Икономически университет - Варна

Научният форум бе организиран от ТО на НТС и ИУ – Варна

Начало
25
окт

на докт. Томас Винфрид Хенчел

Начало
16
окт

До 31.10.2019 г. можете да се възползвате от осигурения безплатен пробен достъп до статистическата платформа Statista.

Oсигурен е постоянен достъп до колекции електронни книги по проект № BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще”.

на професионално направление 4.6 "Информатика и компютърни науки"

Начало
27
сеп

на докторант Кристиян Пламенов Вълчев

Във връзка с учебния процес по дисциплините „Управление на продажбите на недвижими имоти”, „Урбанизационен икономикс“, „Управление на недвижимата собственост“, „Управление на земята за строителство“ и др., на 17 декември 2018 г. се извърши посещение в биз