Икономически университет – Варна

Програмата ще финансира проекти, които предвиждат изследователски и иновативни дейности за справяне с различията и маргинализацията в селските райони и посрещане на социалните потребности на хората в уязвимо положение

Предложенията следва да допринесат за разширяване капацитета за интегриране на използването на енергия от изкопаеми горива и енергоемки суровини в моделирането и в социално-икономическия анализ в по-широк план, като се използва ефективния принос на дисцип

Проектните предложения трябва да предвиждат изследователски и иновационни действия в областта на социално справедливия и приобщаващ зелен и цифров преход

Проектните предложения трябва да се предвиждат научни изследвания и иновации в областта на кръговата икономика и биоикономиката

Ще бъдат финансирани научни изследвания за изясняване на причинно-следствените връзки между промяната в използването на природните ресурси и влиянието на демографски, социално-икономически и технологични фактори

ФНИ ще финансира проекти насочени към изследване и съвместно изграждане на условия за бъдеща красива и устойчива градска среда, градска транформация и дизайн на приобщаващи, удобни и зелени жилищни зони

Тема на обучението: „Работа със статистически софтуер (Първа част) - обработка на статистически данни с MS EXCEL“ Лектор: гл. ас. д-р Любомир Любенов

Програмата ще финансира изследователски и иновационни проекти свързани със зелени и цифрови технологии, подпомагащи кръговата икономика в промишлените екосистеми

Програмата ще финансира изследователски проекти за създаване на устойчиво общество, което да развива и прилага продукти на технологичните иновации за опазване на околната среда

Програмата ще финансира проектни предложения за развитие на концепция "Следваща стъпка" при разработки за повишаване автономността на роботи в обществена полза