Икономически университет – Варна

Център за магистърско обучение

Центърът за магистърско обучение координира дейността на катедрите и помощните звена, свързани с организацията и провеждането на обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър". Подготвя, организира и провежда приема в магистърска степен и осъществява цялостната учебна работа с магистрите - от записването до дипломирането им. Центърът пряко подпомага дейността на заместник-ректора по учебната работа във връзка с обучението по магистърски програми.

Основни задачи на ЦМО:

  1. Осъществява методическа помощ на факултетите и катедрите в областта на обучението на студентите по образователно-квалификационна степен "магистър";
  2. Координира дейността на факултетите, катедрите и обслужващите звена, свързана с организацията и провеждането на обучението по магистърски специалности;
  3. Проучва търсенето на образователната услуга за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" по области на висшето образование, професионални направления и специалности в страната и чужбина;
  4. Подготвя, организира и провежда приема на кандидати за магистри по магистърски специалности;
  5. Осъществява контрол върху качеството на обучението по магистърски специалности съобразно системата за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, която включва и проучване на студентското мнение, на основание на чл. 5, ал.2, т.1 от Правилника на Икономически университет - Варна;
  6. Осъществява и развива интеграционни връзки със сродни звена и институции както и с фирми и техните поделения, с държавни и общински органи в страната и чужбина.

ЦМО отговаря на студентски въпроси свързани със:

  • Записване, прекъсване и отстраняване;
  • Издаване на уверения, академични справки и индивидуални протоколи;
  • Молби по различни въпроси, свързани с учебния процес и изпитното състояние на студентите-магистри.

 


 
Работно време
08:00 – 16:30
Почивки: 10:15 – 10:30
12:00 – 12:30
14:30 – 14:45

Инспектори Фронт офис ОКС "магистър"


Ана Янакиева

Ана Янакиева

Ана Янакиева

Инспектор учебна дейност

114

0885637600

ana_yanakieva@ue-varna.bg

Екатерина Жечева

Екатерина Жечева

Екатерина Жечева

Инспектор учебна дейност

114

0882165676

cmo@ue-varna.bg