Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности ОКС "магистър" в Икономически университет – Варна относно държавната изпитна сесия.

Чл. 119 (1) До държавен изпит се допускат студентите, изпълнили всичките си задължения по учебен план.

(2) Държавните изпити се провеждат в три последователни сесии, непосредствено след приключване на учебната година, по предварително обявен график.

(3) Графикът за провеждане на държавните изпити се определя от АС.

(4) Студентите, придобили право да се явят на държавен изпит, са длъжни да го положат на две от трите последователни сесии.

(5) Редовната сесия е през месец юни, а поправителната – по избор на студента през месец септември или месец януари. Особените случаи се решават от ректора по предложение на дека- на.

(6) (Изм. - ОС, 27.06.2013 г., изм. и доп. – ОС, 10.11.2022 г.) Неявилите се или неуспешно положилите държавен изпит на определените сесии студенти се допускат повторно на още две последователни сесии, определени непосредствено след предходната поправителна сесия.

(7). (Нова - ОС, 27.06.2013 г., изм. и доп. – ОС, 10.11.2022 г.) При неположени или неуспешно положени държавни изпити, по реда на ал. 5 и ал. 6, студентите се отстраняват за срок от една година със заповед на ректора, считано от последната възможност за явяване на държавна изпитна сесия. Отстранените студенти могат да възстановят студентските си права по реда на чл.113, ал.6, ал.7 и ал.8.

(8). (Нова – ОС,10.11.2022 г.) Възстановените студенти по ал.7 се допускат до още 2 последователни държавни изпитни сесии, при условие, че са изпълнили всички задължения по учебния план на специалността, в която са възстановени. При неполагане или неуспешно полагане на държавните изпити студентите се отписват от ИУ – Варна.

Преходни разпоредби:

§6. (Нов - ОС,10.11.2022 г. ) Промените в чл. 104, ал. 2, чл. 113, ал.5, 6, 7 и 8, чл. 114, ал.1 и чл. 119, ал. 6, 7 и 8 влизат в сила от датата на приемането им.

§7. (Нов - ОС,10.11.2022 г.) За заварените случаи сроковете за отстраняване по чл. 104, чл. 113 и чл. 119 започват да текат от влизането в сила на промените.

Документи за допускане до държавна изпитна сесия през м. септември,  ОКС "магистър"
(29 и 30 август 2024 г.)

Студентите, завършили семестриално, които ще защитават дипломна работа или ще полагат държавен изпит през месец септември 2024 г. трябва да представят следните документи:

1. В методичния кабинет на съответната специалност при инспектор "Учебна дейност":

- Заявление (за магистри) за допускане до държавна изпитна сесия (купува се от книжарницата на 1 ет. в университета);
- Обходен лист (купува се от книжарницата) - заверен за липса на задължения към библиотеката
- Плик (среден формат В5) с надписан точен адрес по местоживеене, на който да бъде изпратена дипломата;
- Две снимки формат 3,5/4,5 см, като на гърба на снимките дипломантът написва факултетен №, специалност и трите си имена;
- Декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа, подписана от дипломант.

2. В сектор "Магистри"  - стая 114, ет.1

- Заявление за допускане до държавна изпитна сесия, заверено от инспектор УД на съответната специалност;
- Лична карта;
- Студенти, които ще се явяват на две нови последователни сесии на държавен изпит, подават заявление за допускане до Ректора на Икономически университет – Варна. Студентите, които вече са предали необходимите документи при инспекторите УД на специалностите, подават само попълнено ново заявление за допускане до държавна изпитна сесия. След подписването му от съответния инспектор УД се предава в сектор "Магистри"

Студентите, които ще се явяват на държавен изпит или защита на дипломна работа, задължително трябва да са върнали заетите от библиотеката книги преди подаване на документите. Не се допускат до държавен изпит студенти с непогасени задължения за общежития. 

Работно време на сектор "Магистри"

08:00 – 16:30

Почивки: 10:15 – 10:30
12:00 – 12:30
14:30 – 14:45

 

Методични кабинети по специалности

Специалност

Кабинет

Счетоводство и контрол

Н-110

Банков мениджмънт, Финанси и иновации, Публични финанси, Корпоративни финанси 

123 а

 Строително предприемачество и недвижима собственост, Управление на проекти

Н-111

Корпоративен бизнес и управление, Логистичен мениджмънт

Н-107

Аграрен бизнес, Бизнес консултиране офис "Стипендии и общежития", ет. 1

Глобален търговски бизнес

Н-106

Качество и експертиза на стоките

314 б

Международен туристически бизнес, Международен  бизнес, Конкурентно и бизнес разузнаване

Н-108

Управление на продажбите и мърчандайзинг, Реклама и медийни комуникации, Маркетинг и бранд мениджмънт, Корпоративен маркетинг

317

 Мениджмънт на организациите, Мениджмънт на човешките ресурси, Публичен мениджмънт и административна власт

225 б

 Мобилни и уеб технологии, Информационен мениджмънт в бизнеса, Информатика (англ. език), Computer science

317 б

Международен бизнес и мениджмънт (англ. език) 444
График за държавни изпити през есенната (поправителна) сесия  – м. септември 2024 г.
Специалност Дата за явяване на
Държавен изпит или защита на дипломна работа
Счетоводство и контрол  11 и 12.09.
Банков мениджмънт, Корпоративни финанси, Финанси и иновации 12.09.
Корпоративен бизнес и управление  12.09.
Логистичен мениджмънт  13.09.
Глобален търговски бизнес, Омникален търговски бизнес  11.09.
Строително предприемачество и недвижима собственост, Недвижими имоти и инвестиции  13.09.
Управление на проекти  12.09.
Бизнес консултиране, Екоикономика, Аграрен бизнес  12.09.
Качество и експертиза на стоките  13.09.
Мениджмънт на човешките ресурси, Мениджмънт на организациите, Публичен мениджмънт и административна власт  11.09.
Реклама и медийни комуникации, Управление на продажбите и мърчандайзинг, Корпоративен маркетинг, Маркетинг и бранд мениджмънт  13.09.
Мобилни и уеб технологии, Информационен мениджмънт в бизнеса, Computer science (англ. език)   11.09.
Международен туристически бизнес   13.09.
Международен бизнес и мениджмънт (англ. език)   13.09.
 

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от Сектор "Магистри" на 29 и 30 август 2024 г.

Редът за явяване по зали ще бъде обявен от съответните катедри в меню Дипломиране 2 (два) дни преди посочените в графика дати

Тържествена промоция Випуск 2023, ОКС "магистър"

Тогите ще се раздават и връщат в кабинетите на инспекторите учебна дейност на катедрите по съответните специалности. Повече информация може да намерите в уебсайтовете на всяка катедра, меню Дипломиране >> Тържествени промоции.