Икономически университет – Варна

Мениджмънт

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Управление и администрация

Професионално направление: Администрация и управление

Начална година: 2023

Какво се изучава?

Обучаващите се в тази специалност получават задълбочени познания в областта на управлението, както и управленски умения за ръководство на организации от различен тип – ръководене на собствен бизнес и др.
По-важни изучавани дисциплини са:

 • Мениджмънт
 • Стратегическо управление
 • Прогнозиране, планиране и контрол
 • Предприемачество и малък и среден бизнес
 • Управление на човешките ресурси
 • Управление на публичния сектор
 • Организационно поведение
 • Инвестиционен мениджмънт
 • Международен мениджмънт
 • Корпоративно ръководство

Какво може да се работи след завършване?

Завършилите тази специалност се реализират като:

 • мениджъри в различните нива на управление в производствените фирми, търговските фирми, в организациите в сферата на услугите, в банково-застрахователния бизнес, в социално ориентираните дейности (здравеопазване, образование и др.), културата и държавната администрация;
 • ръководители на отдели, звена и направления; предприемачи, ръководители в стопански и други организации и др.

Кои са преподавателите в тази специалност?

Звеното, което ръководи обучението по специалността е катедра "Управление и админисрация". В нея работят преподаватели с висока квалификация.

Специалност "Мениджмънт"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Професионално направление  "Администрация и управление"
Професионална квалификация "Управление администрация"
Срок на обучение - 4 години
Форма на обучение - редовна
 1. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение.
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за бакалавър по “Мениджмънт”.
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността.
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.

 

 1. Професионални знания и умения

Основната цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на управлението. Обучението представя комплексна и широкопрофилна подготовка, насочена към познаване в детайли на основните функции и дейности на управлението. В резултат на обучението студентите получават интегрирани знания, практически умения и професионални компетенции в следните насоки:

            а) Диагностика на бизнес средата и организациите с цел:

 • адаптиране и въздействие върху променящите се политически, икономически, демографски и други условия;
 • приспособяване и трайно включване в регионалната, националната и международната бизнес мрежи;
 • взаимодействие със синдикалните организации и с организациите и структурите на гражданското общество.

            б) Разработване, избор и реализация на управленски решения като:

 • дефиниране на обекта и проблемите на управление;
 • целева ориентация на развитието;
 • разработване на алтернативи, оценка и стратегически избор на пазар, продукт, интеграция и други стратегически решения;
 • предприемачески процес, бизнес-разчети и оценки;
 • създаване на нови или усъвършенстване на съществуващите бизнес модели на организациите и интегриране на въпросите за постигане на устойчиво развитие в тях.

             в) Организиране и контрол върху изпълнението на организационните задачи чрез:

 • изграждане и развитие на съответстващи на поставените цели и на външните условия производствени и управленски структури;
 • разработване и поддържане на оптимални пропорции в различните структури и организационните отношения;
 • контрол с цел по-добри  управленски решения.

            г) Управление на производството или предоставянето на услуги, с което организацията:

 • се ориентира към динамиката на пазара и пазарните потребности;
 • функционира при минимизация на производствените разходи и оптимално използване на капацитета;
 • постига максимална продуктивност в системата “производство - продажби”.

            д) Управление на технологичния и иновационния потенциал на организацията чрез:

 • изграждане, поддържане и използване на оптимална технологична структура и ноу-хау;
 • управление на фирмения трансфер на технологии;
 • управление на продуктовото обновление и поддържане на системата за управление на качеството;
 • изграждане и поддържане на персонални мениджърски и фирмени управленски информационни системи.

            е) Управление на финансите чрез:

 • реално определяне на потребността от различни видове капитал;
 • поддържане на финансово-стопанското равновесие чрез разходите, приходите,  печалбата и платежоспособността;
 • бюджетирането  като финансов инструмент;
 • управление на финансовия портфейл на организацията.

            ж) Управление на персонала чрез:

 • създаване на адекватна организационна култура и система за мотивация на персонала;
 • планиране, подбор, разпределение и обучение на кадрите за реализиране на фирмената стратегия;
 • системно удовлетворяване на потребностите от развитие на персонала като неразделна част от фирмената стратегия.

 

 1. Обучение по специалност „Мениджмънт“

            Учебният план на специалност “Мениджмънт” е разработен в съответствие с международния опит в подготовката на специалисти по управление от висше, средно и нисше равнище на бизнес организациите, непроизводствената и публичната сфери. В него се включват както фундаментални, така и специализирани дисциплини.

            Фундаменталният блок на специалност “Мениджмънт” се формира в рамките на фундамента за професионално направление “Администрация и управление” от задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Чрез тях се осигурява широка подготовка на бъдещите специалисти, дава се възможност за мобилност към изискванията на стопанската и административната практика и техните интереси. Обезпечават се математическите, информационните, икономическите, правните, управленските, планово-прогностичните, социологическата, езиковата и историческата подготовка на бъдещите бакалаври в различните области и специалности на бизнес администрацията и публичната администрация. С усвояването на знанията от този фундамент се създават условия за формиране на специализирани знания и умения за работа в административната и бизнес практиката.

Посочените теоретични знания и практически умения се формират в курса на обучение по специалността чрез възможност за изучаването на специализирани дисциплини, даващи профилирана подготовка на бакалаврите по „Мениджмънт“. Те са структурирани в следните направления: Бизнес история и социално ориентирани науки; Математически; Правни; Икономически; Компютърни; Основни управленски; С управленска насоченост; Конкретизиращи управленски; Изборни управленски; Управленски умения.

            За тяхното усвояване се прилагат ефективни форми на обучение като практически занятия, делови и ролеви игри, решаване на казуси, разработване на реферати и есета, курсови работи и проекти, изготвяне на презентации и др.

            След шести семестър студентите провеждат практическо обучение. Целият курс на обучение завършва със защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит по специалността.

            Завършилите пълния курс на обучение студенти по специалността получават образователно-квалификационната степен “Бакалавър” по  професионално направление 3.7. “Администрация и управление”, специалност “Мениджмънт” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Р България.

 

 1. Възможности за реализация

Глобализацията на световната икономика, включително и управлението, необходимостта от интеграция с ЕС, навлизането на информационните технологии и иновации определят следните области от управлението, в които бакалаврите по “Мениджмънт” могат да се реализират:

            -    макроуправление;

 • макрорегулиране;
 • регионално управление;
 • управление на организации;
 • научни изследвания;
 • обучение и квалификация в областта на управлението;
 • консултантска дейност и експертиза.

Завършилите  образователно-квалификационна степен “Бакалавър по мениджмънт” се реализират като ръководители от различни равнища на управление в организации с разнообразни сфери на дейност. Могат да работят в производствени и търговски организации, организации в сферата на услугите (банково-застрахователен бизнес, социално ориентирани дейности и др.), в сферата на държавната администрация и управление, както и като ръководители на неправителствени организации. Те могат да заемат ръководни и изпълнителски длъжности в стратегическото, тактическото и оперативното управление на всички частни, с чуждестранно участие и държавни бизнес организации, независимо от тяхната отраслова принадлежност.

 

 1. Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Мениджмънт“

В съответствие с Препоръката на Съвета на Европейския съюз (ЕС) от 22 май 2018 г. за прилагане от държавите членки на политика, подкрепяща развитието на ключови компетентности за учене през целия живот; Националната квалификационна рамка на Р. България (НКРБ), в която са представени знания, умения и компетентности (в т.ч. лични и професионални), в ИУ-Варна се прилага компетентностен подход в обучението на студентите, насочен към формиране на необходимите общокултурни, професионални и личностни компетентности.

В основата на приложението на компетентностния подход в ИУ-Варна е приоритетната ориентация на образованието към неговите резултати: формиране на потребността от страна на обучаваните студенти за непрекъснато развитие и придобиване на социални, културни и професионални компетентности, самоопределение, социализация, развитие на личността и самоусъвършенстване.

При обучение в специалност „ Мениджмънт“ се предоставя възможност за балансирано развитие на всички ключови компетентности в съответствие с компетентностния модел, а именно: езикова грамотност; многоезикова компетентност; математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството; цифрова компетентност; личностна компетентност; гражданска компетентност; предприемаческа компетентност и компетентност на културна осведоменост и изява.

По-важните ключови компетентности, които придобиват бакалаврите, завършили специалност „Мениджмънт“, са:

 1. Предприемаческахарактеристика на компетентността:
 • анализират факти, събития и явления, свързани с функционирането на различни обекти на управление;
 • извеждат оценки, очертават тенденции, формулират решени и нерешени въпроси и проблеми на изследваните обекти;
 • предлагат насоки за решаване на открити проблеми, за усъвършенстване на функционирането и за бъдещо развитие на управляваните обекти;
 • поемат отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявяват творчество и инициативност в управленската дейност;
 • изследват научни и приложни проблеми, като прилагат разнообразен изследователски инструментариум;
 • притежават финансова и счетоводна грамотност, както и знания относно възможностите за постигане на устойчиво развитие на организациите и оповестяване на нефинансова информация при отчитане на корпоративната устойчивост.

 

 1. Личностна и социална – характеристика на компетентността:
 • притежават умения за създаване, формиране, оценка, развитие и поддържане на екипи;
 • представят разбираемо идеи пред широка аудитория, вкл. специалисти и неспециалисти, защитават различни позиции и гледни точки, като прилагат разнообразни методи и техники за анализ и въздействие;
 • разработват, оформят, представят и защитават лични тези и становища;
 • работят самостоятелно и в екип по възложени задачи, като координират усилията си с други хора, изпълнявайки части от обща работа/задача, спазвайки предварително определени условия и срокове;
 • оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планират необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация.

 

 1. Компетентност за културна осведоменост и изява – характеристика на компетентността: 
 • контактуват свободно с хора в мултикултурна среда и пълноценно общуват на някои от най-разпространените европейски езици;
 • преценяват необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;
 • притежават знания и умения за управление на персонала при работа с хора от различни култури, включващи справедливо и уважително отношение към всички членове на организацията, зачитайки тяхното достойнство, гарантирайки спазването на правата им и даване на равен шанс за тяхното развитие.
Специалност
Начална година
2023
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Информатика 1 9 Изпит 270 195 75
Микроикономика 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Приложна математика 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Мениджмънт 2 8 Изпит 240 165 75
Макроикономика 2 8 Изпит 240 165 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на правото 2 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на счетоводството 3 9 Изпит 270 195 75
Въведение във финансите 3 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 3 1 Текуща оценка 30 0 30
Маркетинг 3 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Физическо възпитание 4 1 Текуща оценка 30 0 30
Общо за Фундаментални 91 2730 1815 915
Специални
Академични изследвания 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Предприемачество и малък и среден бизнес 4 9 Изпит 270 195 75
Стратегическо управление 5 8 Изпит 240 165 75
Прогнозиране, планиране и контрол 5 8 Изпит 240 165 75
Бизнес модели за дигитална трансформация 5 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 5 6 Изпит 180 120 60
Управление на човешките ресурси 6 7 Изпит 210 135 75
Управление на публичния сектор 6 7 Изпит 210 135 75
Количествени методи в управлението 6 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 6 5 Изпит 150 90 60
Организационно поведение 7 8 Изпит 240 180 60
Инвестиционен мениджмънт 7 8 Изпит 240 180 60
Организационно проектиране 7 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 7 6 Изпит 180 120 60
Международен мениджмънт 8 5 Изпит 150 75 75
Корпоративно ръководство 8 5 Изпит 150 90 60
Спецсеминар 8 5 Изпит 150 120 30
Избираеми дисциплини (1) 8 5 Изпит 150 90 60
Общо за Специални 117 3510 2385 1125
Университетски специални
Въведение в статистиката 4 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Практическо обучение
Практическо обучение 6 8 Изпит 240 240 0
Общо за Практическо обучение 8 240 240 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 247 7410 5175 2235


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-немски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-френски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-руски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-португалски 3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Български език
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5 1
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Административно-правно обслужване 5 3 90 60 30
Физическо възпитание
Семестър 5
Семестър 6
Семестър 7
5, 6, 7 1, 1, 2 120 0 120
Бизнес култура и традиции 6 3 90 60 30
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти