Икономически университет – Варна

Новини

Темите бяха "Културно предприемачество" и "Управление на културно-историческото наследство и иновации"

Начало
02
фев

Среща на Асоциацията на индустриалния капитал в България с представители на бизнеса

Класиране на кандидати за участие в краткосрочни специализации в чуждестранни висши училища - асоциирани партньори по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform

Участието във форума е част от изпълнението на дейностите по проект № КП-06-Н45/1 „Дигитализация и дигитални компетентности – тенденции и иновативни практики във висшето образование и пазара на труда“, финансиран от ФНИ.

Отпуснатите проекти трябва да демонстрират въздействие чрез принос към изпълнение на приоритетите „Ангажиране-Свързване-Овластяване“ на Стратегията на ЕС за младежта 2019-2027 г. и чрез надграждане върху резултатите от Европейските младежки цели, Младежки

Проектите предвиждат разработка на онлайн фасилитирани дискусии между млади хора от младежки организации, като част от младежки проекти и включват симулации на ролеви игри, обучение за младежки работници и на университетски преподаватели/персонал за разра

Факултетът по икономика и бизнес към Университета в Марибор, Словения, кани на 16 май 2023 г. изследователи да представят доклади на Седмата международна конференция „Укрепване на устойчивостта чрез устойчива икономика и бизнес – към SDGs“.

За средно езиково ниво, английски език. Период на провеждане: 07.02.2023 г. - 31.05.2023 г. Срок за кандидатстване: 30.01.2023 г.

Поканата предвижда финансиране на дейности за повишаване на качеството в работата и практиките на участващите организации, отваряне към нови участници и разработка на обучителна платформа за повишаване качеството на обучението по английски език

Икономически университет – Варна организира първия по рода си научен форум между български и турски университети от 23 до 27 април 2023 г. в столицата на Република Турция.