Икономически университет – Варна

Критерии за прием

Приемът на чуждестранни студенти от страни извън ЕС и ЕИП се определя от документите на кандидат-студента.

Кандидат-студентът трябва да отговаря на следните изисквания:

1. Кандидат-студентът трябва да притежава бакалавърска степен с минимум 180 ECTS кредита (или еквивалент) за програми с период на обучение 1.5 или 2 години и минимум 240 ECTS кредита (или еквивалент) за програми с продължителност 1 година. Дипломата за бакалавър трябва да е призната от Комисията за признаване на висше образование, придобито в чужбина.

2. Кандидат-студентът трябва да има среден успех от дипломата за висше образование не по-нисък от 62% от максималната оценка, съгласно оценъчната система в страната, в която е придобито висшето образование.

3. Документите за кандидатстване трябва да са подадени в срок до края на месец декември на съответната академична година.

4. За магистърски програми International Business and Management, International Business and Economics, и Computer Science, кандидатът трябва да удостовери познанията си по английски език по един от следните начини*:

  • чрез международно признат сертификат, удостоверяващ ниво на владеене по Европейската езикова рамка В1 или по-високо:
Сертификат Ниво
Cambridge ESOL FCE Min 45
IELTS Min 4,0
PTE Academicz Min 47
PTE General Level 2
TOELF (IBT) Min 41

или

  • чрез полагането на езиков изпит в ИУ-Варна.

*Това условие не се отнася до кандидати от страни, в които английският език е официален.

Кандидат-студенти от страни от ЕС и ЕИП взимат участие в селекционната процедура, която се прилага за български граждани и те могат да бъдат записани за обучение, субсидирано от българското правителство, или в платена форма на обучение. И в двата случая, ако дипломата за бакалавър е издадена от институция извън България, трябва да се мине процедура за признаване на дипломата. Кандидат-студентите, които не владеят добре български или английски език, но искат да се запишат в програма, която се преподава на един от двата езика, те могат първо да преминат девет месечен подготвителен курс по български или английски език.

Кандидат-студентът трябва да отговаря на следните изисквания:

1. Кандидат-студентът трябва да притежава бакалавърска степен с минимум 180 ECTS кредита (или еквивалент) за програми с период на обучение 1.5 или 2 години и минимум 240 ECTS кредита (или еквивалент) за програми с продължителност 1 година. Дипломата за бакалавър трябва да е призната от Комисията за признаване на висше образование, придобито в чужбина.

2. Кандидат-студентът трябва да има среден успех от дипломата за висше образование не по-нисък от добър 3,5 по българската оценъчна система (кореспондираща на около 60% от максималната оценка, съгласно оценъчната система в страната, в която е придобито висшето образование).

3. За магистърски програмиInternational Business and Management, International Business and Economics, и Computer Science, кандидатът трябва да удостовери познанията си по английски език по един от следните начини*:

  • чрез международно признат сертификат, удостоверяващ ниво на владеене по Европейската езикова рамка В1 или по-високо:
Сертификат Ниво
Cambridge ESOL FCE Min 45
IELTS Min 4,0
PTE Academicz Min 47
PTE General Level 2
TOELF (IBT) Min 41

или 

  • чрез полагането на езиков изпит в ИУ-Варна.

*Това условие не се отнася до кандидати от страни, в които английският език е официален.