Икономически университет – Варна

Специалности

Предлагани магистърски специалности за учебната 2024/2025 година
по области на висшето образование, професионални направления и форми на обучение

  • предлагат се до септември 2024 г. за завършили професионални направление "Икономика", "Администрация и управление" и "Туризъм";
  • предлагат се до януари 2025 г. за завършили Други науки и други области на висшето образование - ДНДО и завършили колежи - СПН).

Област на
висшето образование

Професионално
направление

Магистърска специалност

Форма на обучение

Забележка

Редовна

Задочна

Дистан-ционна

Социални,
стопански и
правни науки

Икономика

Специалност

Специалност

   
Банков мениджмънт  *

 

  Специалност  
   

Специалност

 
International Business and Management (англ. език) Специалност      

Корпоративен бизнес и управление  **

    Специалност  

 

 

Специалност

 
Аутсорсинг и бизнес развитие ***   Специалност    
Омниканален търговски бизнес     Специалност  

 

Специалност    

 

Специалност    

 

 

Специалност

 

Екоикономика   Специалност   Отнася се за прием ДНДО и СПН

 

 

Специалност

 

 

Специалност

   

 

  Специалност

 

 

  Специалност

 

Маркетинг и бранд мениждмънт

 

  Специалност  

Дигитални технологии в бизнеса

Специалност

 

 

 

 

  Международен бизнес   Специалност    
Администрация и управление

Мениджмънт

Специалност      

Мениджмънт на човешките ресурси

Специалност      

Публичен мениджмънт и административна власт

Специалност      
Мениджмънт на образованието   Специалност    
Master of business administration (англ. език) Специалност      
Intercultural Business - Magellan (англ. език) ****** Специалност      
Туризъм

Международен туристически бизнес

Специалност Специалност    
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки Мобилни и уеб технологии Специалност      
Computer Science (англ. език) Специалност      
 

Обучението в специалност "Банков мениджмънт" ще се провежда съвместно с "Банка ДСК" ЕАД.

** Обучението в специалност "Корпоративен бизнес и управление" ще се провежда съвместно с Асоциация на индустриалния капитал в България.

*** Обучението в специалност „Аутсорсинг и бизнес развитие“ ще се провежда съвместно с Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии

**** Обучението в специалност "Аграрен бизнес" ще се провежда съвместно с Асоциация на земеделските производители в България.

***** Обучението в специалност "Управление на продажбите и мърчандайзинг" ще се провежда съвместно с фирма "Fantastic Services".

****** Обучението в специалността се провежда в четири различни европейски университета. Първият семестър се провежда в Икономическия университет в Катовице (Полша), вторият семестър се провежда в Университета в Дебрецен (Унгария), третият семестър се предлага от университета в Икономическия университет във Варна (България), а последният семестър е в университета CEU Cardinal Herrera (Испания).

Продължителността на обучението е в зависимост от областта, в която кандидат-магистърът притежава диплома за завършена степен на висше образование. Диференцирана е за завършилите в:

  • Същата специалност (СС), съответстваща на обявената магистърска специалност от ИУ-Варна
  • Направление "Стопански науки и управление" (СНУ), в която група попадат всички, завършили професионални направления:

3.7. Администрация и управление
3.8. Икономика
3.9. Туризъм

  • "Други направления и други области на висше образование" (ДНДО), в които попадат другите области на висше образование и всички останали направления от "Социални, стопански и правни науки" като:
3.1. Социология, антропология и науки за културата
3.2. Психология
3.3. Политически науки
3.4. Социални дейности
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
3.6. Право

 

  • Същото професионално направление (СПН), в които попадат кандидати завършили колежи и придобили квалификация "професионален бакалавър".

 

Продължителност на обучението – брой семестри

 Форма на обучение

Брой семестри за:

Същата специалност (СС)

Стопански науки и управление (СНУ)

Други направления и други области на висшето образование (ДНДО)

Същото професионално направление (СПН)

държавна
поръчка

платен прием

държавна поръчка

платен прием държавна
поръчка

платен
прием

държавна
поръчка

платен прием

Редовна

2
2
2
2 3
3
3
3

Задочна

-
2
-
2 -
3
-
3

Дистанционна

-
2
-
2 -
3
-
3

 

Продължителността на обучението за специалност Междукултурен бизнес (с препод. на англ. език) (Intercultural Business) е 4 (четири) семестъра, като обучението в специалността се провежда в четири различни европейски университета. Първият семестър се провежда в Икономическия университет в Катовице (Полша), вторият семестър се провежда в Университета в Дебрецен (Унгария), третият семестър се предлага от университета в Икономическия университет във Варна (България), а последният семестър е в университета CEU Cardinal Herrera (Испания).

 

Брошура кандидатмагистърски прием - специалности 2023/2024

Информация за всяка образователна програма (специалност), срокове и форми на обучение, възможности за професионална реализация, специални дисциплини и бизнес партньори, подпомагащи учебния процес, можете да намерите брошурата или в сайта на университета. Изберете Вашата специалност от каталога!