Икономически университет – Варна

Въпроси и отговори

Отговор: Кандидат-студентите, които притежават диплома за средно образование издадена след 2007 г. могат да използват оценка от ДЗИ, без значение по кой предмет (при балообразуването ще се вземе по-високата оценка от ДЗИ). Всички кандидат-студенти завършили преди 2008 г. не могат да кандидатстват използвайки оценка от ДЗИ. Тези кандидат-студенти трябва да се явят на кандидатстудентски изпит по един от следните предмети: Български език и литература, География на България, Математика или Икономика.

Отговор: Документи за кандидатстване можете да подадете:

Отговор: Да, възможно е. Ако кандидатът не може да подаде документи за кандидатстване лично, може да се възползва от онлайн кандидатстването чрез сайта на университета или на място да бъде представен от друго лице, което следва да представи нотариално заверено пълномощно.

Отговор: Не, не е възможно. За да се участва в класирането за дадена специалност е необходимо успешно да се положи кандидатстудентски изпит в Икономически университет – Варна или да се използва оценка от ДЗИ (Държавен зрелостен изпит).

Отговор: Таксата за кандидатстване може да бъде платена и на място в ИУ-Варна единствено чрез използване на дебитна или кредитна карта.

Отговор: Според Правилника за прием на студенти в Икономически университет – Варна, лицата, които не са завършили средно образование в Република България, представят документ за завършено средно образоване (диплома), признат от експертна комисия към Регионално управление на образованието (РУО), съгласно чл. 3, ал. 3 от НАРЕДБА №2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави. Това можете да направите в най-удобния за Вас град и съответния РУО в него.

Отговор: Балът за класиране на кандидат-студентите за всички специалности се образува като сума от:

  • Средния успех от диплома за средно образование
  • Оценката по български език и литература от дипломата за средно образование
  • Оценката по математика от дипломата за средно образование
  • Оценка от положен електронен кандидатстудентски изпит или оценка от ДЗИ, или резултат от олимпиада

Кандидатстващите за специалностите с преподаване на чужд език, следва да докажат ниво на владеене на английски или руски език, чрез сертификат (https://ksp.ue-varna.bg/exams) или чрез оценка минимум Мн. добър 5 от ДЗИ по английски или руски език.

Отговор: Не, няма значение. При формиране на бала ще можете да използвате оценката от ДЗИ, която е по-висока, независимо по кой предмет е.

Отговор: Не, няма значение. Може да платите в клон на всяка банка, по нашата банкова сметка (Разплащателна в лева):

УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна

Отговор: Да възможно е, но е важно е да знаете, че според Закона за Висшето образование, ако сте завършили ОКС "бакалавър", държавна поръчка, то може да се обучавате като бакалавър вече само платено обучение и обратното.

Отговор: Организацията на обучението на студентите в дистанционна форма не включва присъствени периоди. Семестриалните изпити се провеждат онлайн. При обучението в дистанционна форма се използва платформата Moodle. Повече за дистанционното обучение може да намерите на страниците на Център за електронно и дистанционно обучение

Отговор: Съгласно Правилника за прием на студенти в Икономически университет – Варна, внесената семестриална такса НЕ се възстановява (§ 3. от допълнителните разпоредби)


Ако не намирате отговор на Вашия въпрос или имате други въпроси, можете да се свържете с нас и на email priem@ue-varna.bg или на телефони 052 830820 и 0886 672606.
Можете да ни посетите и на място в Икономически университет – Варна, бул. "Княз Борис I" № 77, Варна 9002.