Икономически университет – Варна

Класиране на кандидати за участие в краткосрочни специализации в чуждестранни висши училища - асоциирани партньори по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform

Отпуснатите проекти трябва да демонстрират въздействие чрез принос към изпълнение на приоритетите „Ангажиране-Свързване-Овластяване“ на Стратегията на ЕС за младежта 2019-2027 г. и чрез надграждане върху резултатите от Европейските младежки цели, Младежки

Проектите предвиждат разработка на онлайн фасилитирани дискусии между млади хора от младежки организации, като част от младежки проекти и включват симулации на ролеви игри, обучение за младежки работници и на университетски преподаватели/персонал за разра

За средно езиково ниво, английски език. Период на провеждане: 07.02.2023 г. - 31.05.2023 г. Срок за кандидатстване: 30.01.2023 г.

Поканата предвижда финансиране на дейности за повишаване на качеството в работата и практиките на участващите организации, отваряне към нови участници и разработка на обучителна платформа за повишаване качеството на обучението по английски език

Фонд "Култура" на Община Варна обяви сесия за набиране на проектни предложения

Европейската комисия отвори нова покана за кандидатстване по програма "Еразъм+"

От 1 януари 2023 г. обслужващата банка на Икономически университет – Варна е УниКредит Булбанк АД.

Срок за кандидатстване 06.01.2023 г.

Свържи се с други екипи, таланти и предприемачи и стартирай бъдещето си по твой начин! Срок за кандидатстване: 20.01.2023 г.