Икономически университет – Варна

Докторанти

Българските докторанти, обучаващи се в Република България на места, субсидирани от държавата, получават месечни стипендии в размер 1000 лв.

Стипендията се отпуска за 3 години при редовна докторантура след придобита образователно-квалификационна степен "магистър".

При удължаване срока на докторантурата стипендия не се изплаща.

Докторантите в редовна докторантура - държавен прием получават допълнително еднократна стипендия в следните случаи:

  1. при положително решение на съвета на първичното звено за готовността за защита пред научно жури в рамките на тригодишния срок на обучение - в размер 1000 лв.;
  2. при успешна защита на дисертационния труд в срок до една година след завършване на тригодишния срок на обучение - в размер 1000 лв.

Чуждестранните докторанти и специализанти получават стипендия до края на месеца, в който изтича срокът на докторантурата или специализацията. Те не получават стипендия при удължаване срока на докторантурата и за времето, когато не са в Република България, с изключение на случаите, предвидени в учебния или индивидуалния план за подготовка.

При удължаване срока на докторантурата стипендия не се изплаща.