Икономически университет – Варна

Новини

Класиране на кандидати за участие в краткосрочни специализации в чуждестранни висши училища - асоциирани партньори по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform

На 20.01.2023 г. се проведе втората тренинг сесия от Стартъп програмата на Бизнес акселератора на ИУ – Варна.

Корейската академия на науките, която е част от Корейския институт за съвременна наука и технология (Korea Advanced Institute of Science and Technology) даде старт на своята стипендиантска програма за академичната 2024 г.

Докт. Иванов разработва проект на софтуерна система, чиято цел е да подпомага успешно дейността на технологичните стартиращи компании.

Учебно разписание за летен семестър на учебната 2022/2023 г. ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" - редовно обучение

Начало
31
яну

Вижте повече

Уебинарите на Elsevier обхващат цял набор от теми - от съвети за търсене в ScienceDirect до оценка на въздействието на научните изследвания върху обществото с помощта на Scopus и SciVal. Подходящи за изследователи - преподаватели, докторанти, студенти.

Участието във форума е част от изпълнението на дейностите по проект № КП-06-Н45/1 „Дигитализация и дигитални компетентности – тенденции и иновативни практики във висшето образование и пазара на труда“, финансиран от ФНИ.

Отпуснатите проекти трябва да демонстрират въздействие чрез принос към изпълнение на приоритетите „Ангажиране-Свързване-Овластяване“ на Стратегията на ЕС за младежта 2019-2027 г. и чрез надграждане върху резултатите от Европейските младежки цели, Младежки

Проектите предвиждат разработка на онлайн фасилитирани дискусии между млади хора от младежки организации, като част от младежки проекти и включват симулации на ролеви игри, обучение за младежки работници и на университетски преподаватели/персонал за разра