Икономически университет – Варна

Преместване от друго висше училище

Всеки студент има право съгласно Закона за висшето образование (чл. 70, ал. 8) да се премества от едно в друго висше училище. За целта на преместването студентът е необходимо да представи актуално издадена академична справка от висшето училище, в което се обучава и да има студентски права (да не е прекъснал, отписан или отстранен). Преместването може да се извърши от началото на зимен или летен семестър на учебната година.