Икономически университет – Варна

Виза

По настоящем България издава само национални визи. Тези визи не дават на техните притежатели право да влизат в Шенгенското пространство.

Студенти от страни извън ЕС може да имат нужда от виза, за да влязат на територията на България. Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим може да намерите на интернет страницата на Министерство на външните работи: тук.

Притежателите на валидни Шенгенски визи имат правото да влязат и останат в Република България за период не по-дълъг от три месеца на всеки шестмесечен период от датата на тяхното влизане, без да имат нужда от българска краткосрочна виза. Въпреки това само студенти задочно обучение и докторанти могат да се възползват от Шенгенска виза. За студенти редовно обучение е необходимо издаването на виза от тип D.

 Типовете визи, издавани на чужденци, са следните:

 • Виза тип А за полетни трансфери - не е подходяща за обучение;
 • Виза тип C е краткосрочна виза при трансфер или плануван престой - не е подходяща за обучение;
 • Виза тип D е дългосрочна виза - подходяща за обучение.

Кога се издава?
Виза за дългосрочно пребиваване се издава на чужденец, който желае да се установи продължително или постоянно в Република Българи.

Продължителност на престоя
Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни се издава на чужденец, който желае да се установи продължително или постоянно в Република България (чл. 15, ал. 1 от Закона за Чужденците в Република България).
Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до една година и с право на пребиваване до 360 дни може да бъде издадена на чужденци, които извършват научни изследвания или са студенти по програми за обучение до една учебна година, специализанти или стажанти, чужденци, командировани от чуждестранен работодател за изпълнение на конкретни задачи, свързани с контрола и координацията по изпълнението на договор за туристически услуги, както и на чужденци, командировани от чуждестранен работодател за осъществяване на инвестиции, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.(чл. 15, ал. 2 от Закона за Чужденците в Република България).

Дефиниция
Визата за дългосрочно пребиваване дава право на многократно влизане на територията на Република България в рамките на срока на нейната валидност.
Визата за дългосрочно пребиваване се анулира при издаване на разрешение за пребиваване от органите за административен контрол на чужденците.

Къде може да се подаде заявление
Заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване се подава само в дипломатическите и консулските представителства по постоянното местоживеене на кандидата или в тези представителства, които са акредитирани за държавата на постоянното местоживеене на кандидата: тук.  
Лицата, които пребивават на законно основание в трета държава, различна от държавата на постоянното им местоживеене, могат по изключение да подадат заявление в тази трета страна след обосноваване на причините за това, и ако завръщането им в страната по постоянно местоживеене е гарантирано.

Изискване за интервю с кандидата
При подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване интервю с кандидата е задължително. Изключения не се допускат.

Документи, които се представят от кандидата
При подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване кандидатът представя:

 • Заявление за издаване на виза;
 • Редовен документ за задгранично пътуване;
 • Копия от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с положените визи и/или фотокопия на притежаваните разрешения за пребиваване;
 • Актуална цветна снимка - паспортен формат;
 • Оригинални документи заедно с по две копия в подкрепа на заявлението: 
  • Сертификат, издаден от Министерство на образованието на Република България;
  • Уверението от ИУ-Варна; 
  • Документи за притежаваните финансови средства за издръжка и подслон.

Други изисквания
За получаване на разрешение за продължително пребиваване лицата следва да имат осигурено жилище, задължителни здравни застраховки и осигуряване, достатъчни средства за издръжка (без да се прибягва до системата за социално подпомагане) в размер не по-малък от минималната месечна заплата или минималната пенсия съгласно законодателството на Република България за срока на пребиваване.

Първоначално подаване на заявление
При първоначално подаване на заявление за разрешение за пребиваване лицата, навършили 18 години, с изключение на лицата без гражданство, се изисква да представят и свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чиито граждани са, или от държавата на обичайното им пребиваване.
За повече информация посетете интернет страницата на Министерство на Външните работи: тук.

Граждани на страни извън ЕС са задължени да се регистрират в сектор "Миграция" - Варна до 5 дни от тяхното пристигане в България

Всички студенти от държави извън ЕС, които се обучават в Икономически университет - Варна трябва да кандидатстват за Карта за временно пребиваване в сектор "Миграция" в град Варна преди да е изтекла тяхната виза тип D. След регистрация и одобрение студентите ще получат официално позволение да останат и да се обучават в страната за период от 6 или 12 месеца. Картата за временно пребиваване трябва да бъде подновена преди нейното изтичане всеки път до края на обучението на студента. Ако Картата за временно пребиваване не е подновена на време, студентът може да претърпи парични санкции и депортиране.

Всеки студент трябва да притежава валидна Карта за временно пребиваване през целия период на неговото обучение в ИУ-Варна. Това позволение се получават след прилагане на уверение, издадено от ИУ-Варна, което удостоверява, че кандидатът е регистриран като студент в университета.

Необходимите документи за Карта за временно пребиваване са:

 • Валиден международен паспорт;
 • Договор за наем или друг документ, който показва, че кандидатът има квартира по време на неговия престой;
 • Квитанция за платена семестриална такса;
 • Копие от свидетелство, издадено от МОН;
 • Свидетелство за съдимост, преведено на български език и легализирано - представя се само веднъж, когато студентът кандидатства за първи път за Карта за временно пребиваване;
 • Българска здравна застраховка с минимално покрити от 30 000 евро или 60 000 лв. за периода на валидност на Картата за временно пребиваване (6 или 12 месеца);
 • Писмо за студентския статус от ИУ-Варна, потвърждаващо, че кандидатът е регистриран студент;
 • Документ от банка, че кандидатът има българска сметка с минимум 1500 лв. в нея;
 • Заявление;
 • Касова бележка за платена такса за издаване на Карта за временно пребиваване - таксите са различни спрямо периода на валидност (6 или 12 месеца) и вида на услугата (стандартна, бърза, експресна).

Забележка: всеки студент е отговорен за неговата Карта за временно пребиваване и всички други лични документи.

Моля, свържете се с отдел "Международно сътрудничество" за съдействие при подготвянето на необходимите документи.

За получаване на сертификат за продължително пребиваване могат да кандидатстват:

 • Европейски граждани, които са наети или самонаети в Република България;
 • Европейски граждани, които имат медицинска застраховка и достатъчно финансови средства, с които да покрият своите разходи и тези на семейството си без да бъдат в тежест на българската социално осигурителна система; и
 • Европейски граждани, които са записани в училище/колеж/университет в България за обучение, включително и за професионално обучение, и имат медицинска застраховка и достатъчно финансови средства, с които да покрият своите разходи и тези на своите семейства без да бъдат в тежест на българската социално осигурителна система.

За да се кандидатства за сертификат за продължително пребиваване, гражданинът на ЕС трябва да подаде заявление до сектор "Миграция" - Варна до три месеца след неговото първо влизане в Република България.

В случай, че някои от необходимите документи липсват или не са валидни, гражданинът на ЕС ще получи седемдневен срок, за да ги коригира. Ако той не успее да подготви документите си в този срок, компетентните органи ще откажат издаването на сертификат за продължително пребиваване. 

Правата за влизане и оставане в Република България за граждани на ЕС могат да бъдат ограничение в изключителни случаи или поради причини, свързани с националната сигурност, обществени ред или общественото здраве.

Моля, свържете се с отдел "Международно сътрудничество" за съдействие при подготвянето на необходимите документи.