Икономически университет – Варна

Бизнес икономика

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2022

 


Ръководител
доц. д-р Тодор Райчев
 


Форма на обучение
редовна
 


Направление
Икономика

 

ЗА ПРОГРАМАТА


Обучението формира основни знания, умения и компетенции за подготовка на квалифицирани професионалисти, които: стартират и развиват собствен бизнес; работят успешно в бизнес организации от различните бизнес сектори на икономиката, както и в структурите на публичната администрация и неправителствени организации; управляват ефективно поверените им ресурси на бизнес и публични организации; намират ефективни решения за предприемачески инициативи, мислят креативно, анализират и прилагат добри бизнес практики и др.

РЕАЛИЗАЦИЯ


Собственик, управител, президент на собствен бизнес

Директор, мениджър, началник отдел в различни бизнес предприятия

Бизнес анализатор на процеси и дейности във фирмата

Специалист във функционалните звена за управление на предприятията

Специалисти и експерти по икономика в сферата на държавната и общинската администрация и неправителствени организации и др.

СПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

 

Предприемачество

 

Цени и ценообразуване

 

Операционен мениджмънт
Бизнес право

 

Бизнес планиране

 

Управление на човешките ресурси
Бизнес диагностика

 

Финансиране на бизнеса

 

Стопанска логистика
Бизнес статистика

 

Бизнес оценяване

 

Инвестиции и инвестиционен процес

 

БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Обучението на студентите от специалност „Бизнес икономика“ по специалните дисциплини се осъществява съвместно от катедрите в Стопански факултет на Икономически университет – Варна. По време на обучението се провеждат посещения в практиката и се канят за гост-лектори признати специалисти от бизнеса и публичната администрация.

 

КОНТАКТИ


 

 

Професионални знания и умения
Целта на обучението по специалността е да се формира такава съвкупност от общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани с бизнес икономиката.
Основните знания, умения и компетенции, които обучението има за цел да постигне по специалността, са в следните насоки:
Диагностика на бизнес средата с цел:

 • адаптиране на предприятията от различните сектори на бизнеса към факторите от обкръжаващата среда;
 • въздействие върху микрообкръжението на бизнес организациите;
 • анализ на силните и слабите страни на бизнес организациите и разработване на конкурентни стратегии за развитие.

Анализ и разработване на бизнес инициативи чрез:

 • оценяване, избор и реализация на адекватни бизнес решения;
 • планиране и реализация на предприемачески инициативи от бизнес организациите;
 • управление на продуктовата структура на бизнес организациите;
 • управление на човешките ресурси на бизнес организациите;
 • управление на активите на предприятията от различните сектори;
 • управление на финансовото състояние на бизнес организациите и др.

Обучение по специалност „Бизнес икономика:
Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления:

Първото направление обхваща широка фундаментална подготовка на студентите в областта на: икономиката, управлението, финансите, маркетинга, приложната математика, информатиката, счетоводството, статистиката, правото.

Второто направление включва специализирани дисциплини, които целят да изградят профилирана подготовка в областта на бизнес икономиката, като: предприемачество, търговско право, операционен мениджмънт, цени и ценообразуване, бизнес диагностика и бизнес планиране, управление на човешките ресурси и др.

Третото направление обхваща дисциплини, които са насочени към развиване на професионални бизнес компетенции, като: стопанска логистика, финансиране на бизнеса, бизнес статистика, управление на инвестициите, управление на продажбите, бизнес оценяване и др.

За тяхното усвояване се реализират ефективни форми на обучение като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации по задание от различни предприятия, разработване на курсови проекти, дискусии и дебати, ролеви игри и други. Студентите изучават бизнеса на място в предприятията под формата на учебна практика през третата година от обучението си.

Обучението по специалността се реализира в редовна форма. Формата е предназначена за завършилите средното си образование в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „бакалавър“ по икономика. Редовното обучение се осъществява в 8 семестъра. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС “бакалавър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

Възможности за реализация
Цел на програмата по „Бизнес икономика” е да подготви квалифицирани професионалисти, които:

 • да работят успешно в бизнес организации в областта на индустрията, търговията, услугите и др. бизнес сектори на икономиката;
 • да работят успешно в структурите на публичната администрация - на министерства, областни управители, общини, кметства и др. и неправителствени организации;
 • да могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти;
 • да управляват ефективно поверените им ресурси на бизнес и публични организации;
 • да намират ефективни решения за предприемачески инициативи, да мислят креативно, анализират и прилагат добри бизнес практики, да стартират и развият собствен бизнес.

Студентите, завършили специалност "Бизнес икономика" могат да се реализират като:

 • собственик, управител, президент на собствен бизнес;
 • директор, управител, президент, председател, мениджър, началник отдел в различни бизнес предприятия;
 • бизнес анализатор на процеси и дейности във фирмата; специалист във функционалните звена за управление на предприятията;
 • специалисти и експерти по икономика в сферата на държавната и общинската администрация и неправителствени организации и др.

Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Бизнес икономика“

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:
Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност.

Компетентности за учене:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация.

Комуникативни и социални компетентности:

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици.

Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на бизнеса в различни сектори на икономиката с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи, формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.

 

Специалност
Начална година
2022
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Информатика 1 9 Изпит 270 195 75
Микроикономика 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Приложна математика 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Мениджмънт 2 8 Изпит 240 165 75
Макроикономика 2 8 Изпит 240 165 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на правото 2 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на счетоводството 3 9 Изпит 270 195 75
Въведение във финансите 3 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 3 1 Текуща оценка 30 0 30
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Физическо възпитание 4 1 Текуща оценка 30 0 30
Маркетинг 4 8 Изпит 240 165 75
Общо за Фундаментални 91 2730 1815 915
Специални
Академични изследвания 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Предприемачество и инвестиционни обекти 4 9 Изпит 270 195 75
Цени и ценообразуване 5 8 Изпит 240 165 75
Операционен мениджмънт 5 8 Изпит 240 165 75
Бизнес право 5 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 5 6 Изпит 180 120 60
Бизнес планиране 6 7 Изпит 210 135 75
Управление на човешките ресурси 6 7 Изпит 210 135 75
Бизнес диагностика 6 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 6 5 Изпит 150 90 60
Финансиране на бизнеса 7 8 Изпит 240 180 60
Логистика и управление на веригата на доставките 7 8 Изпит 240 165 75
Бизнес статистика 7 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 7 6 Изпит 180 120 60
Спецсеминар 8 5 Изпит 150 90 60
Бизнес оценяване 8 5 Изпит 150 75 75
Инвестиции и инвестиционен процес 8 5 Изпит 150 90 60
Управление на продажбите 8 5 Изпит 150 90 60
Общо за Специални 117 3510 2355 1155
Университетски специални
Въведение в статистиката 3 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Практическо обучение
Практическо обучение 6 8 Изпит 240 240 0
Общо за Практическо обучение 8 240 240 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 247 7410 5145 2265


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-немски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-френски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-руски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-португалски 3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Административно-правно обслужване 5 3 90 60 30
Физическо възпитание
Семестър 5
Семестър 6
Семестър 7
5, 6, 7 1, 1, 2 120 0 120
Бизнес култура и традиции 6 3 90 60 30
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти