Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Стокознание" относно държавна изпитна сесия  – м.септември 2022 г. Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Стокознание".

Информация, свързана с тържествените промоции на ОКС "бакалавър" и "магистър", се публикува в меню Обучение, Дипломиране (за всяка обучителна степен) и модул Събития на сайта на ИУ-Варна.

Тържествена промоция Випуск 2022, ОКС "магистър": https://ue-varna.bg/bg/news/item/1912

Тоги и шапки може да получите в кабинет 314 Б от 11:00 до 12:00 часа на 02.12.2022 г. Моля, носете попълнена декларация. Дипломантите връщат тогата веднага след промоцията до 15:30 часа.