Икономически университет – Варна

Докторанти

Основите на академичното писане се полагат още през студентските години с възлагане на курсови проекти и реферати. Последователните и целенасочени усилия в областта на академичното писане и развитие на уменията за научноизследователска работа са задължителни за младите изследователи.

За да гарантира високи стандарти на академично писане, които отговарят на изискванията на международната академична общност, Икономически университет – Варна организира  курсове от докторско ниво.

Курсовете целят да запознаят участниците със спецификата, структурата и изискванията по отношение видовете научна продукция – доклад, статия, студия, монография. Обучението подпомага младите учени да развиват, формулират и презентират своите идеи по логически свързан и същевременно въздействащ начин, който провокира интерес и дискусия сред специализираната научна общност. Важен акцент на тези курсове е формирането и усъвършенстването на изследователски умения за ориентиране, критичен подбор и анализ на научна литература, както и нейното цитиране съобразно академичната етика и установените най-добри стандарти. Курсовете формират и актуализират уменията на обучаваните лица да търсят и откриват информационни източници в електронни ресурси и бази данни. Друга не по-малко значима цел на обучението е изграждане на умения и компетентности за подходящо оформление и визуализиране на резултатите от научните изследвания посредством обработка на списъци, статистически и бизнес данни с подходящи софтуерни продукти. И накрая, но не последно място, курсовете ще са ориентирани към придобиване на знания за самостоятелна стилова редакция, за да се представи научен продукт с висока степен на готовност за публикуване.