Икономически университет – Варна

Център за международна образователна дейност

Център за международна образователна дейност (ЦМОД) е обслужващо звено към ИУ-Варна. Центърът координира и подпомага факултетите и катедрите при обучението на бакалаври и магистри по специалности и програми с преподаване на чужд език. Оказва помощ и при дейността на специализираните обслужващи звена за организацията и осъществяването на приема и адаптацията на чуждестранните студенти.

Основни задачи на центърa:

  • да предоставя методическа помощ при подготовката на учебните планове и програми с преподаване на чужд език;
  • да подпомага и координира дейността на катедрите, които водят специалности и програми с преподаване на чужд език;
  • да подпомага и координира дейността на катедра "Езиково обучение и комуникация" по организацията и провеждането на подготвителни езикови курсове за кандидати за бакалаври и магистри;
  • да проучва и подпомага разкриването на съвместни образователни програми с утвърдени университети в България, Европа и света;
  • да проучва търсенето на образователни услуги с преподаване на чужд език;
  • да подпомага подготовката и организацията на приема на чуждестранни граждани съвместно със специализираните обслужващи звена;
  • да организира процеса по подбор на преподаватели, гост-преподаватели и специалисти от практиката.

Организационната структура на центъра включва директор и методичен съвет. Методичният съвет е колективен орган на управление, който се занимава със стратегическото управление на дейността на ЦМОД. Оперативното управление се осъществява от директора на центъра.

За повече информация вижте Международна дейност на ИУ – Варна

Евгени Райчев

Евгени Райчев

Евгени Райчев

Лице за контакти

Студентска улица, ет. 1

+359 882164775

+359 52830812

e.raychev@ue-varna.bg