Икономически университет – Варна

Стокознание и митническа дейност

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2023

С решение на Академичен съвет на ИУ-Варна от 05 ноември 2015 г. наименованието на специалност "Стокознание" при Икономически университет – Варна е променено на "Стокознание и митническа дейност", а непосредствено след това е актуализирана и учебната документация (учебен план и учебни програми). В учебния план са включени следните нови учебни дисциплини: "Митническа дейност"; "Митническо представителство"; "Данъчно и митническо облагане"; "Митнически режими и процедури"; "Стоков и митнически контрол".

В специалността се осигурява подготовка на студентите за изпълнение на мениджърски функции в областта на митническия и стоков контрол. Студентите получават задълбочени теоретични и приложими в практиката знания за: състава, свойствата и качеството на стоките, класификацията, асортимента и основите на производството им; стандартизацията и сертификацията на стоките; методите и методологията за оценка на качеството на стоките; митническата дейност; организацията и провеждането на стоковия и митническия контрол; идентификацията на произхода на стоките, тарифното класиране, митническите режими и процедури, обмитяването на стоките и управлението на търговския бизнес.

Какво се изучава?

 Специалните дисциплини, които се изучават, са:

 • Основи на стокознанието на хранително-вкусовите стоки
 • Стокознание на храните от животински произход
 • Стокознание на храните от растителен произход
 • Основи на стокознанието на промишлените стоки
 • Стокознание на битовите стоки
 • Стокознание на текстилните и обувни стоки
 • Стандартизация, метрология, квалиметрия
 • Сензорни и експертни методи за анализ
 • Митническа дейност
 • Митническо представителство
 • Стоков и митнически контрол
 • Стокови борси
 • Митнически режими и процедури
 • Мениджмънт на опаковките и др.

     Студентите, завършили специалност "Стокознание и митническа дейност", могат да се реализират като:

 • специалисти по оценка и контрол на качеството на стоките в организации и фирми, занимаващи се с производство, маркетинг, логистика и съхранение на стоки;
 • инспектори по митнически стоков контрол в митническите дирекции;
 • експерти в Агенция "Митници";
 • митнически посредници;
 • инспектори в икономическа полиция;
 • брокери в стокови борси и борсови посредници;
 • специалисти в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на пазара;
 • застрахователни агенти и вещи лица по установяване на щети и повреди на стоки;
 • одитори по качеството;
 • инспектори в данъчни и застрахователни агенции;
 • експерти по защита на потребителските интереси и др.
 • Програмите и учебният план на специалност "Стокознание и митническа дейност" отговарят по основните си параметри и професионална насоченост на тези в редица европейски водещи университети, което показва актуалност на изучаваните дисциплини и позволява мобилност на подготвяните кадри.

 

 

I. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции, които придобиват студентите от ОКС „бакалавър“, обучаващи се в специалност „Стокознание и митническа дейност”;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се студенти за възможната професионална реализация след завършването им.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с помощта на съвременни методи и средства

 

II. Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалността е да се формират съвкупни общо професионални и специални знания, а също и практически умения, които да подготвят студентите като високо квалифицирани специалисти в областта на  качеството на стоките, неговия контрол, управление и митническата дейност. Конкретното описание на възможностите за реализация (трудовите дейности) е посочено в раздел IV на настоящата характеристика.

Основните знания, умения и компетенции, които се постигат със специалността, са в следните насоки:

1.    Анализ и диагностика на икономическите фактори и пазарната среда с цел:

 • адаптиране към факторите на външната среда;
 • анализ на асортиментната политика на фирмите и предлагане на иновационна политика съобразно спецификата на конкретните пазари;
 • анализ на състоянието и равнището на качеството на стоките в компаниите и разработване на критерии за качество.        

2.  Анализ на дейностите във фирмите и подобряване на мениджмънта чрез:

 • анализ, планиране, организиране и управление на логистичната и търговската дейност на фирмите;
 • организация и планиране на стандартизационната и сертификационната дейност на организациите;
 • управление на опаковъчната дейност;
 • оценка и контрол на качеството на предлаганите на пазара стоки;
 • анализ и осъществяване на митническа дейност, контрол и посредничество;
 • управление на търговските и логистичните дейности.
   

III. Обучение по специалност „Стокознание и митническа дейност“

Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления:

Първото направление обхваща дисциплини, които осигуряват широка фундаментална подготовка на студентите в областта на: икономиката, управлението, финансите, маркетинга, приложната математика, информатиката, счетоводството, статистиката, правото, мениджмънта, академичните изследвания и др.

Второто направление включва университетски специални дисциплини, които целят да изградят профилирана подготовка. За целта в учебния план са включени два блока с избираеми университетски специални дисциплини (предприемачество, планиране и прогнозиране, управление на проекти, икономика на предприятието, качество и безопасност на стоките и др.), както и една специална дисциплина „Химия“. По този начин студентите задълбочават своите знания в желано от тях направление и допълват възможностите си за професионална икономическа реализация. 

Третото направление обхваща специални дисциплини, които са насочени към формиране на професионални знания и компетенции относно: качеството на стоките; хранителната ценност и лечебно-диетичните свойства на хранително-вкусовите стоки; методите за изследване, контрол и оценка на стоките; микробиологичните процеси и промени в стоките; общотеоретичните и практически проблеми в областта на стокознанието на промишлените и хранителните стоки от животински и растителен произход; теоретичните основи и практическите аспекти на приложение на сензорния анализ за оценка на качеството; стандартизацията и метрологията на стоките; експертните методи за изследване и анализ на стоките; мениджмънта на опаковките; управлението на търговските операции; митническата дейност, митническото представителство, митническите режими и процедури, стоковия и митнически контрол и др.

За тяхното усвояване се прилагат съвременни форми на обучение като: практически лабораторни упражнения и изследвания, посещения в практиката, решаване на казуси, разработване на курсови проекти, работа в екип, делови игри и други.

След шести семестър студентите провеждат практическо обучение в рамките на 45 календарни дни. Това им позволява да задълбочат практико – приложния аспект на придобитите знания и да повишат своята професионална подготовка.

Обучението по специалността се реализира в редовна форма, като се приемат кандидати, завършили средното си образование в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „бакалавър“ по икономика. Обучението се осъществява в 8 семестъра и завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС „бакалавър” по професионално направление „Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

 

 IV. Възможности за реализация

Цел на специалност „Стокознание и митническа дейност” е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят в контролни и бизнес организации и/или техни подразделения и/или в структурите на администрацията, (2) могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти по стоков и митнически контрол, (3) управляват поверените им ресурси на организациите-работодатели, (4) оползотворяват възможностите за бизнес развитие, (5) мислят креативно, анализират контролните и бизнес процеси, и в частност стоковите и митническите.

Студентите, завършили тази специалност, могат да се реализират като функционални специалисти и/или мениджъри в сферата на производството, обръщението и потреблението на публични и бизнес организации на следните позиции: ръководители на отдели за пласмент и снабдяване; мениджъри по стоков контрол и качество; мениджъри в отделите по иновация на стоките; ръководител/мениджър на отдел „Качество на стоките“; експерти по стоков и митнически контрол; специалист „Качество и контрол на стоките“; брокери в стоковите борси; търговски и борсови представители; ръководители на отдели в търговски вериги; инспектори по митнически стоков контрол; митнически представители и посредници; инспектори и специалисти в икономическа полиция; вещи лица по стокови, митнически и съдебни експертизи; специалисти в поделенията на Агенция „Митници“ и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор; ръководители и специалисти в организации по защита на потребителските интереси и др.

 

V. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Стокознание и митническа дейност“

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

 • Самостоятелност и отговорност:
 • притежават способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поемат отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявяват творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценяват необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;
 • Компетентности за учене:
 • последователно оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения, и планират необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;
 • Комуникативни и социални компетентности:
 • формулират и излагат ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразяват отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявяват широк личен мироглед и показват разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общуват на някои от най-разпространените европейски езици.
 • Професионални компетентности:
 • извършват класификация, формиране и анализ на стоковия асортимент;
 • договарят, контролират, анализират и оценяват качеството на стоките по цялата логистична верига и през целия им жизнен цикъл;
 • прилагат практическите умения за сензорен анализ, експертна оценка, митнически и стоков контрол;
 • идентифицират произхода на стоките, тарифното класиране и оформяне на стоките, митническите процедури и митническото представителство;
 • организират стандартизационната и  метрологичната дейност във фирмите;
 • управляват асортиментната политика, качеството на стоките и конкурентоспособността във фирмите.

                                                                                                                           

 

 

 

Специалност
Начална година
2023
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Информатика 1 9 Изпит 270 195 75
Микроикономика 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Приложна математика 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Мениджмънт 2 8 Изпит 240 165 75
Макроикономика 2 8 Изпит 240 165 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на правото 2 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на счетоводството 3 9 Изпит 270 195 75
Въведение във финансите 3 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 3 1 Текуща оценка 30 0 30
Маркетинг 3 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Физическо възпитание 4 1 Текуща оценка 30 0 30
Общо за Фундаментални 91 2730 1815 915
Специални
Академични изследвания 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Химия 4 9 Изпит 270 195 75
Микробиология на стоките 5 7 Изпит 210 150 60
Стандартизация, метрология и квалиметрия 5 8 Изпит 240 195 45
Основи на стокознанието на промишлените стоки 5 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 5 6 Изпит 180 120 60
Стокознание на битовите стоки 6 7 Изпит 210 135 75
Основи на стокознанието на хранително-вкусовите стоки 6 9 Изпит 270 195 75
Сензорни и експертни методи за анализ 6 5 Изпит 150 75 75
Избираеми дисциплини (1) 6 4 Изпит 120 60 60
Стокознание на текстилните и обувни стоки 7 8 Изпит 240 165 75
Стокознание на храните от животински произход 7 8 Изпит 240 165 75
Митнически режими и процедури 7 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 7 6 Изпит 180 120 60
Управление на търговските операции 8 5 Изпит 150 75 75
Мениджмънт на опаковките 8 4 Изпит 120 60 60
Стокознание на храните от растителен произход 8 7 Изпит 210 135 75
Стоков и митнически контрол 8 4 Изпит 120 75 45
Общо за Специални 117 3510 2355 1155
Университетски специални
Въведение в статистиката 4 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Практическо обучение
Практическо обучение 6 8 Изпит 240 240 0
Общо за Практическо обучение 8 240 240 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 247 7410 5145 2265


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-немски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-френски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-руски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-португалски 3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Административно-правно обслужване 5 3 90 60 30
Физическо възпитание
Семестър 5
Семестър 6
Семестър 7
5, 6, 7 1, 1, 2 120 0 120
Бизнес култура и традиции 6 3 90 60 30
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти