Икономически университет – Варна

Докторанти

Докторска програма „Социално управление“

Имена

E-mail

Мариана Илиева Личева

sm1813@abv.bg

Диян Божидаров Иванов

dian_bo@abv.bg

Емилия Ангелова Киречева

e.kirecheva@ue-varna.bg

Алекси Антимов Алексиев

aleksi.aleksiev@ue-varna.bg

Еслам Худжейрат Худжейрат

islamhujerat94@gmail.com

Десислава Павлова Павлова

dessi_pavl@yahoo.com