Икономически университет – Варна

Документи за кандидатстване

1. Диплома за завършено средно образование.

2. Приложение към дипломата за завършено средно образование. В случай, че към дипломата не е приложена скала за оценяване, от която е видна максималната оценка, кандидатът трябва да представи официален документ, в който тя е описана.

3. Документ, издаден от компетентен орган, който удостоверява правото на кандидата да продължи образованието си във висшите училища в страната, където е получено средното образование. Този документ може да бъде издаден от училището, в което е завършено средното образование. В него задължително трябва да присъства текстът: "Полученото образование дава право на лицето да продължи обучението си във висшите учебни заведения в ... (страната на училището)." Образец на документа.

4. Сертификат от Регионалния инспекторат по образованието ( в случай, че дипломата е издадена от средно училище извън България).

5. Ксерокопие на паспорта/личната карта.

6. Заявление за кандидатстване.

7. Паспортни снимки размер 4,5/3,5 см. - 6 бр.

8. CV (автобиография).

Документите по точка 1, 2, 3  следва да бъдат:

 • нотариално заверени копия;
 • заверени, съгласно международните изисквания:
  • за страните, с които България има договор за взаимно-правна помощ, който касае заверката на документи се прилагат изискванията в договора;
  • за страните членки на Хагската конвенция документите се заверяват с печат Апостил;
  • за всички останали страни указаните документи трябва да бъдат заверени от Министерството на образованието (и/или Министерството на здравеопазването), Министерството на външните работи в страната, от където е кандидатът и консулството на Република България в съответната страна.
 • преведени на български език с легализиран превод в България. Преведените документи да бъдат изпратени за заверка на подписа на преводача в Министерство на външните работи.

1. Диплома за завършено средно образование.

2. Приложение към дипломата за завършено средно образование. В случай, че към дипломата не е приложена скала за оценяване, от която е видна максималната оценка, кандидатът трябва да представи официален документ, в който тя е описана.

3. Сертификат от Регионалния инспекторат по образованието ( в случай, че дипломата е издадена от средно училище извън България).

4. Сертификат за владеене на английски език (само за програмите с преподаване на английски език и само в случай, че такъв е наличен).

5. Ксерокопие на паспорта/личната карта.

6. Заявление за кандидатстване.

В случай, че кандидатът е завършил средно училище извън България, документите по точки 1 и 2 трябва да бъдат:

 • нотариално заверени копия;
 • заверени, съгласно международните изисквания:
  • за страните, с които България има договор за взаимно-правна помощ, който касае заверката на документи се прилагат изискванията в договора;
  • за страните членки на Хагската конвенция документите се заверяват с печат Апостил;