
ПН 3.8 Икономика
ПН 4.6 Информатика и компютърни науки
 
* За Технически университет - Варна:
ПН 5.1 Машинно инженерство
 
* За ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"
ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника
 
2) Нямате невзети и неположени изпити, считано от началото на вашето обучение до момента на кандидатстване.
3) Имате непрекъснати студентски права към момента на кандидатстване.
 
Максимален общ брой участници за трите семинара: 42 лица.
В случай, че бъдат установени по-голям брой кандидати, класирането ще се извърши на база специфичен критерий - среден успех от следването до момента.
Семинарите с експерти на тема "Трудово право"  се организират в изпълнение на Дейност №13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
За контакт и допълнителна информация: 
Мирослава Иванова, edutransform@ue-varna.bg 
Икономически университет - Варна, ет. 5, каб. 531
 
Очакваме Ви!

29 сеп 2023Подобни