Икономически университет – Варна

Търгове

1. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА на основание Заповед № РД-14-35/09.02.2024г. на ректора на Икономически университет - Варна и във връзка с раздел II от Наредба №7 от 14 ноември 1997г. на МФ за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, обявява процедура за провеждане на втори по ред търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – лек автомобил Мерцедес Е320 СДИ 4 МАТИК с регистрационен номер В9911РС, първоначална регистрация 21.10.2008 г., обем на двигателя: 2 850.00 куб. см., 4 + 1 места, цвят черен, с изминат пробег 186 000км., двигател дизел ЕВРО 4 – собственост на Икономически университет – Варна, при начална тръжна цена в размер на 11 600.00лв. /единадесет хиляди и шестотин лева/.

Заявления се депозират считано от 28.02.2024г. до 05.03.2024г. в сградата на Икономически университет - Варна - Учебен корпус 1, бул. “Княз Борис I” № 77, гр. Варна в присъствието на председателя на комисията.

Документация към търга:

 1. Заповед
 2. Приложения

2. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА на основание Заповед № РД-14-15/17.01.2024г. на ректора на Икономически университет - Варна и във връзка с раздел II от Наредба №7 от 14 ноември 1997г. на МФ за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – лек автомобил Мерцедес Е320 СДИ 4 МАТИК с регистрационен номер В9911РС, първоначална регистрация 21.10.2008 г., обем на двигателя: 2 850.00 куб. см., 4 + 1 места, цвят черен, с изминат пробег 186 000км., двигател дизел ЕВРО 4 – собственост на Икономически университет – Варна, при начална тръжна цена в размер на 14 500.00лв. /четиринадесет хиляди и петстотин лева/.

Заявления се депозират считано от 30.01.2024г. до 05.02.2024г. в сградата на Икономически университет - Варна - Учебен корпус 1, бул. “Княз Борис I” № 77, гр. Варна в присъствието на председателя на комисията.

Документация към търга:

 1. Заповед
 2. Приложения

3. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-119/03.07.2023 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

- етажи 1, 2, 3, 4 (първи, втори, трети и четвърти) от четириетажен учебен корпус, етажи 1, 2 (първи и втори) от двуетажно ниско тяло, помещение в топлата връзка между ет.1 и ниското тяло към ет.1, две помещения над котелно и работилница, с обща площ 4175.00 (четири хиляди сто седемдесет и пет) кв. м., находящи се в гр. Варна, ул.“Евлоги Георгиев“ №24, сграда с идентификатор 10135.2554.105.10 (едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, четири, точка, едно, нула, пет, точка, едно, нула), функционално предназначение: сграда за образование, цялата със ЗП от 1938(хиляда деветстотин тридесет и осем) кв. м. по КККР на гр. Варна, одобрени със заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК, последно изменени със заповед №18-1924-10.03.2016г. на началника на СГКК-Варна;

- 6109.00 (шест хиляди сто и девет ) кв. м. ид. ч. от ПИ с идентификатор 10135.2554.105 (едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, четири, точка, едно, нула, пет), целият с площ от 13 328 (тринадесет хиляди триста двадесет и осем) кв. м., част от реално обособена незастроена дворна площ в южната част на поземления имот,

за сграда с идентификатор 10135.2554.105.10 и ПИ с идентификатор 10135.2554.105 е съставен АДС №9218/21.11.2016г., при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 32 570.00лв. /тридесет и две хиляди петстотин и седемдесет лева/ без включен ДДС. Съгласно заповед РД-14-119/03.07.2023г., търгът да се проведе от 09:30ч. на 08.08.2023г. в конферентна зала 320 в Учебен корпус – 1 на Икономически университет – Варна с адрес бул.”Княз Борис I” № 77, гр.Варна, като предлаганата цена представлява месечната наемна цена без включен ДДС, посочена в български лева.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 07 август 2023 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/
 3. Заповед за избор на наемател

4. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-59/13.04.2023 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот-публична държавна собственост, с площ 42,00м2 (четиридесет и два), находящо се в гр. Варна, бул. “Княз Борис I“ №77, ниво партер с идентификатор 10135.2560.344.3 (едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, шест, нула, точка, три, четири, четири, точка, три), функционално предназначение: сграда за образование, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 1300.00лв. /хиляда и триста лева/ без включен ДДС. Съгласно заповед РД-14-59/13.04.2023г. търгът да се проведе от 09:30ч. на 22.05.2023г. в конферентна зала 320 в Учебен корпус – 1 на Икономически университет – Варна с адрес бул.”Княз Борис I” № 77, гр.Варна с тайно наддаване, като предлаганата цена представлява месечната наемна цена без включен ДДС, посочена в български лева.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 19 май 2023 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/
 3. Заповед за избор на наемател

5. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед РД-14-131/19.08.2022г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Жилищна сграда“ със ЗП 51.00 (петдесет и един) кв.м. и „Нежилищна сграда“ със ЗП 43.00 (четиридесет и три) кв.м., находящи се зад Студентско общежитие блок 2, с адрес гр. Варна, район Приморски, община Варна, област Варна, ул. “Брегалница“ №65, с предоставени права за управление на Икономически университет – Варна с идентификатори № 10135.2556.127.15 (едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, шест, точка, едно, две, седем, точка, петнадесет) и №10135.2556.127.14 (едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, шест, точка, едно, две, седем, точка, четиринадесет), с предназначение жилищна и нежилищна сграда, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК Варна, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 140.00лв. /сто и четиридесет лева/ без включен ДДС. Съгласно заповед РД-14-131/19.08.2022г., търгът да се проведе от 11:00ч. на 26.09.2022г. в конферентна зала 116 в Учебен корпус – 1 на Икономически университет – Варна с адрес бул.”Княз Борис I” № 77, гр.Варна с тайно наддаване, като предлаганата цена представлява месечната наемна цена без включен ДДС, посочена в български лева.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 23 септември 2022 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/

6. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед РД-14-132/19.08.2022г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на по 1 /един/ квадратен метър площ за поставяне на по 1 брой кафе машина в Студентско общежитие блок 1 и Студентско общежитие блок 2, с адрес гр. Варна, район Приморски, община Варна, област Варна, ул. “Брегалница“ №65, бл.1 и бл.2, сутерен на всяка сграда. Сгради, публична държавна собственост, с предоставени права за управление на Икономически университет – Варна в сгради с идентификатори №10135.2556.127.5 (едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, шест, точка, едно, две, седем, точка, пет) и №10135.2556.127.1 (едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, шест, точка, едно, две, седем, точка, едно), с функционално предназначение на сградите - общежитие, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменени със заповеди № 18-9005-27.11.2017/27.11.2017г. и № 18-9001-27.11.2017/27.11.2017г. на началника СГКК – Варна, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер общо на 260.00лв. /двеста и шейсет лева/ без включен ДДС. Съгласно заповед РД-14-132/19.08.2022г., търгът да се проведе от 10:00ч. на 26.09.2022г. в конферентна зала 116 в Учебен корпус – 1 на Икономически университет – Варна с адрес бул.”Княз Борис I” № 77, гр.Варна с тайно наддаване, като предлаганата цена представлява месечната наемна цена без включен ДДС, посочена в български лева.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 16 август 2022 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/
 3. Заповед за избор на наемател

7. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед РД-14-130/19.08.2022г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на по 1 /един/ квадратен метър площ за поставяне на по 1 брой вендинг машина в Студентско общежитие блок 1 и Студентско общежитие блок 2, с адрес гр. Варна, район Приморски, община Варна, област Варна, ул. “Брегалница“ №65, бл.1 и бл.2, сутерен на всяка сграда. Сгради, публична държавна собственост, с предоставени права за управление на Икономически университет – Варна в сгради с идентификатори №10135.2556.127.5 (едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, шест, точка, едно, две, седем, точка, пет) и №10135.2556.127.1 (едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, шест, точка, едно, две, седем, точка, едно), с функционално предназначение на сградите - общежитие, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменени със заповеди № 18-9005-27.11.2017/27.11.2017г. и № 18-9001-27.11.2017/27.11.2017г. на началника СГКК – Варна, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер общо на 260.00лв. /двеста и шейсет лева/ без включен ДДС. Съгласно заповед РД-14-130/19.08.2022г., търгът да се проведе от 10:30ч. на 26.09.2022г. в конферентна зала 116 в Учебен корпус – 1 на Икономически университет – Варна с адрес бул.”Княз Борис I” № 77, гр.Варна с тайно наддаване, като предлаганата цена представлява месечната наемна цена без включен ДДС, посочена в български лева.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 23 септември 2022 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/

8. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-108/13.07.2022 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот-публична държавна собственост, представляваща обособено помещение със ЗП 156.31 (сто петдесет и шест цяло и тридесет и един) кв. м., състоящо се от основна зала с площ от 114.46 (сто и четиринадесет цяло и четиридесет и шест стотни) кв. м. и две прилежащи сервизни помещения с обща площ от 41.85 (четиридесет и един квадрата и осемдесет и пет стотни) кв. м., находящо се в гр. Варна, бул.“Княз Борис I“ №77, на първи етаж от надстройката в сграда с идентификатор 10135.2560.344.1 (едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, шест, нула, точка, три, четири, четири, точка, едно), функционално предназначение: сграда за образование, цялата със ЗП от 1270 (хиляда двеста и седемдесет) кв. м. по КККР на гр. Варна, одобрени със заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК, последно изменени със заповед №18-2083-15.03.2016/15.03.2016г. на началника на СГКК-Варна, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 1000.00лв. /хиляда лева/ без включен ДДС. Съгласно заповед РД-14-108/13.07.2022г. търгът да се проведе от 09:00ч. на 17.08.2022г. в конферентна зала 320 в Учебен корпус – 1 на Икономически университет – Варна с адрес бул.”Княз Борис I” № 77, гр.Варна с тайно наддаване, като предлаганата цена представлява месечната наемна цена без включен ДДС, посочена в български лева.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 16 август 2022 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/
 3. Заповед за избор на наемател

9. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед РД-14-105/11.07.2022г., изменена със заповед РД-14-107/13.07.2022г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от сграда публична държавна собственост, с предоставени права за управление на Икономически университет – Варна по АДС №9200/01.11.2016г. находяща се в имот с идентификационен №10135.2560.344, сграда с идентификационен №10135.2560.344.3, предходен АДС №2969/27.03.2000г, гр. Варна, район Приморски, община Варна, област Варна, бул.“Княз Борис I“ №77, представляваща 4 /четири/ квадратни метра площ за поставяне на 1 брой банкомат, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 1 100.00лв. /хиляда и сто лева/ без включен ДДС. Съгласно заповед РД-14-105/11.07.2022г., изменена със заповед РД-14-107/13.07.2022г. търгът да се проведе от 10:00ч. на 17.08.2022г. в конферентна зала 320 в Учебен корпус – 1 на Икономически университет – Варна с адрес бул.”Княз Борис I” № 77, гр.Варна с тайно наддаване, като предлаганата цена представлява месечната наемна цена без включен ДДС, посочена в български лева.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 16 август 2022 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/
 3. Заповед за явна фактическа грешка
 4. Заповед за избор на наемател

10. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-83/14.06.2022 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Кухня към студентски стол“, находяща се в Учебен корпус 2 – сграда, публична държавна собственост, с предоставени права за управление на Икономически университет – Варна, АДС №9218/21.11.2016г., находяща се в поземлен имот с идентификационен №10135.2554.105 с адрес ул.“Евлоги Георгиев“ №24 сграда с идентификационен №10135.2554.105.8, гр. Варна, район Приморски, община Варна, област Варна, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 2 300.00лв. (две хиляди и триста лева) без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 18 юли 2022 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/
 3. Заповед за избор на наемател

11. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-23/17.02.2022 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Помещение в нежилищна част с площ 309,00м2“, находящо се в Студентско общежитие блок 2 – сграда, публична държавна собственост, с предоставени права за управление на Икономически университет – Варна, АДС №9436/06.12.2017 г. с адрес ул. “Брегалница“ №65, бл.2, гр. Варна, район Приморски, община Варна, област Варна, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 898.00лв. (осемстотин деветдесет и осем лева) без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 24 март 2022 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/
 3. Заповед за избор на наемател

12. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-185/15.12.2021 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Помещение в нежилищна част с площ 81,51м2“, находящо се в Студентско общежитие блок 1 – сграда, публична държавна собственост, с предоставени права за управление на Икономически университет – Варна, АДС №9436/06.12.2017 г., находяща се в имот с идентификационен №10135.2556.127 с адрес ул. “Брегалница“ №65, бл.1 сграда с идентификационен №10135.2556.127.5, гр. Варна, район Приморски, община Варна, област Варна, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 598.00лв. (петстотин деветдесет и осем лева) без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 17 януари 2022 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/
 3. Заповед за избор на наемател

13. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-184/15.12.2021 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Самостоятелно обособено помещение в сграда за образователни услуги за извършване на административни дейности с площ 100,00м2“, находящо се в гр. Варна, бул.”Княз Борис I” №77, етаж I Учебен блок -1 – сграда, публична държавна собственост, с предоставени права за управление на Икономически университет – Варна, АДС №9200/01.11.2016г. находяща се в имот с идентификационен №10135.2560.344, сграда с идентификационен №10135.2560.344.3, предходен АДС №2969/27.03.2000г, гр. Варна, район Приморски, община Варна, област Варна, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 2 600.00лв. (две хиляди и шестотин лева) без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 17 януари 2022 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/

14. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-186/15.12.2021 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Кафе-сладкарница“ с наемна площ от 156,31 кв.м., 114,46 кв.м. от които са площ на търговското помещение, а останалите 41,85 кв.м. са площ на две прилежащи сервизни помещения, находяща се в Учебен корпус 1 на ИУ-Варна с адрес гр. Варна, район Приморски, община Варна, област Варна, бул.“Княз Борис I“ №77, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 700.00лв. /седемстотин лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 17 януари 2022 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/

15. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-183/15.12.2021 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Кухня към студентски стол“, находяща се в Учебен корпус 2 – сграда, публична държавна собственост, с предоставени права за управление на Икономически университет – Варна, АДС №9218/21.11.2016г., находяща се в поземлен имот с идентификационен №10135.2554.105 с адрес ул.“Евлоги Георгиев“ №24 сграда с идентификационен №10135.2554.105.8, гр. Варна, район Приморски, община Варна, област Варна, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 2 230.00лв. (две хиляди двеста и тридесет лева) без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 17 януари 2022 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/

16. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-182/15.12.2021 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на по 1 /един/ квадратен метър площ за разполагане на вендинг машина за кафе и топли напитки и на 1 /един/ квадратен метър площ за разполагане на автомат за пакетирани стоки в коридора на първия етаж на Учебен корпус – 3, сграда, публична държавна собственост, с предоставени права за управление на Икономически университет – Варна съгласно АПДС № 9125/11.08.2016г. с адрес гр. Варна, район Младост бул. “Сливница“ №158-А, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на:

- 1 /един/ квадратен метър площ за разполагане на вендинг машина за кафе месечна наемна стойност не по-малко от 100.00лв. (сто лева) без включен ДДС и

- 1 /един/ квадратен метър площ за разполагане на автомат за пакетирани стоки месечна наемна стойност не по-малко от 100.00лв. (сто лева) без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 17 януари 2022 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/
 3. Заповед за избор на наемател

17. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-107/07.09.2021 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 и чл.41, ал.2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Офис с наемна площ 30,81м2, находящ се на първи етаж на Студентско общежитеи 1 на ИУ-Варна с адрес гр.Варна, ул.”Брегалница” №65, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 340.00лв. /триста и четиридесет лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 11 октомври 2021 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/
 3. Заповед за избор на наемател

18. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-106/07.09.2021 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 и чл.41, ал.2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Офис с наемна площ 100,00м2, находящ се на първи етаж на Учебен корпус 1 на ИУ-Варна с адрес гр.Варна, бул.”Княз Борис I” №77, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 3 600.00лв. /три хиляди и шестотин лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 11 октомври 2021 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/

19. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-108/07.09.2021 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем „Кафе-сладкарница“ с РЗП 132,00 кв. м., представляващ обособен обект за ползване като „Кафе-сладкарница“, находящо се в партера на Учебен корпус 2 на ИУ-Варна с адрес ул. “Евлоги Георгиев“ №24, гр. Варна, община Варна, област Варна в сграда с идентификационен №10135.2554.105.10, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 1 080.00лв. /хиляда и осемдесет лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 11 октомври 2021 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/
 3. Заповед за избор на наемател

20. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-65/04.06.2021 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Офис с наемна площ 30,81м2, находящ се на първи етаж на Студентско общежитеи 1 на ИУ-Варна с адрес гр.Варна, ул.”Брегалница” №65, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 400.00лв. /четиристотин лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 09 юли 2021 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/

21. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-64/04.06.2021 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Офис с наемна площ 100,00м2, находящ се на първи етаж на Учебен корпус 1 на ИУ-Варна с адрес гр.Варна, бул.”Княз Борис I” №77, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 5 020.00лв. /пет хиляди и двадесет лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 09 юли 2021 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/

22. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-63/04.06.2021 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на по 1 /един/ квадратен метър площ за разполагане на вендинг машини за кафе и топли напитки – 2 броя и на по 2 /два/ квадратни метра площ за разполагане на автомати за пакетирани стоки и безалкохолни напитки – 2 броя в коридорите на първите етажи на Студентско общежитие блок 1 и Студентско общежитие блок 2 – сгради, публична държавна собственост, с предоставени права за управление на Икономически университет – Варна, АДС №9436/06.12.2017 г. находящи се в имот с идентификационен №10135.2556.127 с адрес ул. “Брегалница“ №65, бл.1 сграда с идентификационен №10135.2556.127.5 и бл.2 сграда с идентификационен №10135.2556.127.1, гр. Варна, район Приморски, община Варна, област Варна, при начални тръжни цени на едномесечни наемни вноски, както следва:

 • 1 /един/ квадратен метър площ в коридорите на първи етаж на Студентско общежитие блок 1 – месечна наемна стойност не по-малко от 80.00лв. /осемдесет лева/ без включен ДДС;
 • 1 /един/ квадратен метър площ в коридорите на първи етаж на Студентско общежитие блок 2 – месечна наемна стойност не по-малко от 80.00лв. /осемдесет лева/ без включен ДДС;
 • 2 /два/ квадратни метра площ в коридорите на първи етаж на Студентско общежитие блок 1 – месечна наемна стойност не по-малко от 100.00лв. /сто лева/ без включен ДДС и
 • 2 /два/ квадратни метра площ в коридорите на първи етаж на Студентско общежитие блок 2 – месечна наемна стойност не по-малко от 110.00лв. /сто и десет лева/ без включен ДДС,

съгласно изготвени пазарни оценки от 05.11.2020 г. и 25.05.2021 г.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 09 юли 2021 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Приложения към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/
 3. Заповед за избор на наемател
  Заповед за избор на наемател от 17.11.2021 г.

23. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-19/16.02.2021 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Книжарница“ с РЗП 34,49 кв.м., представляваща търговска зала, находяща се в партера на Учебен корпус 3 на ИУ-Варна с адрес бул. “Сливница“ №158-А гр. Варна, община Варна, област Варна, сграда с идентификационен №10135.3513.1932.4., при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 300.00лв. /триста лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 22 март 2021 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/
 3. Заповед за определяне на наемател

24. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-3117/13.11.2020 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Кафе-бар“ с /ЗП/ 100 кв.м., представляващо търговска зала, складови и помощни помещения, находящ се в партера на студентски общежития корпус – 3 на ИУ-Варна, сграда с идентификационен №10135.2563.1966.1, с адрес ул. “Д-р Борис Божков“ №1, гр. Варна, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 970.00лв. /деветстотин и седемдесет лева/ без включен ДДС по пазарна оценка изготвена на 09.11.2020г.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 17 декември 2020 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Заповед № РД-14-3117/13.12020г.
 2. Проекто-договор
 3. Приложения /DOC формат/

25. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-3118/13.11.2020 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Сграда за обществено хранене“ с /ЗП/ 586 кв.м. с идентификационен № 10135.2563.1966.2 на партерен етаж, находяща се в имот с идентификационен №10135.2563.1966 с адрес ул. “Д-р Борис Божков“ №1, гр. Варна, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 970.00лв. /деветстотин и седемдесет лева/ без включен ДДС по пазарна оценка изготвена на 04.11.2020г.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 17 декември 2020 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Заповед № РД-14-3118/13.12020г.
 2. Проекто-договор
 3. Приложения /DOC формат/
 4. Заповед за прекратяване на търга

26. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-3117/13.11.2020 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на по 2 /два/ квадратни метра площ за разполагане на автомати за пакетирани стоки и безалкохолни напитки в коридорите на първи етаж на Студентско общежитие блок 1 и Студентско общежитие блок 2 – сгради, публична държавна собственост, с предоставени права за управление на Икономически университет – Варна, находящи се в имот с идентификационен №10135.2556.127 с адрес ул. “Брегалница“ №65, бл.1 сграда с идентификационен №10135.2556.127.5 и бл.2 сграда с идентификационен №10135.2556.127.1, гр. Варна, при начални тръжни цени на едномесечни наемни вноски, както следва:

 • 2 /два/ квадратни метра площ в коридорите на първи етаж на Студентско общежитие блок 1 – месечна наемна стойност не по-малко от 100.00лв. /сто лева/ без включен ДДС и
 • 2 /два/ квадратни метра площ в коридорите на първи етаж на Студентско общежитие блок 2 – месечна наемна стойност не по-малко от 110.00лв. /сто и десет лева/ без включен ДДС,

съгласно изготвена пазарна оценка от 05.11.2020 г.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 17 декември 2020 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Заповед № РД-14-3119/13.12020 г.
 2. Проекто-договор
 3. Приложения /DOC формат/
 4. Заповед за определяне на наемател
 5. Заповед за прекратяване

27. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-2594/01.10.2020 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на полукръгъл склад, конструкция метална с РЗП 289кв.м. и работилница, конструкция масивна с РЗП 111кв.м., при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 1 010.00лв. /хиляда и десет лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 09 ноември 2020 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/
 3. Заповед за определяне на наемател

28. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-2593/01.10.2020 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: „Комплекс за учебни и практически занятия на студенти” с наемна площ от 262.40кв.м., находящ се в гр.Варна, ж.к.“Чайка“ №128, партерен етаж с площ 262.40кв.м., при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 1 400.00лв. /хиляда и четиристотин лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 09 ноември 2020 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/
 3. Заповед за определяне на наемател

29. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-318/06.02.2020 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Почивна база на Икономически университет - Варна” с площ от 480.00кв.м., включваща 11 бунгала, клуб и пикници, находяща се в с.Шкорпиловци, местност „Мечо ухо“, при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 450.00лв. /четиристотин и петдесет лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 11 март 2020 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/
 3. Заповед за определяне на наемател

30. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-317/06.02.2020 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: „Комплекс за учебни и практически занятия на студенти” с наемна площ от 262.40кв.м., находящ се в гр.Варна, ж.к.“Чайка“ №128, партерен етаж с площ 262.40кв.м., при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 1 400.00лв. /хиляда и четиристотин лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 11 март 2020 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/

31. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА на основание заповед № РД-14-1147/21.05.2020 г., чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: „Комплекс за учебни и практически занятия на студенти” с наемна площ от 262.40кв.м., находящ се в гр.Варна, ж.к.“Чайка“ №128, партерен етаж с площ 262.40кв.м., при началната тръжна цена на едномесечна наемна вноска в размер на 1 400.00лв. /хиляда и четиристотин лева/ без включен ДДС.

Краен срок за предаване на офертите до 14:00 часа на 25 юни 2020 г. на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен блок № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Документация към търга:

 1. Документация
 2. Приложения /DOC формат/