Икономически университет – Варна

Публична администрация

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение:

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Администрация и управление

Професионално направление: Администрация и управление

Начална година: 2022

Какво се изучава?

Обучаващите се в тази специалност получават задълбочени познания в областта на управлението в държавната и местната администрация, нестопанския сектор, европейски и международни институции.

По-важни изучавани дисциплини са:

 • Мениджмънт
 • Икономика на публичния сектор
 • Основи на публичната администрация
 • Основи на публичното право
 • Регионално планиране и програмиране
 • Публични финанси
 • Управление на публичните услуги
 • Управление на човешките ресурси в публичния сектор
 • Стратегическо управление в публичния сектор
 • Публичен и частен избор
 • Мениджмънт на публичните инвестиции
 • Комуникации и връзки с обществеността

Какво може да се работи след завършване?

Завършилите тази специалност могат да работят като държавни служители, както и да заемат различни ръководни, административни и експертни длъжности в публичните организации; в държавните и обшинските структури; в организациите с нестопанска дейност и др.

Кои са преподавателите в тази специалност?

Звеното, което ръководи обучението по специалността е катедра “Управление и админисрация”. В нея работят преподаватели с висока квалификация.

Специалност "Публична администрация"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Професионално направление  "Администрация и управление”
Професионална квалификация "Администрация и управление"
Срок на обучение - 4 години
Форма на обучение - редов
 1. Основно предназначение на квалификационната характеристика
 • Да характеризира учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за бакалавър по „Публична администрация“;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.

 

 1. Професионални знания и умения

Основната цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на управлението. Обучението представя комплексна и широкопрофилна подготовка, насочена към познаване в детайли на основните функции и дейности на управлението. В резултат на обучението студентите получават интегрирани знания, практически умения и професионални компетенции в следните насоки:

а) Диагностика на средата и организациите с цел:

 • адаптиране и въздействие върху променящите се политически, икономически, демографски, социални и други условия и тенденции в дейността на държавната и местна власт и организациите от извънпроизводствената сфера;
 • приспособяване и трайно включване в регионалната, националната и международната администрация;
 • взаимодействие със синдикалните организации и с организациите и структурите на гражданското общество.

б) Разработване, избор и реализация на управленски решения като:

 • дефиниране на обекта и проблемите на управление;
 • работят с нормативни документи и контролират изпълнението им;
 • организират, ръководят и контролират различните видове административни услуги и дейности.

в) Организиране и контрол върху изпълнението на организационните задачи чрез:

 • изграждане и развитие на съответстващи на поставените цели и на външните условия производствени и управленски структури;
 • разработване и поддържане на оптимални пропорции в различните структури и организационните отношения;
 • контрол с цел по-добри управленски решения.

г) Управление на технологичния и иновационния потенциал на организацията чрез:

 • изграждане, поддържане и използване на оптимална технологична структура и ноу-хау;
 • управление трансферът на технологии;
 • управление на продуктовото обновление и поддържане на системата за управление на качеството;
 • изграждане и поддържане на персонални мениджърски и фирмени управленски информационни системи.

д) Управление на финансите чрез:

 • реално определяне на потребността от различни видове капитал;
 • поддържане на финансово-стопанското равновесие чрез разходите, приходите,  печалбата и платежоспособността;
 • бюджетирането  като финансов инструмент;
 • управление на финансовия портфейл на организацията.

е) Управление на персонала чрез:

 • създаване на адекватна организационна култура и система за мотивация на персонала;
 • планиране, подбор, разпределение и обучение на кадровия потенциал за реализиране на фирмената стратегия;
 • системно удовлетворяване на потребностите от развитие на персонала като неразделна част от организационната стратегия.
 1. Обучение по специалност „Публична администрация“

Учебният план на специалност Публична администрация” е разработен в съответствие с нашия и международния опит в подготовката на специалисти по управление от нисше, средно и висше равнище на управление в държавната и местна администрация, администрацията на ЕС, организациите в непроизводствената и публичната сфери. В него се включват както фундаментални, така и специализирани дисциплини.

Фундаменталният блок на специалност Публична администрация” се формира като цяло и в рамките на фундамента за професионално направление Администрация и управление” от задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Чрез тях се осигурява широка фундаментална подготовка на бъдещите специалисти, дава им се възможност за мобилност към изискванията на стопанската и административната практика и техните интереси. Обезпечават се математическите, информационните, икономическите, правните, управленските, социологическата, езиковата и хуманитарна подготовка на бъдещите бакалаври в различните области и специалности на бизнес администрацията и публичната администрация. С усвояването на знанията от този фундамент се създават условия за формиране на специализирани знания и умения за работа в административната и бизнес практика.

Посочените теоретични знания и практически умения се формират в курса на обучение по специалността чрез възможност за изучаването на специализирани дисциплини, даващи профилирана подготовка на бакалаврите по „Публична администрация“. Те са структурирани в следните направления: Стопанска история и социално ориентирани науки; Математически; Правни; Икономически; Компютърни; Основни управленски; С управленска насоченост; Конкретизиращи управленски; Административни; Организационни.

За тяхното усвояване се реализират ефективни форми на обучение като практически занятия, делови и ролеви игри, решаване на казуси, разработване на реферати и есета, курсови работи и проекти, изготвяне на презентации и др.

След шести семестър студентите провеждат практическо обучение. Целият курс на обучение завършва със защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит по специалността.

Завършилите пълния курс на обучение студенти по специалността получават образователно-квалификационната степен “Бакалавър” по  професионално направление 3.7. “Администрация и управление”, специалност “Публична администрация” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в РБългария.

 

 1. Възможности за реализация

Динамиката на световната икономика, децентрализацията, необходимостта от интеграция с ЕС, навлизането на информационните технологии и иновации определят следните области, в които бакалаврите по Публична администрация” могат да се реализират:

 • държавна и местна администрация;
 • нестопанския сектор;
 • специалисти в публични организации;
 • работа в и с международни и европейски институции.

Завършилите тази специалност могат да работят като държавни служители, както и да заемат различни ръководни, административни и експертни длъжности в публичните дейности; държавните и общинските структури и организации; организациите с нестопанска дейност, представителствата на наши и чуждестранни организации и звена, изпълняващи образователни, културни и други функции с местно, регионално и национално значение, да бъдат експерти и консултанти по проекти в областта на публичната администрация.

Длъжностите, които могат да заемат по Националната класификация на професиите и длъжностите, са в следните подкласове и групи:

 • ръководители на сектори, отдели в министерства, агенции, областната и общинската администрация;
 • ръководни служители в специализирани звена извън производството;
 • съветници, сътрудници, консултанти в неправителствени организации;
 • експерти и инспектори в централната и местна администрация;
 • специалисти с аналитични и контролни функции в администрацията;
 • приложни административни специалисти;
 • научни работници и преподаватели по управленски и административни дисциплини;
 • специалисти в институциите на Европейския съюз за страната.

Бакалаврите  по Публична администрация“ се адаптират успешно към динамиката на промените в административната практика и са в състояние да се реализират, както във всяка сфера на обществения живот, така и в бизнес-администрацията.

 

 1. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Публична администрация“
 • Професионални компетентности:
 • анализират факти, събития и явления, свързани с функционирането на различни обекти на управление;
 • извеждат оценки, очертават тенденции, формулират решени и нерешени въпроси и проблеми на изследваните обекти;
 • разбират икономическите, социални и правни последици от управленските решения в публичния сектор;
 • предлагат насоки за решаване на открити проблеми, за усъвършенстване на функционирането и бъдещо развитие на управляваните обекти.
 • Комуникативни и социални компетентности:
 • притежават умения за създаване, формиране, оценка, развитие и поддържане на екипи;
 • общуват и взаимодействат свободно с обществеността, с гражданските организации, политическите структури, медиите, администрацията на ЕС и международните публични организации; 
 • представят разбираемо идеи пред широка аудитория, вкл. специалисти и неспециалисти, защитават различни позиции и гледни точки, като прилагат разнообразни методи и техники за анализ и въздействие.
 • Самостоятелност и отговорност:
 • разработват, оформят, представят и защитават лични тези и становища;
 • работят самостоятелно и в екип по възложени задачи, като координират усилията си с други хора, изпълнявайки части от обща работа/задача, спазвайки предварително определени условия и срокове;
 • поемат отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • преценяват необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;
 • прилагат творческо мислене при решаването на практическите проблеми, като отчитат социалните отговорности на публичната администрация и нестопанския сектор, човешките отношения и етичните принципи.
 • Компетентности за учене:
 • изследват научни и приложни проблеми, като прилагат разнообразен изследователски инструментариум;
 • оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планират необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация.

 

Специалност
Начална година
2022
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Информатика 1 9 Изпит 270 195 75
Микроикономика 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Приложна математика 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Мениджмънт 2 8 Изпит 240 165 75
Макроикономика 2 8 Изпит 240 165 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на правото 2 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на счетоводството 3 9 Изпит 270 195 75
Въведение във финансите 3 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 3 1 Текуща оценка 30 0 30
Маркетинг 3 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Физическо възпитание 4 1 Текуща оценка 30 0 30
Общо за Фундаментални 91 2730 1815 915
Специални
Академични изследвания 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Основи на публичната администрация 4 9 Изпит 270 195 75
Управление на човешките ресурси в публичния сектор 5 8 Изпит 240 165 75
Икономика на публичния сектор 5 8 Изпит 240 165 75
Основи на публичното право 5 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 5 6 Изпит 180 120 60
Публични финанси 6 6 Изпит 180 120 60
Регионално планиране и програмиране 6 7 Изпит 210 135 75
Управление на публични услуги 6 7 Изпит 210 135 75
Избираеми дисциплини (1) 6 5 Изпит 150 90 60
Стратегическо управление в публичния сектор 7 8 Изпит 240 165 75
Европейски политики и институционална система на ЕС 7 8 Изпит 240 180 60
Публичен и частен избор 7 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 7 6 Изпит 180 120 60
Спецсеминар 8 5 Изпит 150 120 30
Мениджмънт на публичните инвестиции 8 5 Изпит 150 75 75
Комуникации и връзки с обществеността 8 5 Изпит 150 90 60
Избираеми дисциплини (1) 8 5 Изпит 150 90 60
Общо за Специални 117 3510 2385 1125
Университетски специални
Въведение в статистиката 4 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Практическо обучение
Практическо обучение 6 8 Изпит 240 240 0
Общо за Практическо обучение 8 240 240 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 247 7410 5175 2235


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-немски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-френски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-руски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-португалски 3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Административно-правно обслужване 5 3 90 60 30
Физическо възпитание
Семестър 5
Семестър 6
Семестър 7
5, 6, 7 1, 1, 2 120 0 120
Бизнес култура и традиции 6 3 90 60 30
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти