Икономически университет – Варна

Документи за кандидатстване

Кандидат-магистрите подават следните документи:

1. диплома-оригинал за придобита ОКС "професионален бакалавър", "бакалавър" или "магистър" и копие на същата (след проверка от длъжностното лице копието се оставя за съхранение към описа; оригиналът на дипломата се връща на кандидата). Кандидатите с дипломи от чуждестранни висши училища представят нотариално заверено копие на дипломата с всички необходими заверки съгласно международно-правните норми и легализиран превод на същата, както и удостоверение на ИУ-Варна за признаване на придобито висше образование;

2. студентска книжка – за завършилите ИУ-Варна, които не са получили диплома за завършена образователно-квалификационна степен;

3. академична справка – за завършилите други висши училища, които не са получили дипломите си; в академичната справка е необходимо да са посочени среден успех от следването, оценка от държавен изпит, специалност и професионално направление, година на дипломиране;

4. заявление - състезателен картон (по образец, валиден само за ИУ-Варна);

5. документ за самоличност;

6. документ (диплома за завършена ОКС или международно признат сертификат), удостоверяващ владеенето на чужди езици – за специалностите с обучение на чужд език;

7. документ за внесена такса за участие в кандидатстудентския прием;

8. документ, удостоверяващ обстоятелства за освобождаване от такса за кандидатстване на: инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70  и над 70 на сто, военноинвалиди и военнопострадали, кръгли сираци, майки с 3 и повече деца, близнаци кандидатствали едновременно;

9. декларация за съгласие за обработка на лични данни.

При условие, че кандидатстващият притежава дипломи за няколко степени на висше образование, може да кандидатства само с една от тях, по избор.

Документите за кандидатстване се подават лично или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което се оставя на съхранение заедно с документите на кандидата.

Подадените кандидат-студентски документи важат за кандидатстване едновременно за всички обявени места, при условие че са записани със съответните шифри в състезателния картон.

След подаване на документите не се допускат промени в състезателния картон.

Не се приемат кандидат-студентски заявления, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо.

Отговорността за подреждането на магистърските специалности и формите на обучение в състезателния картон е изцяло на кандидат-магистъра. При класирането се спазва последователността на шифрите на специалностите, а не тяхното словесно описание.