Икономически университет – Варна

Програмата е отворена за кандидатстване до 19.06.2022 г., 11:59 ч.

Отварянето на конкурса за включване в краткосрочни специализации в чуждестранните университети - Асоциирани партньори по проекта предстои.

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в обучения в област "Чуждоезикови умения".

Срок за кандидатстване: 26.04.2022 г. 16:00 ч. онлайн

Екипът за организация и управление на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 ще се свърже с допуснатите кандидати.

Материалите са напълно безплатни и налични на следния линк: https://projectessence.eu/toolkits.php

Начало
13
апр

Очакваме ви на13 април 2022 г. от 13:30 часа, в зала 320 на Икономически университет - Варна.

Срокът за отстраняване на адмнистративните несъответствия е 5 работни дни.

Успешно приключи пореден етап на международния проект ESSENCE.

Събитието бе част и от календара с прояви, посветени на 100-годишнината на финансовата наука в Икономически университет – Варна