Икономически университет – Варна

Научна дейност

Международната научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост“ се организира ежегодно от 1985 година насам от катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ /БИНИ/.

Инициатори за ежегодното й провеждане са създателите на катедра БИНИ – проф. д-р Станислав Хаджиев и проф. д-р ик. н. Георги Димитров. Тази традиция се продължава отговорно повече от 35 години от техните последователи.

Темата на конференцията „Строително предприемачество и недвижима собственост” е без промяна от 2006 г., но тематиката на докладите е актуална и широкообхватна. Основният акцент е поставен върху проблемите на икономиката и управлението на строителството, териториалното устройство и недвижимата собственост.

Списание „Строително предприемачество и недвижима собственост“ („Construction Entrepreneurship and Real Property“), ISSN 2683-0280, е рецензирано академично научно списание, в което се публикуват оригинални авторови ръкописи, посветени на актуални съвременни икономически проблеми в областта на строителното предприемачество и недвижимата собственост. Стремежът на списанието е да дава път на новаторски идеи, да предизвиква научни дискусии и да отразява научното наследство, като го представя пречупено през призмата на съвременното икономическо развитие.

Научноизследователски проекти, финансирани от Фонд Научни изследвания

Номер на проекта

Тема на проекта

ФНИ №
КП-06-Н-65/4

Влияние на дигитализацията върху иновационните подходи при управление на човешките ресурси

 

Научноизследователски проекти, финансирани със средства от държавния бюджет 
за финансиране на присъща за държавните висши училища научна дейност

Номер на проекта

Тема на проекта
НИР-05 Взаимоотношения на сдружения на етажната собственост
НИД НИ-20/ 2023 Многофакторно емпирично изследване на зависимостите между ипотечното кредитиране, строителната активност и цените на жилищните имоти в България в условията на наслагващи се кризи
НПИ-69 Предизвикателства пред строителния сектор в България в контекста на кръговата икономика
НПИ-62 Дигитализацията на малките предприятия - драйвер за успех и промяна
НПИ-58 Предизвикателства пред управлението, оценяването и данъчното облагане на недвижимите имоти
НПИ-41 Подобряване на възлагателния процес при реализацията на инвестиционни проекти, финансирани с публични средства
НПИ-37 Съвременни практики при оценяването на активи в България
НПИ-34 Устойчиво строителство и развитие на градската среда
НПИ-11 Съвременни подходи в привличането на инвестиции за развитието на територията
НПИ-130 Концесията като фактор за развитите на сектор "Водоснабдяване и канализация" в Р. България
НПИ-131 Развитие на строителството в България в контекста на новия програмен период 2014-2020
НПИ-136 Влияние на стратегията за устойчиво развитие на ЕС върху българския строителен бизнес (на примера на строителните организации от североизточния и югоизточния райони за планиране)