Икономически университет – Варна

Признаване на висше образование и периоди на обучение

Икономически университет – Варна признава придобити международни образователни степени съгласно Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища (обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г. ) , и съгласно разработените на тяхната база „Правила на Икономически университет – Варна за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища“.

Всички кандидати за обучение в ОКС „магистър“ или ОНС „доктор“, придобили предходна степен на висше образование във висши училища извън Р България, трябва да преминат през процедура по признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища.

Процедурата е платена, и за целта е необходимо попълване на Заявление, представяне на определени документи, и квитанция за заплатената административна такса пред Комисията по признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Указания за попълване на заявленията:

1. Заявленията за кандидатстване се попълват на български или английски език и се подписват на всяка страница.

2. Заявленията се попълват на ръка с печатни букви или електронно и след това се разпечатват.

3. Ако кандидатите изберат да получават имейли, те трябва да посочат това в заявлението. Кандидатите могат да предпочетат попълване на пощенски адрес за кореспонденция на територията на Република България. В случай, че кандидатите сменят адреса си за кореспонденция по-късно, трябва да подадат ново заявление с новия адрес. Кореспонденцията и всички уведомления се изпращат на посочения от кандидатите адрес и се считат за връчени.

4. Към заявлението се прилагат документите, посочени в член 8 от Държавните изисквания на Правилника за международно признаване на дипломи, заедно с други съответни документи по преценка на кандидата.

5. Дипломата за завършено висше образование и академичните справки, които се представят за признаване пред Комисията, се представят в оригинал или нотариално заверено копие. Всеки друг съответен документ, издаден от учебната организация, също се представя в оригинал или нотариално заверено копие.

6. Европейските академични справки /ако има такива/ се представят в оригинал.

7. Всякакви други документи по преценка на кандидата, като международни дипломи за средно образование, дипломи за предишни степени и техните академични справки, могат да бъдат приложени като копия без превод и заверка.

8. Документите по т. 5 се легализират в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България със страната, в която са издадени. Ако няма такива правила, документите се легализират по общия ред за легализация и проверка на документи. Документите се превеждат на български език от заклет преводач, чийто подпис се заверява от Министерството на външните работи.

Контакти


Йорданка Георгиева

Йорданка Георгиева

Йорданка Георгиева

Организатор дейности "Чуждестранни студенти"

+359 52 830812

+359 882 164660

foreign_students@ue-varna.bg