Икономически университет – Варна

Университет за приложни науки Сейнайоки, Финландия

Програма за обучение с цел придобиване на двойна диплома
в ОКС "бакалавър", специалност "Международен бизнес"

Икономически университет – Варна предлага участие в програма за придобиване на втора образователна степен бакалавър по бизнес администрация "Международен бизнес" (210 ECTS кредита) от Университет за приложни науки Сейнайоки, Финландия.

Програмата за двойна образователна степен включва обучение в продължение на една учебна година във Финландия през 5 и 6 семестър и стаж от общо 20 седмици в организации с международна дейност. Първите две години от обучението по програмата се провеждат в Икономически университет – Варна, третата година - в Университет за приложни науки Сейнайоки, Финландия и четвъртата година отново в Икономически университет – Варна. Придобитите кредити от обучението в двете висши училища се признават на взаимна основа. Дипломирането е с една дипломна работа на английски език. След успешно завършване на обучението се издават две дипломи в съответствие с националните стандарти на всеки от университетите партньори.

За периода на престоя във Финландия студентите получават стипендия по програма "Еразъм+". Семестриални такси за обучение се заплащат само към ИУ-Варна.

Процедура за кандидатстване

В програмата могат да се включат всички студенти в ОКС "бакалавър" от специалностите "Международен бизнес" с преподаване на английски език и "Международни икономически отношения" с преподаване на български език, които към момента на кандидатстване отговарят на следните условия:

  • записани са за обучение в 4-ти семестър (2-ри курс) на ОКС "бакалавър" в специалност "Международен бизнес" или "Международни икономически отношения";
  • имат минимален среден успех от обучението си до момента Много добър (4,50);
  • владеят английски език на ниво В2 от Европейската езикова рамка;
  • селектирани са за мобилност с цел обучение по програма "Еразъм+" за период от 1 учебна година и приемаща институция Университет за приложни науки Сейнайоки, Финландия.

Списък на изучаваните дисциплини от студенти на ИУ-Варна, обучаващи се по програма за двойна диплома в Университет за приложни науки Сейнайоки

За допълнителна информация:

  • отдел "Международно сътрудничество" - Студентска улица, ет. 1, тел. +359 52 830812, email: international@ue-varna.bg
  • Лице за контакти: Славена Цонева, Студентска улица, ет. 1, тел. +359 882164852, email: international@ue-varna.bg