Икономически университет – Варна

Чуждестранни студенти приети по реда на ПМС 103 и 228

Студентите приети на основание ПМС №103/31.05.1993 и ПМС №228/20.05.1997 първата година от обучението си получават стипендия 12 месеца, за всеки месец по отделно.

Всеки следващ семестър, студентите получават стипендия, ако успехът им от предходните два семестъра е най-малко 4.00, при всички успешно положени изпити. Студентите не кандидатстват за стипендии чрез Web Student, тяхното студентско сътояние се проверява от инспектор "Студентски стипендии и общежития", ако отговарят на посочените условия - се отпуска стпинедия, ако не отговарят, стипендията се спира за съответния семестър.

Студентите трябва да  представят актуална банкова сметка( издадена от българска банка в лева) при инспектор "Студентски стипендии и общежития", в началото на съответния семестър.

Чуждестранните студенти не получават стипендия за времето, през което отсъстват от учебни занятия по причини, непредвидени в правилника на висшето училище.

Стипендиите са в размер на 240 лв. Изплащат се за всеки месец поотделно, до 5-то число на месеца следващ, месеца, за който се изплащат.