Икономически университет - Варна

Класиране и записване

Напомняме ви, че сте длъжни сами да се информирате за сроковете на отделните класирания, тяхното потвърждаване и записване на адрес: www.ue-varna.bg

Документи за записване на новоприетите студенти от Основен прием:

Записването ще бъде в зала според Входящия номер на кандидат-студента

  1. Диплома за средно образование - оригинал
  2. Документ за самоличност
  3. Четири снимки – формат 3,5/4,5 см
  4. Комплект документи за записване - 10,00 лв. (с ДДС). Документите се закупуват от ИУ- Варна
  5. Документ за внесена семестриална такса в обслужващата търговска банка (таксата може да бъде платена на място в банковия клон на ДСК в сградата на университета или по банков път)
Банкова сметка: ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна

Във вносната бележка за "Задължено лице" се изписва името – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на кандидат-студента. За "Основание на плащане" се изписва "Такса за обучение".

Забележка: Записването на приетите студенти е лично или с нотариално заверено пълномощно на приносителя