Икономически университет – Варна

Програма “HORIZON Europe” отвори за кандидатстване покана „Environment and health (Single stage - 2023)“, една от темите, в която е подходяща за разработване на проектни предложения в сферата на “Economics”

Програмата ще финансира проекти, включващи мащабно участие на изследвания и иновации в областта на обществените науки в услуга на разработване на модели на устойчиви срещу престъпност и тероризъм местни общности

Явяване на изпити от предходни учебни години.

Програмата ще финансира изследвания и иновации в областта на осъществяването на преход към климатично неутрално и устойчиво общество и икономика чрез подобряване на познанията за системата на Земята

Програмата ще финансира изследвания и иновации за пълно разбиране и формиране на актуални познания у участниците в хранителната система относно култивирането на храна, включително относно етиката, свързана с тези разработки

Програмата ще финансира проекти, които предвиждат изследователски и иновативни дейности за справяне с различията и маргинализацията в селските райони и посрещане на социалните потребности на хората в уязвимо положение

Предложенията следва да допринесат за разширяване капацитета за интегриране на използването на енергия от изкопаеми горива и енергоемки суровини в моделирането и в социално-икономическия анализ в по-широк план, като се използва ефективния принос на дисцип

Проектните предложения трябва да предвиждат изследователски и иновационни действия в областта на социално справедливия и приобщаващ зелен и цифров преход

Проектните предложения трябва да се предвиждат научни изследвания и иновации в областта на кръговата икономика и биоикономиката

Ще бъдат финансирани научни изследвания за изясняване на причинно-следствените връзки между промяната в използването на природните ресурси и влиянието на демографски, социално-икономически и технологични фактори