Икономически университет – Варна

Стипендии

Стипендиите в Икономически университет - Варна се отпускат съгласно Постановление № 90 на МС от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации, както и установения вътрешен ред на Комисията по социално-битови въпроси.

Право на стипендия по това постановление имат:

  • Студентите - български граждани, приети във висшите училища в страната в редовна форма на обучение с изключение на студентите, приети по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6 и чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висшето образование /студенти в платена форма на обучение/;
  • Докторантите - български граждани, приети на места субсидирани от държавата, във висши училища и научни организации в страната, с изключение на докторантите, приети по реда на чл. 21, ал. 5 от Закона на висшето образование
  • Студенти, докторанти и специализанти – български граждани, обучаващи се в чужбина по междуправителствени спогодби, когато в спогодбата е предвидено стипендията да се изплаща от българска страна;
  • Студенти, докторанти и специализанти – чужденци, приети във висшите училища и научни организации по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен или по актове на Министерски съвет, когато отпускането на стипендия е изрично предвидено в тях;
  • Студентите първи курс -"бакалавър" и "магистър" получават право на стипендии по "Успех", "Успех и доход" и "Приоритетно направление" след първия семестър на обучение. 

Право да кандидатстват за отпускане на степиндия имат студенти, чийто среден успех от предходните два семестъра, съответно за първи курс /бакалавър и магистър/ от първи семестър, не по-нисък от Добър 4,00. 

За класиране се взима успехът от следването да момента, не по-нисък от Добър 4,00.

Стипендиите се превеждат по банков път, по банкови сметки на студентите и докторантите, разкрити в избрана от тях банка. Банковите сметки се попълват от студента при кандидатстването в Online системата на ИУ-Варна.

 

Студентите нямат право на стипендия, когато:

Прекъсват или повтарят учебна година или семестър, с изключение на:

а) повтарящите поради болест;
б) студентките майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете;
в) повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в учебните планове и програми;

Студентите в последен семестър на обучение получават стипендия до края на месеца, в който приключва първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план. Студентките с деца до 6-годишна възраст, които не са се дипломирали на първа сесия, получават стипендия до края на месеца, в който приключва втората сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план.

 

Контакти


Десислава Моллова

Десислава Моллова

Десислава Моллова

Инспектор "Студентски стипендии и общежития"

Студентска улица, ет.1

052/830 809

0887/631 606

ios@ue-varna.bg