Икономически университет – Варна

Краен срок за изпращане на документи за членове на НЕК: 4 юли 2022 г. Срок за изпращане на документи за оценители: текущ

Срокът за кандидатсване е текущ

DEELforHOST: "Дигитална ангажираност на работодателите и обучение за хотелиерство и туризъм в условията на пандемия"

Срок за кандидатстване: 02.06.2022 г. 24:00 ч. онлайн

Отварянето на конкурса за включване в краткосрочни специализации в чуждестранните университети - Асоциирани партньори по проекта предстои.

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в обучения в област "Чуждоезикови умения".

Срок за кандидатстване: 26.04.2022 г. 16:00 ч. онлайн

Екипът за организация и управление на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 ще се свърже с допуснатите кандидати.

Материалите са напълно безплатни и налични на следния линк: https://projectessence.eu/toolkits.php