Икономически университет – Варна

Магистърски специалности

Специалности и продължителност на обучение ОКС "магистър"

Професионално направление "Икономика" - специалности:

Професионално направление "Администрация и управление"- специалности:

Професионално направление "Туризъм"- специалности:

Професионално направление "Информатика и компютърни науки"- специалности:


Продължителност на обучението – брой семестри

 

 Форма на обучение

Брой семестри за:

Същата специалност (СС)

Стопански науки и управление (СНУ)

Други направления и други области на висшето образование (ДНДО)

Същото професионално направление (СПН)

държавна
поръчка

платен прием

държавна поръчка

платен прием държавна
поръчка

платен
прием

държавна
поръчка

платен прием

Редовна

-

2

-

2 3

3

-

3

Задочна

-

2

-

2 -

3

-

3

Дистанционна

-

2

-

2 -

3

-

3

 

Продължителността на обучението е в зависимост от областта, в която кандидат-магистърът притежава диплома за завършена степен на висше образование. Диференцирана е за завършилите "Същата специалност" (СС), завършилите бакалаври и магистри в направление "Стопански науки и управление" (СНУ), завършилите "Други направления и други области" на висше образование (ДНДО) и завършили в "Същото професионално направление" (СПН) професионални бакалаври.

Продължителността на обучението за специалност Intercultural Business (Междукултурен бизнес - с преподаване на англ. език) е 4 семестъра - от септември 2023 до юни 2025.

Редовна форма на обучение за учебната 2023/2024 г. се предлага за специаности 'Счетоводство и контрол", "Международен бизнес и мениджмънт" (с преподаване на англ. език), "Мениджмънт на организациите", 'Мениджмънт на човешките ресурси", Публичен мениджмънт и административна власт", "Междукултурен бизнес" (с преподаване на англ. език), "Международен туристически бизнес", Мобилни и уеб технологии".

Задочна форма на обучение за учебната 2023/2024 г. се предлага за специалности "Счетоводство и контрол", "Строително предприемачество и недвижима собственост", "Управление на проекти", "Екоикономика", "Качество и експертиза на стоките", "Информационен мениджмънт в бизнеса" и "Международен туристически бизнес".

Задочната форма на обучение се организира на 50% аудиторна заетост спрямо редовната форма. Занятията са присъствени по график. В образователния процес се ползва и електронна платформа. Изпитите са присъствени.

Дистанционната форма на обучение за учебната 2023/2024 г. се предлага за специалности "Банков мениджмънт", "Финанси и иновации", "Корпоративен бизнес и управление", "Логистичен мениджмънт", "Омниканален търговски бизнес", "Аграрен бизнес" и "Бизнес консултиране", "Управление на продажбите и мърчандайзинг", "Реклама и медийни комуникации", "Маркетинг и бранд мениджмънт".

Дистанционната форма на обучение се организира на 20% аудиторна заетост спрямо редовната форма, като занятията са електронно базирани и са по график. Образователният процес се осъществява чрез електронна платформа. Семестриалните изпити се провеждат дистанционно в неприсъствен формат.