Икономически университет – Варна

Проект "Студентски практики - Фаза 2" 

ГРАФИК

за приемане на Договори със студенти от Икономически университет – Варна
по проект „Студентски практики – Фаза 2”

Дати за приемане на договори

Възможна най-ранна дата за начало на практическо обучение

Възможна най-ранна дата за получаване на вече подписан договор за практическо обучение

18.08.2022 г.
29.08.2022 г.
26.08.2022 г.
22.08, 23.08 и 24.08.2022 г.
05.09.2022 г.
02.09.2022 г.
29.08, 30.08 и 31.08.2022 г.
12.09.2022 г.
09.09.2022 г.

 

Договорите се предават от студента в офис „Стипендии и общежития“, Студентска улица, ет.1 в часовете от 09:00 до 12:00 и от 12:30 до 16:00 при г-жа Десислава Моллова, тел. 0882164762

Студентът, показвайки документ за самоличност, предава лично в ИУ-Варна следните документи:

(1) три екземпляра на договора за практическо обучение;

(2) декларация от студента (по образец);

(3) контролен лист (по образец), подписан от академичния наставник и студента.

*(4) Допълнителна декларация за чуждестранни студенти (по образец)

x

 

Удостоверенията за практиките, приключили през периода септември 2020 г. юли 2022 г. се получават лично от студентите срещу подпис в кабинет 209 при г-жа Мариана Гегова, тел. 0882164554


Договори и анекси с обучаващи организации и ментори:

Документите се предават на г-н Иван Михайлов, в каб. H-204, тел. 0882165677 , след предварителна уговорка. 

Необходимите документи включват:

  • За договор с обучаваща организация 3 екземпляра от генерирания договор и списък с ментори, който също се генерира от системата на проекта.
  • За договор с ментор – 3 екземпляра от генерирания договор и декларация за ментори, налична за изтегляне по-долу на настоящата страница.
  • Анекси към договори с ментори - 3 екземпляра от генерирания анекс.

Вече подписани екземпляри от договорите с организации и ментори, както и анексите към договорите с ментори, се получават от г-н Иван Михайлов, в каб. H-204, тел. 0882165677 , след визуализацията им в системата на проекта и предврителна уговорка по телефона.

Моля обучаващите организации, менторите, академичните наставници и студентите преди генериране на договори, да се запознаят с приложените указания.

Указания за АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ  |   Указания за генериране на Анекс към ДС на АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК

Указания за ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ (РАБОТОДАТЕЛИ) и МЕНТОРИ

Указания за СТУДЕНТИ - ИУ ВАРНА

Декларация за МЕНТОРИ

Декларация за СТУДЕНТИ

Декларация за чуждестранни студетни

Контролен лист АН

Общи условия за застраховка "ЗЛОПОЛУКА И ЗАБОЛЯВАНЕ" 

Стажовете по проект "Студентски практики - Фаза 2" не заместват задължителното по учебен план практическо обучение!

☎  За допълнителна информация и контакти с експерти от екипа  ☎

Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2” е финансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.