Икономически университет – Варна

Специалности

Предлагани магистърски специалности за учебната 2020/2021 година
по области на висшето образование, професионални направления и форми на обучение

Област на
висшето образование

Професионално
направление

Магистърска специалност

Форма на обучение

Забележка

Редовна

Задочна

Дистан-ционна

Социални,
стопански и
правни науки

Икономика

Специалност

Специалност

   

Специалност

     

Специалност

 

 

 
Банков мениджмънт  *

 

  Специалност  
   

Специалност

 

 

Специалност

 

Специалност

 

Специалност

 

Специалност

 

Специалност

 

  редовна
електронна

Специалност

     

Специалност

     

Специалност

 

 

 

редовна
електронна

 

 

Специалност

 

Специалност

 

   

Специалност

   

редовна
модулна

Специалност

   

редовна
модулна

Маркетинг и бранд мениждмънт

Специалност

    редовна
модулна
International Business and Management (англ. език)

Специалност

     

Специалност

     
Конкурентно и бизнес разузнаване

Специалност

     
Информационен мениджмънт в бизнеса

Специалност

     

Администрация
и управление

Специалност

    редовна
електронна

Специалност

     

Специалност

    редовна
електронна

Туризъм

Специалност

Специалност

   

Информатика и компютърни науки

Информатика и компютърни науки

Специалност

     
Computer Science
(англ. ез.)

Специалност

     
 

Обучението в специалност "Банков мениджмънт" ще се провежда съвместно с "Банка ДСК" ЕАД и Societe Generale Експресбанк.

** Обучението в специалност "Корпоративен бизнес и управление" ще се провежда съвместно с Асоциация на индустриалния капитал в България.

*** Обучението в специалност "Аграрен бизнес" ще се провежда съвместно с Асоциация на земеделските производители в България.

**** Обучението в специалност "Управление на продажбите и мърчандайзинг" ще се провежда съвместно с фирма "Fantastic Services".

Забележка:

Редовно електронно обучение - студентите се обучават в редовна форма, но имат достъп до електронни учебни материали налични на e-Learn платформата на ИУ-Варна

Редовно модулно обучение - обучението на студентите по отделните учебни дисциплини е структурирано в модули, като всеки следващ модул стартира след приключване на обучението по предходния. Част от учебните занятия по програмите в модулна форма ще се провеждат в часовия диапазон след 16.00 часа и в почивните дни.

 


Информация за всяка образователна програма (специалност), форми на обучение, възможности за професионална реализация, специални дисциплини и бизнес партньори, подпомагащи учебния процес. Изберете Вашата специалност от каталога.

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР"